Марк 5

1Иисус шабинартайгаа Галилей далай гаталаад, Гераса хотын шадар ерэбэ. 2Тэрэнэй онгосоһоо буухатайнь сасуу досоогоо ада шүдхэртэй нэгэ хүн агы нүхэн хуурсагуудһаа шамдуухан гаража ерэбэ. 3Тэрэ хүн агы нүхэн хуурсагуудта байрладаг байгаа, тиихэдэ хэншье тэрэниие гэнжээршье хүлин барижа шададаггүй бэлэй. 4Тэрэнэй гар хүл оло дахин гэнжээр хүлибэшье, тэрэ гэнжэнүүдээ таһа татадаг, түмэр шүдэрнүүдые эбдэдэг байгаа. Тиигээд хэншье тэрэниие диилэжэ мэдэлдээ абаха аргагүй бэлэй. 5Тэрэ хүн үдэр һүнигүй хада уулаар гү, али агы нүхэн хуурсагуудаар тэнэжэ, хашхаржа, бэеэрээ шулуу нэшэжэ байдаг һэн. 6Тэрэ хүн Иисусые холоһоо хараһаар хажуудань гүйжэ ерээд, хүлдэнь унажа: 7«Иисус, Дээдын Бурханай Хүбүүн, би танда ямар хамаатай хүнбиб? Намайе бү зобоогыш даа гэжэ Бурханай нэрээр гуйнаб!» – гэжэ байгаад бархирба. 8Тиигэжэ бархирһанайнь ушар хэлэбэл, Иисус ада шүдхэртэ: «Энэ хүнһѳѳ гара!» – гэжэ захирһан байгаа. 9Тиигээд Иисус: «Нэрэшни хэн бэ?» – гэжэ һураба. «Үй түмэн гэжэ нэрэтэйб, юундэб гэхэдэ, бидэ угаа олонбди», – гэжэ үнѳѳхи хүниинь харюусаба. 10«Энэ орон нютагһаа ада шүдхэрнүүдые бү үлдыт даа», – гэжэ тэрэ дахин дахин Иисусые гуйба. 11Тэрэ үедэ хадын хаяагаар һүрэг гахай бэлшэжэ байгаа. 12«Маанадые энэ гахайн һүрэгтэ эльгээгыш даа, гахайнууд соо орохыемнай зүбшѳѳгыш даа», – гэжэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйба. 13Иисусай зүбшѳѳхэдэ, ада шүдхэрнүүд үнѳѳхи хүнһѳѳ гараад, гахайнууд руу оробо. Тиин хоёр мянган тооной шахуу гахайн һүрэг эгсэ эрьеһээ далай руу һүрэжэ шэнгэшѳѳ бэлэй. 14Гахай манаашад хото хүдѳѳгѳѳр ябаад, энэ ушар тухай зондо дуулгаба. Тиигээд хүн зон юунэй болоһые харахаяа тэрэ газарта ерэжэ байгаа. 15Тэдэнэй Иисуста ерэхэдэнь, үй түмэн ада шүдхэрнүүдтэ барюулаатай байһан хүн хубсалаад, элүүр ухаантай һууба, тиимэһээ хүн зон ехээр айжа һүрдэбэ. 16Ада шүдхэрнүүдтэ барюулаатай байһан хүнтэй, гахайн һүрэгтэй юунэй болоһые хараһан зон суглараашадта хѳѳрэбэ. 17Тиигэхэдэнь хүн зон нютагһаань гаража ошохые Иисусые гуйба. 18Иисусай онгосодоо һуужа байхадань, урдань досоогоо ада шүдхэрнүүдтэй байһан хүн суг ябалсахаар зүбшѳѳл гуйба. 19Теэд Иисус зүбшѳѳбэгүй, харин: «Гэртээ харижа, шамда Дээдын Эзэнэй хэды ехэ юумэ бүтээһэн тухай, үршѳѳл хайратай байһан тухай гэртэхиндээ хѳѳрэжэ үгэ», – гээ һэн. 20Тиимэһээ тэрэ хүн Декаполис гэдэг арбан хотын оршон тойроноор ябажа, тэрээндэ Иисусай хэды ехэ юумэ бүтээһэн тухай хүн бүхэндэ хѳѳрэбэ. Энэ ушар тухай дуулаһан лэ хүн бүхэн гайхажа ханаба. 21Иисус онгосоороо дахин Галилейн далай гаталжа, нүгѳѳ эрьедэнь гараба. Тэндэнь тэрэниие тойроод олон зон суглараа бэлэй. 