Марк 15

1Үүр сайха үеэр түрүү санаартан, ахамадууд, Хуули заадаг багшанар яаралтайгаар Зүблэлэй гэшүүдтэй уулзажа хуралдаба. Тэдэ Иисусые хүлижэ, Пиладта абаашажа тушаагаа. 2«Ши еврейнүүдэй хаан гүш?» – гэжэ Пилат Иисусһаа асууба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус харюусаба. 3Түрүү санаартан Иисуста олон зэмэ тохожо байгаа. 4Тиимэһээ Пилат: «Ши харюу үгэхэгүй гээшэ гүш? Шамда эдэнэй иимэ олон зэмэ тохожо байхые дууланагүй гээшэ гүш?» – гэжэ хэлэбэ. 5Харин Иисус харюу үгэнгүй Пиладые гайхуулба. 6Паасхын һайндэрѳѳр Пилат хаалтада һуугшадай нэгыень зоной дурадхалаар сүлѳѳлдэг заншалтай байгаа. 7Тэрэ үедэ Барабба гэдэг хүн түрмэдэ һуугаа. Хотодо үймѳѳнэй болоходо тэрэниие үшѳѳ хэдэн үймүүлэгшэдтэй хамта алуур һүйдхэл гаргаһанайнь түлѳѳ барижа хааһан байгаа. 8Улад зон сугларжа, урданайнгаа заншалаар хаалтада һууһан нэгэ хүниие табихыень Пиладһаа гуйба. 9«Еврейнүүдэй хааниие танда табихыемни хүсэнэ гүт?» – гэжэ Пилат тэдэнһээ һураба. 10Иисуста атаархажа байһан дээрэһээ түрүү санаартан тэрээние барижа асараа гэжэ Пилат һайн ойлгожо байгаа бшуу. 11Теэд түрүү санаартан Бараббые табихыень Пиладһаа гуйгты гэжэ улад зониие идхаба. 12«Еврейнүүдэй хаан гэжэ таанадай нэрлэдэг хүниие би яаха болонобиб?» – гэжэ Пилат улад зонһоо асууба. 13«Тэрэниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ зон хашхарба. 14«Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб?» – гэжэ Пиладай һурахадань, улад зон харюудань: «Тэрээниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ бүри шангаар гааралдан хашхарба. 15Пилат улад зоной һайшаалда хүртэхэеэ һанажа, тэдэндэ Бараббые табиба, харин Иисусые сохёод, хэрээһэндэ хадахыень захирба. 16Сэрэгшэд Иисусые Пиладай ордоной хэрэмэй хорёодо абаашажа, тиишэнь бүхы бүлэг сэрэгшэдээ дуудаба. 17Тэдэ Иисуста улаан суба үмдэхүүлбэ, үүргэнээр гүрлѳѳ гүрэжэ, толгойдонь углаба. 18Тиигээд тэрэниие баһажа: «Еврейнүүдэй хаан мандаха болтогой!» – гэжэ байгаад хашхарба. 19Тиигээд сэрэгшэд тэрэнэй тархи түрүүень таягаар сохижо, тэрээниие нёлбожо, мүн урдань үбдэг дээрээ унажа байгаад дохибо. 20Тиигэжэ сэрэгшэд Иисусые ханатараа баһаад, удаань үнѳѳхи улаан субыень тайлаба. Тиигээд ѳѳрынь хубсаһа үмдэхүүлээд, хэрээһэндэ хадахаяа абаашаа һэн. 21Харгыдаа тэдэнэр хээрэһээ гэртээ бусажа ябаһан Кириней нютагай Симон гэдэг хүнтэй уулзаба. Сэрэгшэд тэрэниие Иисусай хэрээһэ үргэлѳѳд ябахыень баалаба. (Симон болбол Александр Руф хоёрой эсэгэ байгаа.) 22Сэрэгшэд Иисусые «Хохимой» (еврей хэлээр «Голгофо») гэдэг газарта асараа. 23Тиигээд үбшэнэй мэдэрэл алдуулдаг эмтэй холиһон улаан архи үгэхэдэнь, Иисус уубагүй. 24Удаань сэрэгшэд Иисусые хэрээһэндэ хадаад, жээрэб татажа, хубсаһыень дундаа хубаажа абаа. 25Тэрэниие хэрээһэндэ хадахада үглѳѳнэй юһэн саг боложо байгаа. 