Марк 6

1Тэндэһээ Иисус шабинартайгаа хамта түрэһэн хотодоо бусажа ерэбэ. 2Тэрэ суббото болоходо хүн зониие һургахаяа мүргэлэй гэртэ ошобо. Тэрэниие шагнаһан олон зон гайхалдажа: «Яажа эдэ бүхэниие энэмнай бүтээнэ гээшэб? Иимэ гайхамшагта үйлэ хэрэгүүдые бүтээхэ сэсэн ухаан, хүсэ шадал тэрээндэ хаанаһаа заяагдаа гээшэб? 3Үгы, энэмнай дархан бэшэ һэн гү? Мариягай хүбүүниинь, Яковай, Иосиин, Иудын, Симонэй ахань бэшэ һэн гү? Дүү басагадынь энэ хотодо маанадаар ажаһууна бэшэ аал?» – гэлсэбэ. Тиигэжэ тэдэ зон тэрэнэй талаар һэжэглэжэ байгаа. 4Харин Иисус тэдэндэ: «Лүндэншэдые нютагынхидһаань, түрэлхидһѳѳ, гэр бүлэһѳѳнь бусад зон булта хүндэлжэ ябадаг юм», – гэжэ хэлэбэ. 5Иимэл ушарһаа Иисус нютагтаа гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээхэ аргагүй боложо, үсѳѳхэн лэ үбшэнтэниие гараараа адислан эдэгээбэ. 6Нютагайнгаа зоной тиимэ этигэл һүзэггүй байдалые Иисус гайхаһаар лэ байгаа. Иисус оршон тойрон тосхонуудаар ябажа, зониие һургаба. 7Тэрэ арбан хоёр шабинараа дуудаад, ада шүдхэрнүүдые дараха эрхэ засаг олгон, хоёр хоёроорнь иишэ тиишэнь эльгээбэ. 8Тиигэхэ зуураа тэдэндээ иимэ захяа үгэбэ: «Замдаа гансал тулга таягтай гаража байгты. Эдеэ хоол гү, али туулмаг сүүмхэ гү, али алта мүнгэ абаад ябахын хэрэг үгы. 9Сандаали үмдѳѳд гарагты, гэхэтэй зэргэ һэлгэхэ хубсаһа абаад ябахын хэрэг үгы. 10Ямар нэгэн гэртэ уригдаһан байбал, хотоһоо гаража ошотороо тэрэл айлдаа байха ёһотойт. 11Хэрбээ ямар нэгэ нютагта таанадые угтажа абаха дурагүй гү, али хэлэһыетнай дуулаха дурагүй байбал, хүлдэтнай халдаһан тооһо һэжэрэн дурагүйлхэһэнѳѳ мэдүүлээд, тэрэ нютагһаа гаража ошогты». 12Тиигэхэдэнь элшэнэр замда мордожо, нүгэлѳѳ орхёод, Бурханда хандагты гэжэ хүн бүхэндэ номнобо. 13Тэдэнэр ада шүдхэрнүүдые олоор гаргажа, үбшэн зониие олива тоһоор түрхеэд эдэгээжэ байгаа. 14Иисус тухай һураг хаа хаанагүй таража, Иродойшье һонорто хүрэбэ. Зарим хүнүүд: «Энэ Уһаар арюудхагша Иоанн амидыраад, иимэ гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээнэ», – гэлсэжэ байба. 15Нүгѳѳ зариман: «Энэ Илия байна», – гэбэ. Үшѳѳ нүгѳѳдүүлынь: «Эртэ урда үеын лүндэншэдтэл адли лүндэншэн хаш», – гэлсэбэ. 16Харин Ирод энээн тухай дуулахадаа: «Энэ намда толгойгоо таһа сабшуулһан Иоанн амидыраа», – гэжэ хэлэбэ. 17Ушарынь хэлэбэл, Ирод Филипп дүүгэйнгээ Иродиада һамгатай һууһан байгаа. Тиигэхэдэнь Иоанн: «Ши дүүгэйнгээ һамгатай гэрлэхэ ёһогүйш», – гэжэ Иродтэ хэлээ һэн. Тиимэһээл Ирод Иродиадын һайшаалда хүртэхын тула Иоанные түрмэдэ һуулгаһан байгаа. 