Марк 16

1Субботын үнгэрһэн хойно Магдалай Мария, Саломия, Яковай эхэ Мария гэгшэд Иисусай шарилые түрхихѳѳр хангалтай зүйлнүүдые худалдажа абаба. 2Тиигээд гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр нара гарахын урда тээхэнэ агы нүхэн хуурсагта ошобо. 3Замдаа тэдэнэр: «Агы нүхэ хааһан шулууе хэн бидэндэ хажуу тээшэнь үмхирүүлжэ үгэхэб?» – гэжэ бэе бэеһээ һуража байгаа. 4Зүгѳѳр, ерэжэ харахадань, асари томо тэрэ шулуун хажуу тээшээ болгогдоһон байба. 5Тэдэнэр агы соо ороод, үүдэнэй баруун талада суй сагаан хубсаһатай залуу хүнэй һуухые харабад. Эхэнэрнүүдэй айн мэгдэхэдэ, 6тэрэ хүн: «Бү айгты! Таанад хэрээһэндэ хадуулһан Назаредэй Иисусые бэдэрнэт гэжэ би мэдэнэб. Тэрэтнай эндэ үгы, тэрэтнай амидыраа. Энэ шарилыень табиһан газар харыт. 7Мүнѳѳ шабинартань, илангаяа Пётрто ошожо: „Таанадта хэлэһэнэйнгээ ёһоор, тэрэ таанадһаа түрүүн Галилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат“, – гэжэ дуулгагты». 8Эхэнэрнүүд агы сооһоо айхабтар ехээр сошоһон һүрдэһэн юумэд гүйжэ гарабад. Тон ехээр мэгдэһэн дээрэһээ тэдэ хэндэшье юумэ дуулгабагүй. 9Гарагай нэгэнэй, воскресениин эртэ үглѳѳгүүр Иисус амидыраад, анха түрүүн Мария Магдалинада ерэбэ. Урдань Иисус тэрэ эхэнэр сооһоо долоон ада шүдхэрые намнажа гаргаһан байгаа. 10Мария Иисустай хамта ябалсаһан шаналжа, уйлажа байһан хүнүүдтэ ошожо, 11Иисусай амидырһан тухай, ѳѳрѳѳ тэрэниие хараһан тухайгаа хѳѳрэбэ. Гэбэшье тэдэнь үнэншэбэгүй. 12Удаань Иисус ондоо шарай шарайлаад, хотоһоо гараад ябаһан хоёр шабинартаа ерээ. 13Тэдэнь бусажа ерээд, ушарһан бүгэдые нүгѳѳ шабинартаа хѳѳрэбэ, харин тэдэнь этигэбэгүй. 14Һүүлдэнь Иисус үдэшын хоол барижа байһан арбан нэгэн шабинартаа ерэбэ. Амидырһан хойнонь хараһан зондо үнэншэжэ үгэнгүй зүрюутэһэнэйнь түлѳѳ, этигэлгүй байһанайнь түлѳѳ шабинараа тэрэ харааба. 15Тиигээд тэдэндээ иигэжэ хэлэбэ: «Бүхы газар дэлхэйгээр ябажа, хүн бүхэндэ Һайн Мэдээсэл номногты. 16Намда этигэһэн, уһан арюудхалгада хүртэһэн хүн бүхэн абарагдаха. Харин намда этигэхэеэ арсаһан хүн бүхэн гэмнэгдэхэ. 17Намда этигэһэн хүн бүхэн гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэ аргатай байха. Минии нэрээр тэдэ ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаха, танигдахагүй хэлэнүүдээр дуугарха. 18Тэдэ могойнуудые барибашье, хоро уубашье, ѳѳһэдыгѳѳ гэмтээхэгүй. Мүн гараа үбшэн зон дээрэ табяад, тэдэниие эдэгээжэ байха». 19Эдэ бүгэдые шабинартаа хэлээд, Дээдын Эзэн Иисус тэнгэридэ дэгдэжэ, Бурханай баруун таладань һууба. 20Тиигээд шабинарынь хаа хаанагүй ябажа, эндэ тэндэ номножо байба. Дээдын Эзэн тэдэндэ хамһалсажа, хэлэһэн үгэнүүдэйнь үнэн зүб байһые гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдээр баталдаг байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\