22Мүргэлэй гэрэй дарганарай нэгэн болохо Иаир гэжэ нэрэтэй хүн тиишээ ерээ. Иисусые хараад, тэрэ хүлдэнь унажа, 23ехээр гуйжа оробо: «Бага басагамни үхэхэеэ хэбтэнэ. Ошожо, тэрэнииемни гараараа хүрыш даа, тиигээ һаашни тэрэмни эдэгэхэ, амиды байхал». 24Иисус тэрэ хүнтэй гэртэнь ошобо. Хойноһоонь үнѳѳхил олон зон дахасалдан, эндэ тэндэһээнь түрисэлдэн ябаба. 25Тэрэ зоной дунда арбан хоёр жэлэй турша соо шуһа гоожоод тогтодоггүй үбшэнтэй нэгэ эхэнэр ябалсаа. 26Тэрэ эхэнэр олон эмшэдээр ябажа, бүхы алта мүнгэеэ бараһаншье һаа, оройдоо һайжараагүй, харин бүри муудажал байгаа. 27Иисус тухай дуулахадаа, тэрэ улад зоноор түрисэлдэн Иисусай араһаа дүтэлѳѳд, мэдүүлэнгүйгѳѳр хубсаһандань халта хүрэбэ. 28Иисусай хубсаһандань халташье хүрѳѳ һаа эдэгэхэб гэжэ тэрэ һанажа байгаа ха юм. 29Тиигэхэтэйнь сасуу үнэхѳѳрѳѳ шуһаниинь гарахаяа болижо, тэрэ эдэгэһэнээ мэдэрбэ. 30Тэрэл үедэ Иисус хүсэ шадалайнгаа буураһые ойлгобо. «Хэн намайе хүрѳѳб?» – гэжэ тэрэ асууба. 31Багшынгаа юун тухай һураһыень ойлгоогүй шабинарынь: «Таниие тойроод байһан зон эндэ тэндэһээтнай түринэл. „Хэн намайе хүрѳѳб“ гэжэ юундэ асуугаа юмта?» – гэбэ. 32Тиихэдэнь Иисус хубсаһандань хүрэһэн хүниие харахаяа тойрон шэртэбэ. 33Үнѳѳхи эхэнэр ѳѳртэйнь юунэй ушарһые тухайлаад, айһан һүрдэһэн, шэшэрһэн юумэ Иисуста дүтэлэн, урдань һүгэдэн унажа, сэхыень хэлэбэ. 34«Басаган, этигэлшни шамайе абараа. Ши амгалан тайбан, элүүр энхэ, үбшэ хабшангүй ябыш даа», – гэжэ Иисус эхэнэртэ хэлэбэ. 35Тиигэжэ байтарынь мүргэлэй гэрэй даргада хэдэн хүн ерэжэ: «Басаганшни наһа бараа, ши багшые бү тухашаруула», – гэжэ хэлэбэ. 36Зүгѳѳр Иисус хэлээшыень тоонгүй: «Бү ай. Этигээд лэ бай», – гэжэ Иаирта хэлэбэ. 37Тиигээд Пётр, Яков, тэрэнэй Иоанн дүү гурбанһаа ондоо хэндэшье хойноһоонь ябахые Иисус зүбшѳѳбэгүй. 38Тэдэ мүргэлэй гэрэй даргында ерээд, зоной хѳѳрсэгэнэхые, бахардан үймэхые, шангаар уйлалдахые, бархиралдахые хараба. 39Иисус гэртэ ороод: «Юундэ иитэрээ бархиралдана гээшэбта? Басаган үхѳѳгүй, миин лэ унтажа байнал», – гэбэ. 40Тиигэхэдэнь тойроод байһан улад зон Иисусые наада барин энеэлдэбэ. Иисус бүгэдэ зониие гаргаад, үнѳѳхи басаганай аба эжытэй, гурбан шабинартайгаа басаганай хэбтэһэн таһалгада оробо. 41Тиигээд басаганай гарһаань баряад: «Талита кум!» – гэбэ (энэнь: «Басаган, бодо!» – гэһэн удхатай). 42Басаган тэрэ дороо бодоод, таһалгаараа ябаба. Тэрэ арбан хоёр наһатай байгаа. Энэ ушарай гэршэ болоһон зон ехэл гайхажа ханаба. 43Гэхэдэ Иисус энээн тухай нэгэшье амитанда бү дуулгагты гэжэ захираа һэн. Тиигээд: «Басаганда эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ хэлээ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\