19Тиихэдэ Иродиада Иоаннда ехээр хороо бусалжа, тэрэниие алахаяа һанаа, гэхэдэ Иродһээ боложо хүсэлѳѳ бэелүүлхэ аргагүй байгаа. 20Иоаннай эрхим һайн, гэгээн хүн байһыень мэдээд, Ирод тэрээнһээ айдаг, тэрэниие хамгаалдаг бэлэй. Иоаннай хэлэһэн юумэнүүдэй һанааень зобоодогшье һаань, Ирод тэрэниие шагнаха дуратай байгаа, шагнадагшье байгаа. 21Одоошье Иродиадада таарамжатай саг тудаба. Ирод түрэһэн үдэртѳѳ дашарамдуулан, бүхы түшэмэлнүүд, сэрэгэй дарганар, Галилейн нэрэ хүндэтэй хүнүүдые суглуулаад, ехэ найр хэбэ. 22Тэндэ Иродиадын басаган хатаржа, Иродтэ, айлшадтань ехээр һайшаагдаба. Тиимэһээ Ирод тэрээндэ: «Дуратай юумэеэ эри, хүсэһэн лэ юумыешни үгэхэб!» – гэбэ. 23«Эриһэн лэ юумыешни үгэхэб, хаан оронойнгоо хахадыньшье үгэхэдэ бэлэнби», – гэжэ Ирод тангариглаһан байгаа. 24Басаган эжыдээ ошожо: «Юу эрихэбиб?» – гэжэ һураба. «Уһаар арюудхагша Иоаннай толгой эри», – гэжэ эхэнь харюусаба. 25Басаган һѳѳргѳѳ хаанда түргэхэн ошожо: «Уһаар арюудхагша Иоаннай толгой табаг дээрэ табяад, намда энэ гэһээр үгэхыешни хүсэнэб», – гэбэ. 26Ирод хаан һанаата болобошье, бүхы айлшадай урда үгѳѳ үгэһэн тула басаганай хүсэл дүүргэнгүй байха аргагүй байба. 27Ирод тэрэ дороо харуулайнгаа сэрэгшэдэ түрмэдэ байһан Иоаннай толгой таһа сабшаад, абаад ерэхыень захирба. 28Тэрэ сэрэгшэнь Иоаннай толгойе табаг дээрэ табяад, басаганда асаржа үгэбэ, тэрэнииень басаган эхэдээ үгэбэ. 29Иоаннай шабинарынь энээниие дуулаад, бэеыень агы нүхэн хуурсагта абаашажа хүдѳѳлүүлһэн байгаа. 30Элшэнэр Иисустаа бусажа ерээд, юу хэһэнээ, улад зондо юу зааһанаа хѳѳрэбэ. 31Ехэ олон зоной ерэжэ ошожол байһан хада Иисус элшэнэртэйгээ эдихэ уухашье сүлѳѳгүй байгаа. Тиимэһээ тэрэ шабинартаа: «Эзэгүй газарта ошожо, нэгэ бага амарая», – гэжэ дурадхаба. 32Тиигээд тэдэнэр онгосодоо һуугаад, эзэгүй газар руу тамарба. 33Теэд олон зон тэдэнэй тамаржа ябахые хараад, хайшаа ошохыень тухайлжа байгаа. Тиимэһээ элдэб хотын зон Иисусай ба шабинарайнь урда гаража нуурай эрьеэр гүйлдэбэ. 34Иисус онгосоһоо буухадаа, тэндэ олон зоной сугларһые хараба, хонишонгүй хонидтол мэтэ байһан тэдэниие хайрлан, олон юумэнүүдтэ һургажа эхилбэ. 35Үдэшэ болоходо шабинарынь багшадаа ойртоод: «Мүнѳѳ орой болошоо, энэ эзэгүй газар байна. 36Тиимэһээ хажуугаархи тосхон, отогуудаар орожо, эдихэ юумэ худалдажа абахыень эдэ зоноо табиит даа», – гэбэ. 37«Таанад ѳѳһэдѳѳ эдэндэ эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ Иисус харюусаба. «Эдэ зониие эдеэлүүлхын тула хоёр зуун динари мүнгѳѳр хилээмэ худалдажа абахамнай гээшэ гү?» – гэжэ шабинарынь гайхаба. 