26Юундэ хэрээһэн дээрэ хадуулааб гэжэ тайлбарилһан модон хабтагай дээрэнь: «Еврейнүүдэй хаан» гэжэ бэшээтэй байба. 27Иисустай хамта үшѳѳ хоёр хоротониие саазалба: нэгыень баруун таладань, нүгѳѳдыень зүүн таладань хэрээһэндэ хадаба. 29Хажуугаарнь үнгэрһэн зон толгойгоо һэжэржэ, Иисусые шоглон: «Зай, ши Бурхан Һүмые һандаргаад, гурбан үдэр соо бодхоохоб гээ бэлэйш. 30Ши түрүүн хэрээһэнһээ буужа, ѳѳрыгѳѳ абарыш!» – гэжэ хашхаралдаба. 31Тон тиигэжэл Иисусые түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар шоглон, бэе бэедээ: «Бусадые абардаг аад, харин ѳѳрыгѳѳ абаржа шаданагүйл. 32Хэрбээ Израилиин хаан, Бурханай табисуурта юм һаа, хэрээһэнһээ бууг лэ! Тиигэбэл бидэ нюдѳѳрѳѳ хараад, этигэхэбди», – гэлдэжэ байба. Мүн Иисустай хамта хэрээһэндэ хадуулһан дээрмэшэдшье тэрээниие шоглон баһажа байгаа. 33Хахад үдэрэй багһаа үдэрэй гурбан саг болотор бүхы газар дэлхэй шэб харанхыда хушагдаба. 34Гурбан сагай багаар Иисус: «Элои! Элои! Лама сабахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе орхибош?) – гэжэ шангаар хашхарба. 35Хажуудань зогсожо байһан зарим зон хэлэһыень дуулаад: «Шагныта, тэрэ Илияе дуудана!» – гэлдэбэ. 36Тэдэнэй нэгэниинь гүйжэ ошоод, бамбагар юумэн дээрэ гашуун архи адхаад, тэрэнээ тулуурай үзүүртэ табяад, Иисуста уухыень үгэхэ зуураа: «Хүлеэгты, Илия тэрээниие хэрээһэнһээнь буулгахаяа ерэгшэ аа гү, харая!» – гэбэ. 37Иисус шанга абяа гаргаад, амяа табиба. 38Тиихэдэнь Һүмэ соо Хамагай Нангин газарта ороходо үлгѳѳтэй байһан хүшэгэ дээрэһээ доошоо шууража, хоёр боложо хахарба. 39Иисусай сэхэ урдань зогсожо байһан зуунай дарга тэрэнэй хашхараад, амяа табихыень харахадаа: «Энэ хүн үнэхѳѳрѳѳ Бурханай Хүбүүн байгаа», – гэбэ. 40Тээ холохоно зогсоод эдэ бүгэдые хэдэн эхэнэрнүүд хаража байгаа. Тэдэ Иисустай хамта Иерусалим ерэһэн юм. Тэдэ үшѳѳ энэ ушарай тохёолдохын урда, Иисусай Галилейдэ байхада тэрэниие дахажа ябадаг, тэрээндэ туһаламжа үзүүлдэг һэн. Тэдэнэй дунда Магдалай Мария, балшар Яков Иосия хоёрой эхэ Мария ба Саломия гэгшэд байлсаба. 42Тиихэдэ субботын урдахи үдэшэ бэлэй. Тиимэһээ еврейнүүд энэ нангин үдэртэ бэлдэжэ байгаа. 43Аримафейн Иосиф гэдэг хүн Пиладта орохоёо зүрхэлжэ, тэрээнһээ Иисусай шарил эрибэ. Иосиф ѳѳрѳѳ дээдын Зүблэлэй ехэ хүндэтэ гэшүүниинь һэн, тиин тэрэ Бурханай хаан түрын мандахые хүлеэжэ байгаа. 44Иисусай тиимэ түргѳѳр үхэһэн тухай дуулаад, Пилат гайхаба. Тиигээд зуунай нэгэ даргые дуудаад, Иисус хэзээ үхѳѳб гэжэ һураба. 45Пилат тэрэ даргые шагнаад, Иисусай бэе абахыень Иосифто зүбшѳѳбэ. 46Иосиф нарин улһаар нэхэһэн бүд худалдажа абаа. Удаань Иисусай шарилые хэрээһэн дээрэһээ буулгаад, бүдѳѳр орёогоод, хабсагайда түнхигдэһэн агы нүхэн соо хадагалаа һэн. Тиигээд агы нүхэнэй амһартые томо шулуугаар хааба. 47Иисусай шарилай хаана хадаглагдахые Магдалай Мария, Иосийн эхэ Мария гэгшэд ажаглан хаража байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\