Матвей 10

1Иисус ѳѳрынгѳѳ арбан хоёр шабинарые дуудаад, ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаха, ямаршье үбшэн хабшанһаа, ядаралһаа хүнүүдые эдэгээхэ эрхэ тэдээндээ үгэбэ. 2Арбан хоёр элшэнэрэйнь нэрэнүүд иимэ: түрүүшынхинь Пётр гэжэ нэрлүүлһэн Симон, тиигээд тэрэнэй дүү Андрей, Яков ба Иоанн гэдэг Зэбэдэйн хоёр хүбүүд, 3Филипп Варфоломей хоёр, Фома ба алба татагша Матвей, Алфейн Яков, Фаддей гэжэ нэрлүүлһэн Леввей, 4Патриот бүлгэмэй гэшүүн Симон, мүн хожомынь Иисуста урбаһан Иуда Искариот гэгшэд болоно. 5Эдэ арбан хоёр шабинараа эльгээхэдээ, Иисус тэдээндээ иигэжэ захиба: «Бусад арадуудта бү ошогты, самаряан хотонуудаар бү орогты. 6Гансал Израилиин арадта ошогты, тэдэ тѳѳригдэһэн һүрэг хонидто адли бшуу. 7Таанар ошожо, Огторгойн хаан түрын мандахань ойртоо гэжэ номногты. 8Үбшэн хүнүүдые эдэгээгты, үхэһэн хүнүүдые амидыруулагты, һэлхэ бузар үбшэнтэниие арюудхагты, ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргагты. Таанад түлѳѳһэгүй абаһанаа түлѳѳһэгүй үгэжэ байгты. 9Ѳѳһэдтѳѳ алта, мүнгэшье, зэд садшье абажа бү гарагты. 10Харгыда туулмаг сүүмхэшье, һэлгэхэ хубсаһашье, гуталшье, тулга таягшье бү абагты. Юундэб гэхэдэ, хүдэлмэрилэгшые хэрэгтэй юумээрнь хангаха зэргэтэй юм. 11Ямаршье хотодо, хүдѳѳ нютагта ороходоо, таанадые гэртээ байлгаха дуратай зохид һайн хүниие оложо, тэрэнэйдэ зогсогты, тиигээд тэрэ нютагһаа гаража ошотороо тэндээл байгты. 12Гэртэ ороходоо: „Амгалан мэндэ һуухатнай болтогой“, – гэжэ амаршалжа байгты. 13Хэрбээ тэрэ айлай таанадые угтажа абабал, танай хүсэһэн амгалан тайбантнай тэрэ гэртэ тогтожо үлдэг лэ. Хэрбээ тэрэ айлай таанадые угтажа абахагүй байбалнь, амгалан тайбаниие хүсэһэн үреэлтнай таанадтаа бусаг. 14Ямар нэгэн айлай гү, али хотынхидой таанадые угтажа абаха дурагүй һаань, үгы һаа таанадай хэлэһые шагнаха дурагүй һаань, тэрэ гэрһээ гү, али хотоһоо гаража ошогты, хүлдэтнай халдаһан тооһыень һэжэржэ ѳѳһэдтэнь орхигты. 15Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо тэрэ хотын зониие Бурхан Содом, Гоморро хотынхидһоо бүри үлүү аймшагтай хэһээлтэдэ хүртѳѳхэ гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб. 16Шонын һүрэгтэ хонидые тууһан мэтээр би таанадые эльгээнэб. Тиимэһээ таанар могой мэтэ сэсэн, гулабхаа мэтэ эгээлэй даруу байгты. 17Таанадые зарга шүүбэриин газарта абаашажа тушааха гү, али үгы һаа мүргэлэй гэрнүүд соо сохихо наншаха хүнүүдһээ бэеэ һэргылжэ ябагты. 18Минии түлѳѳ таанарые захирагшадай, мүн хаашуулай урда байлгабал, тэдэндэ, мүн бусад арадуудта нам тухай хэлэхэт. 19Таниие барижа тушаахадань, юу хэлэхэ, яажа хэлэхэ тухайгаа һанаагаа бү зобооройгты. Тэрэ сагтаа хэлэхэ үгэнүүдтнай таанадта үршѳѳгдэхэ. 20Тиихэдэ, таанар ѳѳһэдѳѳ хэлэхэгүйт, харин танай Эсэгын Һүлдэ танаар хэлүүлхэ. 21Аха дүүнэр бэе бэеэ, эсэгэнь хүбүүгээ үхэлдэ үгэхэ; баһа үхибүүдынь эхэ эсэгынгээ урдаһаа үһѳѳрхэн бодожо, тэдэнээ алаха. 