Марк 9

1Эндэ байгшадай зариманиинь һүр хүсэтэй Бурханай хаан түрэ үзѳѳгүйдѳѳ үхэхэгүй гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб». 2Зургаан үдэр болоод, Иисус гансал Пётр, Яков, тэрэнэй дүү Иоанные абажа, үндэр хада дээрэ гараба. Тэндэ Иисус шабинарайнгаа урда эрид хубилба. 3Тэрэнэй хубсаһан һаргама сагаан болобо, газар дэлхэй дээрэ ямаршье будаг тиигэжэ сагааруулжа шадахагүйл. 4Иисустай хѳѳрэлдэжэ байһан Моисей Илия хоёр бии болобо. 5Тиихэ зуура Пётр Иисуста: «Рабби! Эндэ байхадамнай манда ямар һайн гээшэб. Гурбан майхан бодхоое: нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, үшѳѳ нэгыень Илияда», – гэбэ. 6Пётр юушье хэлэһэнээ мэдэнгүй тиигэжэ хэлээ бшуу, юундэб гэхэдэ, шабинар ехээр айһан һүрдэһэн байгаа. 7Тиигэжэ байтарынь үүлэн бии боложо, тэдэниие хушаад, тэндэһээнь: «Энэ минии инаг хайрата Хүбүүмни юм, таанад үгыень дуулажа байгты», – гэһэн абяан дуулдаба. 8Шабинарайнь тойроод харан гэхэдэнь, Иисусһаа ондоо хэншье үгы байба. 9Хадаһаа буужа ябахадаа Иисус шабинартаа: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй үхѳѳд амидыртар энэ үзэһэн хараһанаа хэндэшье бү хэлээрэйт», – гэжэ захирба. 10Шабинарынь энэ нюусые хадагалжа ябаа, теэд «үхѳѳд амидырхань» ямар удхатайб гэжэ бэе бэеһээ һурадаг байгаа. 11«Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта Христосой ерэхын урда тээ Илия лүндэншэ ерэхэ ёһотой гэдэг бэ?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа асууба. 12Иисус харюусаба: «Үнэхѳѳрѳѳ Илия түрүүн ерэжэ, бүхы юумэ бэлдэхэ ёһотой. Тиихэдээ юундэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ехээр зобохо, тэрээнһээ арсаха юм гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг бэ? 13Гэхэдэ Илия ерээ юм, тиин Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор хүнүүд дура зоргоороо тэрээнтэй болоо юм гэжэ таанадта хэлэхэ байнаб». 14Иисусай гурбан шабинартайгаа хамта бусад шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнииень ехэ олон зон тойроод, Хуули заадаг багшанарай тэдээнтэйнь арсалдажа байхань харагдаба. 15Иисусые харахадаа улад зон ехээр гайхалдажа, тэрэниие мэндэшэлхэ гэжэ гүйлдэбэ. 16«Таанад эдэнтэй юун тухай арсалданабта?» – гэжэ Иисус шабинарһаа асууба. 17Улад зоной дундаһаа нэгэ хүн харюусаба: «Багша, би шамда хүбүүгээ абажа ерээб. Тэрэнииемни ада шүдхэр дараад, хэлэгүй болгоод байна. 18Ада шүдхэр добтолходоол хүбүүемни газараар мухарюулна, аманһаань хѳѳһэ бурана, шүдэнь хабирна, бэень хүшэлдэнэ. Тэрэ ада шүдхэрые намнажа үгыт гээд шабинарыетнай гуйхадамни, тэдэтнай оролдоод шадабагүй». 19Иисус улад зондо хандан: «Этигэл һүзэггүй зон аа! Үшѳѳ хэды шэнээн таанадтай байхабиб? Үшѳѳ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Тэрэ хүбүүе намда асарагты!» – гэжэ хэлэбэ. 20Хүбүүе асарба. Иисусые харамсаараа ада шүдхэр хүбүүе таталзуулан һалагануулба. Хүбүүнэй аманһаа хѳѳһэ буран, тэрэ газараар мухариба. 21«Үнинэй иимэ болоо һэн гү?» – гэжэ Иисус хүбүүнэй эсэгэһээ һураба. Тэрэнь: «Багаһаал тиимэ һэн. 22Ада шүдхэр хүбүүемни оло дахин галда, уһанда шэдээд, алахаяа забдаа. Маанадые хайрлажа, шадахал һаа, туһалыт даа!» – гэжэ гуйба. 23«Юундэ „шадахал һаа“ гэбэш? Этигэл һүзэгтэй һаашни, хүсэһэн лэ юумэншни бүтэхэ юм!» – гэжэ Иисус харюусаба. 24Тиигэхэтэйнь сасуу хүбүүнэй эсэгэ: «Би этигэнэб! Бүри ехэ этигэл һүзэг хайрлан туһалыш!» – гэжэ хашхарба. 