Матвей 11

1Арбан хоёр шабинартаа эдэ заабаринуудые үгэһэн хойноо Иисус тэрэ газарһаа хүдэлжэ, улад зониие хото турануудаар ябажа һургаба. 2Түрмэдэ хаалтатай Уһаар арюудхагша Иоанн Христосой бүтээжэ байһан хэрэгүүд тухай дуулаад, хоёр шабинараа 3иигэжэ асуухыень тэрээндэ эльгээбэ: «Ерэхэ ёһотойнь ши гээшэ гүш, али бидэ ондоое хүлеэхэ ёһотой гүбди?» 4Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Һохор хүнүүдэй дахин харадаг болоһые, дохолон хүнүүдэй ябадаг болоһые, арһанай халдабарита үбшэнтэй хүнүүдэй арюудхагдаһые, дүлии хүнүүдэй һонор болоһые, үхэһэн хүнүүдэй үндын бодоһые, үгытэй хүнүүдэй Бурханай хаан түрэ тухай номнол дуулаһые, хаража байһанаа, мүн дуулажа байһанаа Иоаннда ошожо хэлэгты. 6Нам тухай һэжэг түрѳѳгүй хүн зол жаргалтай даа». 7Иоаннай шабинарай ябахадань, Иисус Иоанн тухай улад зондо иигэжэ хэлэбэ: «Иоаннда сүл губи руу ошоходоо, ямархан юумэ харахаяа найдаабта? Һалхинда найгалзажа байһан хулһа харахаяа гү? 8Таанар юу үзэхэеэ тиишэ ошообта? Зѳѳлэн хубсаһа үмдѳѳд ябаһан хүниие гү? Теэд зѳѳлэн хубсаһа үмдѳѳд ябадаг хүнүүд хаанай үргѳѳдэ ажаһуунал. 9Таанар юу үзэхэеэ тиишэ ошообта? Лүндэншые гү? Тиимэ даа, тиихэдэ таанад лүндэншэһѳѳ дээгүүр хүниие хараалта гэжэ таанарта хэлэнэб. 10Иоанн тухай Нангин Бэшэг соо: „Шинии ябаха харгы бэлдэхыень би түрүүндэшни ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлые ябуулнаб гэжэ Бурхан хэлэнэ“, – гээд бэшээтэй юм. 11Уһаар арюудхагша Иоаннһаа агууехэ хүн эхын умайһаа түрѳѳгүй юм гэжэ баталан таанадта хэлэнэб. Тиимэшье һаа, Огторгойн хаан ороной мэдэлдэ һуугшадай эгээлэй багань тэрээнһээ агууехэ юм даа. 12Уһаар Арюудхагша Иоаннай мэдээсэлээ номноһон үдэрнүүдһээ эхилээд мүнѳѳдэр болотор Огторгойн хаан орон һүр хүсэ нэмэнэ, тиин хүсэ шадал гаргаһан зон энээниие туйлана. 13Иоаннай ажамидарха үе саг хүрэтэр юунэй болохо тухай лүндэншэдэй номууд соо болон Моисейн Хуули соо бүрин хэлэгдээтэй юм. 14Хэрбээ таанад тэдэ номуудта этигэжэ байбал, мэдэгты: Иоанн болбол ерэхэ ёһотой гэжэ уридшалан хэлэгдэһэн Илия гээшэ. 15Шэхэтэй юм һаа, анхарагты! 16Мүнѳѳ, энэ оршон үеын зониие хэнтэй жэшэхэбиб? Эдэнэр газаа һууһан үхибүүдтэ адли. Нэгэ бүлэгынь нүгѳѳ бүлэгтѳѳ иигэжэ хашхарна: 17„Таанарта жэмбүүрээр наадахадамнай, хатараагүйт. таанарта гунигтай дуу дуулахадамнай, бархираагүйт“. 18Иоаннай ерээд, масагладаг, архи дарһа амсадаггүй байхадань, хүн бүхэн: „Ада шүдхэртэ барюулһан хүн“ гэлсээ. 19Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерээд, юумэ эдидэг, дарһа болгодог байхадань, хүн бүхэн: „Харагты даа! Энэтнай эдимэр, архиншан, алба татаашадай, нүгэл хэгшэдэй нүхэр“ гэлсэбэ. Тиигэбэшье Бурханай сэсэн мэргэниинь хэрэгүүдэйнь үрэ дүнгѳѳр баталагдадаг юм». 20Иисусай гайхамшагта хэрэгүүдээ үлэмжэ олоор бүтээһэн хотонуудта зоной нүгэл үйлэдэхэеэ болижо, Бурханда хандахагүйдэнь, Иисус тэдэниие зэмэлэн хэлэбэ: 21«Хоразин хотынхид, таанад уй гашуудал үзэхэт! Бетсаида хотынхид, таанад баһал уй гашуудал үзэхэт! Хэрбээ танай хотонуудта бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдээ Тир Сидон хотонуудта үзүүлһэн байбални, тэдэ хотын зон үни гэһээр Бурханда хандаха һэн. Тэдэнэр хахархай хубсаһа үмдэжэ, тархи дээрээ үнэһэ адхажа нүгэлнүүдээ гэмшэһэнээ баталха бэлэй. 22Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо Бурхан Тир, Сидон хотынхидто таанадта ороходоо бүри үршѳѳл хайратайгаар хандаха гэжэ баталан хэлэнэб. 23Капернаум хотынхид, таанад огторгойдо алдаршаха һанаатай байна гүт? Таанад тамын оёорто унахат. Хэрбээ танай хотодо бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдээ Содомдо харуулһан байбални, тэрэ хотынхид гэмээ наманшалаад, хотонь мүнѳѳшье хүрэтэр бүтэн байха бэлэй. 24Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо, Бурхан Содом хотынхидто таанадта ороходоо үлүү үршѳѳл хайратайгаар хандаха гэжэ танда баталан хэлэнэб». 25Баһа тэрэ сагта Иисус иигэжэ хэлэбэ: «Газар тэнгэриин Дээдын Эзэн, Эсэгэмни! Сэсэн мэргэн, эрдэм номтой зонһоо далдалан нюуһан юумэеэ эгээлэй юрын зондо нээжэ элирүүлһэнэйшни түлѳѳ шамда баяр баясхалан хүргэнэб. 26Зүб даа, Эсэгэмни! Ши иимэл юумэнэй болохые хүсэжэ байгаа ха юмши. 27Бүхы юумые Эсэгэмни намда үгѳѳ. Эсэгэһээ ондоо хэншье Хүбүүе мэдэхэгүй, мүн Хүбүүнһээ, баһа Хүбүүнэй дуулгаһан хүнүүдһээ ондоо хэншье Эсэгые мэдэхэгүй. 28Хүшэр хүндэ ашаанда даруулжа ядарһан зон булта намда ерэгты, би танай һанаа амаруулхаб. 29Минии хазаар абажа ѳѳһэдыгѳѳ хазаарлагты, намһаа һуража абагты, ушарынь юуб гэбэл, би даруу, номгон сэдьхэлтэйб, тиин таанад һанаагаа амархат. 30Минии таанадта үгэхэ хазаар хашар бэшэ юм даа, таанадта ашаха ашаан хүнгэн юм даа».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\