Марк 8

1Тэдэ үдэрнүүдтэ дахин ехэ олон зон Иисусые тойроод сугларба. Тэдэ зоной эдихэ юумэгүй болоходо, Иисус шабинараа дуудажа хэлэбэ: 2«Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ намтай гурбан үдэр байлсаа, теэд мүнѳѳ эдихэ юумэгүй болоод байна. 3Тэдэнэй зариманиинь холоһоо ерээ. Тиимэһээ үлэн хооһон гэртэнь табибални, тэдэ замдаа һуларжа ядаржа магадгүй». 4«Теэд эзэгүй хооһон энэ газарта эдэ зониие бултыень садхааха хилээмэ хүн хаанаһаа олохоб?» – гэжэ шабинарынь урдаһаань хэлэбэ. 5«Таанадта хэды шэнээн хилээмэ байнаб?» – гэжэ Иисус һураба. «Долоон жэжэхэн монсогор хилээмэн байна», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 6Иисус улад зониие һуухыень захирба. Тиигээд үнѳѳхи долоон хилээмэеэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ. Хилээмэеэ хухалан, хүн зондо хүртѳѳжэ хубаахыень шабинартаа үгэбэ. Шабинарынь хубааба. 7Үшѳѳ тэдэ хэдыхэн загаһатай һэн. Иисус тэдэнэй түлѳѳ Бурханда баясхалан хүргѳѳд, тэрэ загаһа хубаажа үгэхыень шабинартаа захиба. 8Дүн хамтадаа дүрбэн мянган шахуу хүн булта дураараа эдижэ садаа, үшѳѳ тиихэдэ эдеэнэй үлѳѳдэһэн долоон түрсүүгээр дүүрэн суглараа. Иисус хүн зоноо тараагаад, 10шабинартайгаа хамта онгосодо һуужа, Далмануфын газар нютаг руу тамарба. 11Хэдэн фарисейнүүд Иисуста ерэжэ, үгѳѳр буляасалдаба. Тиигээд тэрэниие туршахаяа һэдэжэ, тэнгэриһээ баталагдаһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулыш даа гэбэ. 12Иисус хүндѳѳр һанаа алдажа: «Оршон үеын зон яахадаа гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулхые шаарданаб? Зүб даа, ямаршье тиимэ юумэн тэдэ зондо харуулагдахагүй», – гэжэ хэлээ һэн. 13Тиигэмсээрээ тэрэ фарисейнүүдые орхёод, дахин онгосодоо һуугаад, далайн нүгѳѳ эрье руу тамарба. 14Шабинарынь хилээмэ абахаяа мартажа, онгосодонь тэдэндэ оройдоол гансахан монсогор хилээмэн байгаа. 15«Һэргэг байгты! Фарисейнүүдэй, Иродэй эһээбэриһээ болгоомжолжо ябагты», – гэһэн һэргылэмжэ Иисус шабинартаа үгэбэ. 16Шабинарынь ѳѳһэд хоорондоо: «Маанадта хилээмэнэй үгы байһан дээрэһээ тиигэжэ хэлээ ёһотой», – гэжэ тухайлба. 17Юун тухай хэлсэжэ байһыень мэдээд, Иисус тэдэндээ хэлэбэ: «Хилээмэгүй байһан тухайгаа юундэ хэлсээбта? Мүнѳѳ болотор мэдэнэгүй, ойлгоногүй гээшэ гүт? Ухаан бодолтнай тиимэ мунхаг байна гээшэ гү? 18Нюдэтэй байгаад, харанагүй гээшэ гүт? Шэхэтэй аад лэ, дууланагүй гээшэ гүт? Табахан монсогор хилээмэ табан мянган хүндэ хубаажа үгэхэдэмни, хэды түрсүүгээр дүүрэн үлѳѳдэһэ суглуулһанаа һананагүй аалта?» «Арбан хоёр түрсүүг», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 20«Тиигээд долоон хилээмэ дүрбэн мянган хүндэ хубаахадамни, хэды түрсүүгээр дүүрэн үлѳѳдэһэ суглуулаа һэмта?» – гэжэ Иисус һураба. «Долоон түрсүүг», – гэжэ шабинарынь харюусаба. 