Марк 2

1Нэгэ хэды үдэр болоод, Иисус Капернаум хотодоо бусажа ерэбэ, тиин тэрэнэй гэртээ байһан тухай һураг дары тараба. 2Удангүй хүн зон олоороо сугларжа, гэртэньшье, газаа хаалгандашье багтаха газаргүй болоо һэн. Иисусай сугларагшадта номножо байхада, 3дүрбэн хүн саа үбшэнтэй хүниие тэлээд ерэбэ. 4Хүн зоной угаа олон байһанһаа тэрэ үбшэн хүниие Иисуста ойртуулхын арга үгы байгаа. Тиимэһээ үнѳѳхи ерэһэн хүнүүд Иисусай байһан газарай тушаа гэрэй хушалта задалан, нүхэ гаргаад, үбшэн хүнѳѳ шэрдэгтэйнь доошонь буулгаба. 5Иисус тэдэ хүнүүдэй этигэл һүзэгэйнь аргагүй ехэ байхые харахадаа, саа үбшэнтэндэ хандан: «Хүбүүмни, нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ», – гэбэ. 6Тэндэ һууһан Хуули заадаг хэдэн багшанар досоогоо: 7«Юундэ тэрэ иимэ мэтын юумэнүүдые хэлэн, Бурханиие доромжолно гээшэб? Ганса Бурханһаа ондоо хэн хүнэй нүгэлые хүлисэдэг юм?» – гэжэ бодожо байгаа. 8Тиигэжэ бодожо байхыень Иисус гансата мэдээд: «Юундэ тиигэжэ сэдьхэлдээ бодобот?» – гэжэ асууба. 9«Саа үбшэнтэй хүндэ „Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ“ гэхэдэ бэлэн гү, али „Бодоод, дэбисхэрээ абаад яба“ гэжэ хэлэхэдэмни бэлэн гү? 10Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газар дэлхэй дээрэ нүгэл шэбэлнүүдые хүлисэхэ эрхэтэй байһые би таанадта баталан харуулхаб». Тиигээд саа үбшэнтэй хүндэ хандан: 11«Шамда хэлэнэб, бодоод, дэбисхэрээ абаад, гэртээ хари», – гэбэ. 12Бүхы хүнүүдэй хараһаар байтар үнѳѳхи үбшэн хүн бодоод, дэбисхэрээ абаад, гаража ябаба. Улад зон бултадаа айхабтар ехээр гайхалдан: «Бидэ иимэрхүү юумэ хэзээшье хараагүйбди», – гэлдэн, Бурханиие алдаршуулжа ороо һэн. 13Иисус дахин Галилей далайн эрьедэ ошобо. Ехэл олон зоной сугларан тэрээндэ ерэхэдэ, Иисус тэдэниие һургаба. 14Нэгэтэ гансаараа ябатараа тэрэ татабари суглуулдаг Алфейн Левий хүбүүнэй ажалаа хэжэ һуухыень хараа һэн. «Хойноһоомни яба», – гээд Иисус тэрээндэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Левий бодоод, хойноһоонь ябаба. 15Хожомынь Иисус шабинартайгаа хамта, тэрэниие олоороо дахажа ябадаг алба татаашадтай, бусадшье нүгэлтэнүүдтэй хамта Левиин гэртэ үдэшын хоол барижа байгаа. 16Хуули заадаг зарим багшанар Иисусай нүгэл хэгшэдтэй ба алба татагшадтай хамта хоолложо байхыень хараад, «Юундэ багшатнай иимэ зоноор хамта эдеэлнэб?» – гэжэ шабинарһаань һураба. 17Иисус тэрэнииень дуулахадаа: «Элүүр уладта эмшэн хэрэггүй, харин үбшэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм. Би үнэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин нүгэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ хүнби», – гэжэ хэлэбэ. 18Иоаннай шабинарай, мүн фарисейнүүдэй масаглажа байха үедэ зарим хүнүүд Иисуста ерээд: «Иоаннай, мүн фарисейнүүдэй шабинарай масаг сахижа байхада, шинии шабинар юундэ масагланагүйб?» – гэжэ асууба. 19Иисус иигэжэ сасуулан тэдэндэ харюусаба: «Түрэ хуримда ерэһэн айлшад хүрьгэн хүбүүнтэй байхадаа, масаг сахиха аал? Үгыл даа! Хүрьгэн хүбүүнтэй байха сагтаа тэдэнэр масаглахагүйл. 20Зүгѳѳр хүрьгэн хүбүүниие тэдэнһээ абаад ябаха үдэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал». 21«Хэншье хуушан хубсаһанда шэнэ бүдѳѳр халааһа табидаггүй бшуу, тиимэ халааһан хуушан хубсаһые удара татахал, хахархайень улам ехэ болгохол. 22Хэншье һая нэрэһэн архияа хуушан туламда хэдэггүйл, тиигээ һаа, тэрэ архинь эһээд, хуушан туламаа хахалжа, архиньшье, туламыньшье хэндээшье хэрэггүй болохол. Тиимэһээ һая нэрэһэн архи шэнэ туламда хэхэ хэрэгтэй юм». 23Нэгэ субботодо Иисус шабинартайгаа таряалангай газараар ябажа ябаа. Шабинарынь таряанай залаа таһалан үйрүүлээд, эдижэ байгаа. 24Зарим фарисейнүүд Иисуста: «Үгы, харыш, шабинаршни субботодо хэжэ болохогүй юумэ хэжэ ябанал!» – гэбэ. 25«Давид хаанай, тэрээнтэй хамта ябаһан хүнүүдэй ехээр гэдэһээ үлдэхэдѳѳ юу хэһэн тухайнь хэзээшье уншаагүй һэн гүт? 26Тэрэ ушар Авиафарай ахамад санаарта байхада тохёолдоо юм. Давид Бурханай гэртэ ороод, санаартадһаа бэшэ ондоо хүнүүдэй эдижэ болохогүй үргэлэй хилээмэ эдеэд, хажуудахи хүнүүдтээшье хубаажа үгѳѳ юм», – гэжэ Иисус тэдэндэ харюусаба. 27Түгэсхэлдэнь Иисус тэдэ фарисейнүүдтэ иигэжэ хэлэбэ: «Хүн гээшэмнай субботын тулада бэшэ, харин суббото хүнэй туһада бии болгогдоо юм. 28Тиимэһээ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн субботыншье Эзэн мүн».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\