Марк 4

1Иисус Галилей далайн дэргэдэ дахин хүн зониие һургаба. Тэрэниие тойроод олон мянган зоной суглархада, Иисус онгосодо һууха болобо. Онгосонь далайн уһанда, харин хүн зон эрье дээрэ зогсожо байгаа һэн. 2Тиигээд Иисус һургаалта үгэнүүдые хэрэглэн зондо ухаа зааба: 3«Шагнагты даа! Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. 4Үрэһэеэ сасахадань, зариманиинь харгын хажууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэжэ тоншобо. 5Зарим үрэһэниинь хүрьһэ багатай, шулуутай газарта унаба, тиигээд нимгэн хүрьһэтэй газарһаа түргэн бултайба. 6Харин наранай гарахада, гүнзэгы үндэһэлѳѳгүй зүлгэ ногоон уршыгаад хатажа байгаа. 7Баһа зарим үрэһэнүүд үүргэнэ соо унажа, хѳѳгтэ даруулаад, ургаса үгэжэ шадабагүй. 8Зарим үрэһэниинь үрэжэлтэй газарта унажа, ехэ һайн ургаса үгэбэ: тариһанда ороходоо гуша, жара, али зуу дахин ехэ ургаса хадагдаба». 9Тиигээд Иисус: «Шэхэтэй юм һаа, анхарагты», – гэжэ хэлэбэ. 10Зоной тарахада Иисусай арбан хоёр элшэнэр, үшѳѳ нэгэ хэды хүн тэрээнтэй үлѳѳд, хѳѳрэһэн һургаалта үгэнүүдээ тайлбарилжа үгэхыень гуйба. 11Иисус тэдэндэ: «Бурханай хаан түрэ тухай гүн нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана, харин гадуур байһан тэдэ зондо би һургаалта үгэнүүдээр лэ хѳѳрэнэ гээшэб. 12Тиимэһээ: „Тэдэнэр хараба, шэртэбэшье, юумэ обёорхогүй. Тэдэнэр сонособо, шагнабашье, юумэ ойлгохогүй. Хэрбээ юумэ обёордог, ойлгодог һаа, тэдэ Бурханда хандаха һэн, тиигээд Бурхан тэдэниие хүлисэхэ һэн“», – гэжэ хэлэбэ. 13Удаань Иисус һураба: «Һургаалта эдэ үгэнүүдые таанад ойлгоногүй аалта? Тиихэдээ бусад һургаалта үгэнүүдые яажа ойлгохотнай гээшэб? 14Үнѳѳхи тарилгашамнай Бурханай үгэ тарина. 15Бурханай үгэ дуулабашье, тэрээндэ гүйсэд һаналаа табяагүй хүндэ шолмос ерээд, сэдьхэл зүрхэндэнь һуурижаагүй үгэ абаад арилшадаг – харгын хажууда таригдаһан үрэһэн тон энээндэл адли юм. 16Шулуутай газарта таригдаһан үрэһэн тухай тайлбарилбал, иимэ: али нэгэ хүн үгэ шагнаад, тэрээниие абаһаар лэ баяртайгаар сахина, 17зүгѳѳр тэрэ үгэ сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлээгүй, тиимэһээ удаан тогтоногүй. Үгын түлѳѳ бэрхэшээлэй тудаа һаань, али мүрдэлгэ зоболонгуудай дайраа һаань, энэ хүн айһан һүрдэһэндѳѳ Бурханай үгэһѳѳ тэрэ дороо арсаха. 18Үүргэнэ соо унаһан үрэһэн тухай удхалбал, иимэ байна: хэн нэгэн Бурханай үгэ шагнабашье, 19энэ оршолонгой байдалда дашууран абтаһандаа, баялиг зѳѳридэ, тэрэ мэтын элдэб юумэнүүдтэ шунаһандаа үгын удха ойлгодоггүй, тиимэһээ тэрэ үгэ ямаршье үрэгүй байдаг. 20Үрэжэлтэй хүрьһэндэ ургаһан үрэһэн иимэ удхатай: Бурханай үгэ шагнаад, тэрэниие хэшээлтэйгээр сахижа байһан хүнүүд саашадаа аша туһатай юм. Нэгэ зариманиинь зуу дахин, нүгѳѳдүүлынь жара дахин, бусадынь гуша дахин үлүү үрэ дүн асардаг». 