22Минии түлѳѳ таанадые булта үзэн ядаха; зүгѳѳр эсэстэнь хүрэтэр тэсэжэ гараһаниинь абарагдаха. 23Таанарые нэгэ хотодо хашажа мүрдэбэлнь, ондоо хото руу зугадажа ошогты. Ушарынь хэлэбэл, Израилиин бүхы хотонуудаар таанарай ябажа үрдеэгүй байтар Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн заларжа ерэхэ гэжэ би таанадта баталан хэлэнэб. 24Шабинь ѳѳрынгѳѳ багшаһаа дээгүүр байхагүй, мүн барлагынь ѳѳрынгѳѳ эзэнһээ дээгүүр байхагүй. 25Шабинь багшынгаа зэргэ болобол, барлагынь эзэнэйгээ зэргэ болобол, болохо даа. Хэрбээ гэрэй эзэниие Веельзевул гэжэ шолмосой нэрээр нэрлэбэл, тэрэнэй гэртэхиниие бүришье муухайгаар нэрлэхэ бэшэ гү? 26Тиин тэдэ зонһоо бү айгты: эли болохогүй ямаршье далда юумэн байдаггүй, мэдээжэ болохогүй нюуса юумэн байдаггүй. 27Харанхыда таанарта хэлэһыемни гэрэлтэйдэ дабтажа хэлэхэ ёһотойт. Шэхэндэтнай шэбэнэжэ хэлэһыемни гэрэй оройһоо айладхаха ёһотойт. 28Хүнэй бэе һүнѳѳгѳѳд, һүнэһыень һүнѳѳхэ хүсэ шадалгүй хүнүүдһээ бү айгты, зүгѳѳр хүнэй һүнэһыеньшье, бэеыеньшье гал тамада хаяжа һүнѳѳхэ аргатай Бурханһаал айжа һүрдэжэ ябагты. 29Хоёр борбилоое хашарһа мүнгѳѳр худалдадаг. Гэбэшье нэгэшье бишыхан борбилоо Бурханай зүбшѳѳлгүйгѳѳр газарта унахагүйл. 30Харин таанадые абажа үзэбэл, толгойнтнай үһэншье хүрэтэрѳѳ тоолоотой бшуу. 31Тиимэһээ бү айгты: таанар олон борбилоонуудһаа үнэтэй сэнтэйт. 32Улад зоной урда минии мэдэлдэ байнаб гэжэ айладхаһан хүн бүхэниие бишье Огторгойдо оршодог Эсэгынгээ урда минии гэжэ гэршэлхэб. 33Харин улад зоной урда намһаа арсаһан хүн бүхэнһѳѳ бишье Огторгойдо оршодог Эсэгынгээ урда арсахалби. 34Газар дэлхэй дээрэ амгалан байдал тогтоохоёо ерээ гэжэ нам тухай бү һанагты. Би амгалан байдал бэшэ, харин һэлмэ абажа ерээб. 35Би хүбүүдые эсэгэнэрэйнь урдаһаа, басагадые эжынэрэйнь урдаһаа, бэридые хадам эхэнэрэйнь урдаһаа бодхоохоёо ерээб. 36Нэгэ гэрэй гэшүүд хоорондоо харша дайсад байха. 37Эсэгэдээ гү, али эхэдээ намһаа үлүү ехээр дуратай байһан алишье хүн минии шабиин зэргэдэ хүртэхэ эрхэгүй. Мүн баһа хүбүүндээ гү, али басагандаа намһаа үлүү ехээр дуратай алишье хүн минии шабиин зэргэдэ хүртэхэ эрхэгүй. 38Ѳѳрынгѳѳ хэрээһэ абаад, минии хойноһоо дахаагүй хүн минии шабиин нэрэ зэргэдэ хүртэхэгүй. 39Ами наһаяа гамнагша тэрэнээ алдаха, харин ами наһаяа минии түлѳѳ үгэһэн хүн тэрэнээ алмаха. 40Таанарые угтажа абаһан хүн намайе угтажа абана. Намайе угтажа абаһан хүн намайе эльгээһэн Эсэгые угтажа абана. 41Лүндэншые лүндэншэ байһанайнь түлѳѳ угтажа абаһан хүн тэрэ лүндэншэтэй адли шагналда хүртэхэ. Баһа үнэн сэдьхэлтэниие үнэн сэдьхэлтэй байһан хадань угтажа абаһан хүн тэрэ үнэн сэдьхэлтэнтэй адли шагналда хүртэхэ. 42Баһа хамагай бага шабидамни гансал шабимни байһанайнь түлѳѳ аяга хүйтэн уһа үгэһэн хүн ѳѳрынгѳѳ шагнал заабол абаха гэжэ би таанадта баталан хэлэнэб».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\