25Улад зоной үшѳѳ олоор сугларжа байхые харахадаа, Иисус ада шүдхэртэ захирба: «Хэлэгүй, дүлии ада шүдхэр! Би шамда захирнаб: энэ хүбүүнһээ гара, хойшодоо тэрээндэ бү оро!» 26Ада шүдхэр хашхараад, хүбүүе ехээр һалагануулан, досооһоонь гараба. Хүбүүн үхэшэһэн шэнги байба, хүнүүдшье: «Тэрэ үхэшѳѳ», – гэлдэбэ. 27Харин Иисус гарһаань баряад, хүл дээрээ бодоходонь туһалба. 28Һүүлдэ Иисусай шабинартайгаа гэртээ ерээд, гансаараа байхадань, тэдэнь: «Яахадаа бидэ тэрэ ада шүдхэр даража шадабагүй гээшэбибди?» – гэжэ асууба. 29«Иимэрхүү ада шүдхэрнүүдые имагтал зальбаралаар даража болохо юм», – гэжэ Иисус харюусаба. 30Иисус шабинартайгаа тэндэһээ гараад, Галилейе үнгэржэ ябаба. Хаана ябаһанаа хүнүүдтэ мэдүүлхэгүй гэжэ тэрэ оролдоо. 31Ушарынь юуб гэбэл, тэрэ шабинараа һургажа байгаа. «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдэй гарта тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад, гурбадахи үдэртѳѳ амидырха», – гэжэ хэлэбэ. 32Гэбэшье шабинарынь энэ хэлээшыень ойлгобогүй, тиин һурахаяашье зүрхэлбэгүй. 33Иисус шабинартайгаа гэртээ Капернаум хото ерэбэ. Гэртэ ороод тэрэ: «Хэлэгты даа, замдаа таанад юун тухай арсалдабат?» – гэжэ шабинарһаа һураба. 34Хоорондоо тэдэ хэмнай эгээн ехэб гэжэ арсалдаһан байгаа, тиимэһээ багшынгаа урда шэмээгүй байба. 35Иисус һуугаад, арбан хоёр шабинараа дуудаад: «Хүндэтэй газарта һууха дуратай хүн һүүл хабида байха, бусадай зараса болохо», – гэбэ. 36Тиигээд Иисус нэгэ үхибүүе шабинарайнгаа дунда байлгаад, тэрэниие тэбэреэд хэлэбэ: 37«Минии нэрээр иимэ нэгэ үхибүүе тогтоожо абаһан хүн намайе тогтоожо абаһан болоно. Тиихэдэ намайе тогтоожо абаһан хүн намайе иишэ эльгээһэн Бурханиие тогтоожо абана гээшэ». 38«Багша, шинии нэрээр ада шүдхэрнүүдые дарадаг хүниие бидэ хараабди. Тиихэдээ тэрэ хүн маанадаар суг ябалсаагүй, тиимэһээнь бидэ тэрэниие хорёобди», – гэжэ Иоанн хэлэбэ. 39Иисус шабинартаа хэлэбэ: «Тэрэниие хорихо гэжэ бү оролдогты. Минии нэрээр гайхамшагта үйлэ бүтээһэн хүн тэрэ дороо намайе муудхажа шадахагүй. 40Танда эсэргүүсээгүй хүн танай талада байна ха юм. 41Намһаа боложо Христосой шабинар байһан хадатнай таанадта аяга уһа хэжэ үгэһэн хүн ѳѳрынгѳѳ шагнал заабол абаха гэжэ би баталнаб. 42Зүгѳѳр намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье нүгэл хилэнсэдэ түлхиһэн хүн дээрэ аймшагтай хэһээлтэ бууха. Тэрэ хүнэй хүзүүндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн оёорто хаюулбалнь, тэрээндэ ѳѳртэнь дээрэ байха һэн. 43Хэрбээ гарайшни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаань, тэрэнээ таһа сабшаад хая. Хоёр гартайгаа залирдаггүй гал тамада орожо хосоронхаар, ганса гартайгаар мүнхын амидарал амсабалшни шамда дээрэ байха. 45Хэрбээ хүлэйшни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаань, тэрэнээ таһа сабшаад хая. Хоёр хүлтэйгѳѳ гал тамада орожо хосоронхаар, ганса хүлтэйгѳѳ амиды ябаһан дээрэ. 47Хэрбээ нюдэнэйшни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаань, тэрэнээ һуга тата. Хоёр нюдэтэйгѳѳ гал тама руу хаюуланхаар, үрѳѳһэн нюдэтэйгѳѳ Бурханай хаан түрэдэ ороболшни шамда дээрэ. 48Гал тама соо нүгэлтэдые эдидэг үтэ хорхойнууд хэзээшье үхэдэггүй, галыньшье залирдаггүй. 49Ямаршье тахил яажа дабһаар дабһалуулан арюудхагдадаг бэ, тон тиигэжэл хүн бүхэн галаар туршуулан арюудхагдаха. 50Дабһан болбол һайн юумэн гээшэ, теэд амтаяа гээхэдэнь, дахин яажа гашуун болгохобта? Таанад досоогоо дабһатай байгты, хоорондоо эбтэй эетэй ажамидарагты».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\