21Иисус үргэлжэлүүлбэ: «Таанад зула аһаагаад, тэрэнээ ямар нэгэн амһартаар бүглэдэггүйт, али орон дороо табидаггүйт. Харин тэрэнээ үндэр табюур дээрэ табидаг ха юмта. 22Ямаршье нюуса заабол эли болодог, ямаршье далда юумэн заабол мэдэгдэдэг юм. 23Тиимэһээ шэхэтэй юм һаа, анхарагты. 24Дуулажа байһан юумэеэ анхаралтайгаар шагнагты! Ямар хэмжээгээр хэмжэнэбта, тэрэл хэмжээгээр, үшѳѳ нэмээдшье Бурхан таанадта хэмжэжэ үгэхэ. 25Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байһан хүндэ нэмэгдэжэ үгтэхэ. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ һүүлшын юумэниинь абтаха». 26Иисус үргэлжэлүүлэн хэлэбэ: «Бурханай хаан түрэ ямархан бэ? Бодоод үзэгты, нэгэ хүн газарта үрэһэ тарина, 27тиигээд һүниндѳѳ унтана, үдэртѳѳ бодоод ябана, зүгѳѳр үрэһэниинь ургажал байна. Теэд хайшан гээд ургажа байһыень тэрэ хүн мэдэнэгүй. 28Газар ѳѳрѳѳ үрэһыень ургуулна бшуу. Түрүүшээр ногоониинь бултайна, тиигээд залаална, хожомынь залаагаар дүүрэн орооһо таряан бии боложо эдеэшэнэ. 29Тиин ургасын эдеэшэхэдэ хуряалгын саг боложо, үнѳѳхи хүн хадуураа баряад хадахаяа гарадаг юм». 30Иисус иигээд үүргэлжэлүүлбэ: «Зай, Бурханай хаан түрэ юунтэй адлиб? Ямар һургаалта үгэнүүдээр тэрэниие тайлбарилжа болохоб? 31Бурханай хаан түрэ болбол газарта һуулгагдаһан горчицын үрэһэнтэй адли юм. Тэрэ үрэһэн газар дэлхэйдэ ургадаг ургамалнуудай хамагай жэжэниинь юм. 32Харин ургахадаа, тэрэ бүхы ургамалнуудһаа ехэ болодог, тэнгэриин шубуудай уурхайгаа заһажа боломоор һаглагар томо һалаануудые үгэдэг». 33Хүнүүдтэй хѳѳрэлдэхэдѳѳ Иисус бусадшье олон һургаалта үгэнүүдые хэрэглэжэ байгаа, тиихэдэ тэдэнэй ойлгожо абаха аргаар һургадаг байгаа. 34Тэдэ зондо Иисус гансал һургаалта үгэнүүдээр хэлэдэг бэлэй. Харин шабинартайгаа гансаараа үлэхэдѳѳ тэрэ бүхы юумэнүүдые тайлбарилжа үгэдэг һэн. 35Тэрэл үдэшэлэн Иисус шабинартаа: «Далайн нүгѳѳ эрьедэ гараябди», – гэжэ дурадхаба. 36Иисус шабинартайгаа хүн зониие орхёод, онгосоороо далай гаталба. Баһа ондоошье онгосонууд хойноһоонь тамарба. 37Гэнтэ хуй һалхин буужа, онгосонь далайн долгиндо сохюулаад, арайл шэнгээгүйхэн уһаар дүүрэшэбэ. 38Энэ үедэ Иисус тархи дороо юумэ дэрлээд онгосын һүүл хабида унтажа байгаа. Шабинарынь багшаяа һэрюулэн: „Багша! Бидэнэй үхэхэеэ байхада, танда хамаагүй гээшэ гү?“– гэлдэбэ. 39Тиигэхэдэнь Иисус хүл дээрээ бодоод, һалхи саража, долгинуудта: «Аалин бологты, намдагты!» – гэжэ захирба. Тэрэ дороо һалхин намдажа, далай долгилхоёо болижо, оршон тойрон огто аалин намдуу болошобо. 40Тиигээд Иисус шабинартаа хандажа: «Таанад юундэ иитэрээ айбабта? Этигэл һүзэггүйл байна гүт?» – гэбэ. 41Тэдэнь бүришье ехээр айн һүрдэһэн юумэд: «Һалхииешье, далайешье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ хүмнай хэн гээшэб?» – гэжэ ѳѳһэд дундаа хэлсэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\