Марк 3

1Иисусай дахинаа мүргэлэй гэртэ ошоходонь, тэндэ хатаһан гартай хүн байба. 2Баһа буруу юумэ хэһэнэйнь түлѳѳ Иисусые зэмэлхэ һанаатайшуулшье байжа, үбшэн хүниие субботодо аргална аа гү гэжэ тэрэниие ажаглан хаража байбад. 3«Бодоод, хүн зоной урда гара!» – гээд Иисус хатаһан гартай хүндэ хэлэбэ. 4Тиигээд хүн зонһоо: «Субботодо бидэ һайн юумэ бүтээхэ ёһотой гүбди, али харата юумэ үйлэдэхэ гү? Хүнэй ами наһые абарха гү, али хороохо гү?» – гэжэ һураа бэлэй. Тиигэхэдэнь хүн зон абяа аниргүй байгаа һэн. 5Иисус тэдэниие сухалтайгаар хараад, зүрхэ сэдьхэлэйнь мохооршоһондо уйдан гашуудажа, үбшэн хүндэ хандан: «Гараа һарбай», – гэбэ. Үбшэн хүнэй гараа һарбайхадань, хатаһан гарынь эдэгэшэһэн байгаа. 6Фарисейнүүд мүргэлэй гэрһээ гараад, дары Иродэй талынхидаар уулзажа, Иисусые яажа алаха тухайгаа зүбшэн хэлсэбэ. 7Иисусай шабинартайгаа хамта далайн эрьедэ ошоходонь, тэрэниие үй түмэн зон дахажа ябаа. Тэдэ зон Галилей, Иудей можонуудһаа, 8Иерусалим хотоһоо, Иордан голой саада бэеһээ, Тир, Сидон хотонуудай оршон тойронһоо сугларһан байгаа. Тэдэнэр булта Иисусай бүтээһэн хэрэгүүд тухайнь дуулаад, тэрээндэ ерэбэ. 9Иисус эдэ үй түмэн зондо шахуулжа, низа даруулшахагүйн тула онгосо бэлдээд байхыень шабинартаа захиба. 10Тэрэнэй ехэ олон хүнүүдые эмшэлэн эдэгээһэн хадань үбшэн хүнүүд тэрээндэ гараараа хүрѳѳд абаха һанаатайгаар Иисусай зүг руу түлхилсэжэ байгаа. 11Досоогоо ада шүдхэртэй хүнүүд Иисусые харахадаа, урдань һүгэдэн унаад: «Ши Бурханай Хүбүүн байнаш», – гэжэ хашхаралдадаг байгаа. 12Бурханай табисуурта байһыемни нэгэшье хүндэ бү мэдүүлэгты гэжэ Иисус ада шүдхэрнүүдтэ хатуугаар захирдаг һэн. 13Иисус хэдэн шабинараа ѳѳртэйнь хамта хада дээрэ гарахыень дурадхаба, тиигээд тэдэнь ябалсаба. 14Тэдэнэйнгээ дундаһаа Иисус арбан хоёрыень шэлэжэ абаад, элшэнэрээр томилоо бэлэй. Тэдэнь Иисустай хамта ябалсахаһаа гадна Һайн Мэдээсэл дэлгэрүүлхэ уялгатай, 15ада шүдхэрнүүдые дараха эрхэ засагтай байгаа. 16Арбан хоёрой нэгэнь Симон байгаа, Иисус тэрэниие Пётр гэжэ нэрлээ. 17Баһа Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хоёр хүбүүд байлсаа. Иисус тэдэ хоёрто тэнгэриин дуунай хүбүүд гэһэн удхатай «Боанергес» гэһэн нэрэ алдар үгэбэ. 18Элшэнэрэй тоодо Андрей, Филипп, Варфоломей, Матвей, Фома, Алфейн Яков хүбүүн, Фаддей, Симон Кананит, 19һүүлдэнь Иисуста урбаһан Иуда Искариот байгаа. 20Иисусай гэртээ ерэхэдэнь, баһал хүн зон олоороо сугларжа, тэрэ шабинартаяа эдеэлхэшье забгүй болобо. 21Тэрээн тухай Иисусай түрэлхидынь дуулахадаа, ухааниинь муудаа байна гэжэ бодоод, тэрэнээ асархаяа ошобо. 22Иерусалим хотоһоо ерэһэн Хуули заадаг багшанар: «Энэ хүн Веельзевулай, ада шүдхэрнүүдэй ноёной мэдэлдэ байна! Веельзевулай аша туһаар ада шүдхэрнүүдыешье дарана!» – гэжэ хэлсэбэ. 23Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ багшанарые ѳѳртѳѳ дуудаад, һургаалта үгэнүүдые хэлэбэ: «Бодоод үзыт, сатана яажа ѳѳрыгѳѳ дараха юм? 24Хубааралдаад, хоорондоо дайлалдажа байһан хаан орон удаан байнгүй бутарха. 25Хубааралдаад, хоорондоо арсалдажа байһан гэр бүлэ удаан байнгүй һалаха. 26Сатанашье ѳѳрынгѳѳ урдаһаа эсэргүүсэн бодобол, удангүй хосорхо юм. 27Бар хүсэтэй хүнэй гэртэ ороод, түрүүн эзэнииень хүлижэ уяагүй һаа, хэншье эд зѳѳрииень тоножо шадахагүйл. Эзэнииень хүлиһэн хойноол гэр барааень дээрмэдэхэ бшуу. 28Хүнэй үйлэдэһэн нүгэл шэбэлнүүдэй, хэлэһэн харата үгэнүүдэй хэдышье ехэ хара нүгэлтэй байбалнь, Бурхан тэдэниие хүлисэхэ юм, 29харин Нангин Һүлдые муушалһан муудхаһан хүниие Бурхан хэзээдэшье хүлисэхэгүй, тэрэ нүгэл шэбэлынь хүниие хэтэ заяандаа дахажа ябаха юм гэжэ таанадта үнэн зүбые хэлэнэб». 30Досоогоо ада шүдхэртэй байна гэжэ Хуули заадаг багшанарай хэлсэдэг хадань Иисус иимэ юумэ хѳѳрэһэн ушартай юм. 31Иисусай эжынь, дүүнэрынь ерэбэ. Тэдэнэр газаа байгаад, тэрэниие дуудахыень гэр руу хүниие эльгээбэ. 32Иисусые тойроод һууһан олон зон: «Хара даа, эжышни, дүүнэршни ерээд, шамайе хүлеэжэ байна», – гэбэ. 33Тиигэхэдэнь Иисус: «Минии эжы хэн гээшэб? Минии аха дүүнэр хэд гээшэб?» – гэжэ урдаһаань һураба. 34Тиигээд ѳѳрыень тойроод һууһан зониие шэртэн хараад: «Эдэл минии эжы, минии аха дүүнэр гээшэ. 35Бурханай эрхэ хүсэлые дүүргэжэ байһан хүн бүхэн лэ минии аха дүүнэр, эгэшэ дүүнэр, эжымни гээшэ», – гэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\