38«Хэды хилээмэтэй байнабта, хараад ерэгты», – гэбэ Иисус. Тэдэнь ошожо хараад: «Табан монсогор хилээмэтэй, хоёр багахан загаһатай байнабди», – гэжэ дуулгаба. 39Тиигэхэдэнь Иисус эдэ зоноо бүлэг бүлэгѳѳр хубаагаад, зүлгэ ногоон дээрэ һуулгагты гэжэ шабинартаа захирба. 40Хүн зон зуу зуугаар, али таби табяар хубааралдан, бүлэгүүд болон һуубад. 41Тиигээд Иисус үнѳѳхи табан монсогор хилээмэеэ, хоёр загаһаяа абаад, тэнгэри ѳѳдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, хүн зондо хүртѳѳжэ хубаахыень шабинартаа үгэбэ. Удаань хоёр загаһаяа хухалжа, хүн зондо хүртүүлбэ. 42Хүн бүхэн дураараа эдижэ садаа һэн. 43Тиигээд шабинарынь арбан хоёр түрсүүгээр дүүрэн хилээмэнэй, загаһанай үлѳѳдэһэ суглуулба. 44Хамта дээрээ эдеэлһэн зоной тоодо табан мянга шахуу гансал эрэшүүл байлсаа һэн. 45Тиигэмсээрээ Иисус шабинараа онгосодо һуулгажа, нуурай нүгѳѳ бэедэ оршоһон Бетсаида хото руу ѳѳрһѳѳнь түрүүлэн тамархыень захирба. Харин ѳѳрѳѳ улад зоной таратар үлѳѳ бэлэй. 46Зоной тарахада Иисус хада ѳѳдѳѳ зальбархаяа гараба. 47Үдэшэ болоходо тэрэ үнѳѳхи газартаал гансаараа байба, харин шабинарынь онгосоороо далайн тэгэндэ хүрэжэ байгаа. 48Урдаһаань үлеэһэн һалхинтай тулалдажа байһан шабинараа харахадаа, Иисус һүниин дүрбэдэхи харуулай үеэр уһан дээгүүр ябаад, шабинартаа ошобо. 49Тэрэнэй уһан дээгүүр ябаһыень хараһан шабинарынь сошожо, хии үзэгдэл гэжэ һанаад, айһандаа хашхаралдаба. 50Тэрэниие хараад, шабинарынь бултадаа ухаа алдаба. Харин Иисус тэдээндэ: «Зоригоо бү алдагты. Би Иисус байнаб, бү айгты», – гэбэ. 51Тиигээд Иисус шабинарайнгаа онгосодо һууба, һалхиншье намдаба. Харин шабинарынь гайхахын ехээр гайхаба. 52Тэдэнэр хилээмэнтэй бүтээһэн гайхамшагта хэрэгэй үнэн удхые ойлгоогүй, тэдэнэй ухаан бодолынь балартаад байгаа бшуу. 53Иисус шабинартайгаа далайе гаталжа, Геннисаредэй газарта хүрэжэ ерээд, онгосоо эрье дээрэ гаргаба. 54Онгосоһоо буухатайнь сасуу тэндэхи улад зон Иисусые таниба. 55Тиигээд оршон тойронхи бүхы нютагуудаар гүйжэ, Иисусай хаана байһыень дуулахадаал, тиишэнь үбшэн зониие дэбисхэртэйнь асаржа байгаа. 56Иисусай хаанашье ябахада, хото хүдѳѳгѳѳршье ороходо, хүнүүд тэрээндэ үбшэн хүнүүдые асаржа, хубсаһандатнай халташье хүрэхыень зүбшѳѳгыт даа гэжэ гуйдаг байгаа. Тиин хубсаһандань гараараа хүрѳѳд абаһан бүхы хүнүүд эдэгэшэдэг бэлэй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\