21«Теэд юун тухай хэлэһыемни мүнѳѳшье болотор ойлгоногүй гээшэ гүт?» – гэжэ Иисус дахин һураба. 22Иисусай шабинартайгаа Бетсаида хото ерэхэдэнь, хэдэн хүн тэрээндэ һохор хүниие хүтэлжэ асараад, гараараа адис хүртүүлэн эдэгээхыень гуйба. 23Иисус тэрэ һохор хүниие гарһаань барижа, тосхонһоо хүтэлэн гаргаба. Тиигээд нюдэндэнь нёлбоод, дээрэнь гараа табин адислаад: «Зай, юумэ харана гүш?» – гэжэ һураба. 24Тэрэнь иишэ тиишээ хараад: «Хүнүүдые харанаб, теэд тэдэ тойроод ябаһан мододтол адли үзэгдэнэ», – гэжэ хэлэбэ. 25Иисус дахин нюдэндэнь гараараа хүрэбэ. Тиигэхэтэйнь сасуу үнѳѳхи хүн хараатай болобо; нюдэнь эдэгэжэ, тэрэ бүхы юумэ эли тодоор харадаг болоо. 26«Зай, ши гэртээ хари, тосхондо бү ороорой», – гэжэ захин, Иисус тэрэ хүниие ябуулба. 27Иисус шабинартайгаа Филиппэй Кесари хотын хажуудахи тосхонуудта ошобо. Замдаа Иисус: «Хүнүүд намайе хэн гэжэ һананаб?» – гэжэ шабинарһаа асууба. 28«Зариманиинь Уһаар арюудхагша Иоанн байнат, нүгѳѳдүүлынь Илия гээшэт, үшѳѳ бусадынь лүндэншэдэй нэгэниинь байнат гэжэ хэлсэнэ», – гээд шабинарынь харюусаба. 29«Теэд таанар намайе хэн гэжэ һананабта?» – гээд Иисус һураба. «Та Бурханай табисуурта гээшэт», – гэжэ Пётр харюусаба. 30«Хэн байһан тухаймни хэндэшье бү хэлээрэйт», – гэжэ Иисус шабинартаа захирба. 31Иисус ѳѳртэйнь юу болохо тухай шабинартаа хѳѳрэжэ эхилбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн аргагүй ехээр зобохо, ахамадууд, ахамад санаарта болон Хуули заадаг багшанар тэрээнһээ арсаха. Тэрээниие алаха, теэд гурбадахи үдэртѳѳ тэрэ дахин амидырха». 32Тиигэжэ Иисус шабинартаа тон эли тодоор хэлэжэ байгаа. Тиимэһээ Пётр тэрэниие хажуу тээшэнь дуудажа абаашаад, тиигэжэ хэлэхэеэ боли гэбэ. 33Харин Иисус шабинар тээшээ эрьен хараад, Пётрые зэмэлэн: «Холо боло намһаа, сатана! Шинии һанал бодолнуудшни Бурханһаа үршѳѳгдэнэ бэшэ, харин хүн шанарһаашни бүрилдэнэ!» – гэбэ. 34Удаань Иисус улад зониие, шабинараа дуудаад хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай хүн ѳѳр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн хэрээһэеэ үргэлѳѳд, хойноһоомни яба. 35Ушарынь хэлэбэл, ами наһаяа абарха һанаатай хүн тэрэнээ алдаха, харин минии түлѳѳ, мүн Һайн Мэдээсэлэй түлѳѳ ами наһаяа үгэбэл, тэрэнээ абарха. 36Хэрбээ танай бүхы дэлхэй олзолоод, ами һүнэһэеэ алдабалтнай, танда ашагтай гү? Үгыл даа! 37Таанад ямаршье юумэ түлѳѳд, ами һүнэһэеэ бусаажа шадахагүйлта. 38Хэрбээ забхай, нүгэлтэ энэ дэлхэйн зон дунда байхадаа намһаа, минии һургаалһаа эшэбэлтнай, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Эсэгынгээ алдар соонь Бурханай Эльгээмэлнүүдтэй хамта ерэхэдээ, таанадһаа эшэхэл.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\