Матвей 12

1Нэгэ Субботын үдэр Иисус шабинартайгаа таряалангаар ябаба. Шабинарынь гэдэһэ үлдѳѳд ябаһан дээрэһээ таряанай залаа таһалан эдижэ байгаа. 2Фарисейнүүд энээниие хараад: «Харалши даа, шабинаршни субботодо хэжэ болохогүй юумэ хэнэл», – гэжэ Иисуста хэлэбэ. 3Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Давидай, мүн тэрээнтэй хамта ябагшадай гэдэһэ ехээр үлдэхэдѳѳ юу хэһэн тухайнь таанар уншаагүй юм аалта? 4Давид Бурханай гэртэ ороод, хамта ябаһан хүнүүдтэйгээ үргэлэй хилээмэ абажа эдеэ һэн. Харин Хуулиин ёһоор Давидшье, тэрээнтэй хамта ябалсагшадшье тэрэ хилээмэ эдихэ ёһогүй байгаа, гансал санаартан тэрэниие эдихэ эрхэтэй бэлэй. 5Мүн суббото бүхэндэ Бурхан Һүмэ соо алба хэжэ байһан санаартан Субботын үдэрэй тогтоол эбдэнэ гэжэ Моисейн Хуули соо хэлэгдэһые таанар уншаагүй аалта? Тиигэһэншье мүртѳѳ тэдэнэр зэмэгүй гээшэ гү? 6Зүгѳѳр Бурхан Һүмэдэ ороходоо агууехэ юумэн эндэ байна гэжэ танда хэлэнэб. 7Хэрбээ таанар: „Намда тахил тахихын орондо бусад зондо үршѳѳл хайратай байхыетнай хүсэнэб“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн үгын үнэн удха мэдэжэ байбал, зэмэгүй зониие буруушаахагүй һэнта. 8Ушарынь хэлэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн субботыншье Эзэн мүн». 9Иисус тэндэһээ ябажа, мүргэлэй гэртэ оробо. 10Тэндэнь нэгэ хатаһан гартай хүн байба. Буруу юумэ хэһэнэйнь түлѳѳ Иисусые зэмэлхэ һанаатайшуул тэрээнһээ: «Субботодо хүниие эмшэлхэнь зүб гү?» – гэжэ һураба. 11Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Танай хэнтнай нэгэ хонитой аад, тэрэнэйнгээ Субботын үдэр гүнзэгы нүхэ уруу унашабалынь, тэрэнээ барижа, дээшэнь татажа гаргахагүйб? 12Тиихэдэ хүн гээшэмнай хониндо ороходоо бүри үнэ сэнтэй юм. Тиимэһээ Субботын үдэр һайн юумэ бүтээхэнь зүб даа». 13Тиигээд Иисус нүгѳѳ хатаһан гартай хүндэ: «Гараа һарбай», – гэбэ. Тэрэнь гараа һарбайба; тиин хатаһан гарынь нүгѳѳ гартайгаа адли һайн болошобо. 14Харин фарисейнүүд мүргэлэй гэрһээ гаража ошоод, Иисусые яажа алаха тухай зүбшэн хэлсэбэ. 15Зүгѳѳр Иисус тэдэнэй хэлсээн тухай мэдээд, тэндэһээ гаража ошобо. Хойноһоонь олон зон дахажа ябаба. Иисус үбшэн хабшантай байһан зониие бултыень эмшэлэн эдэгээгээд, 16Бурханай табисуурта байһыемни нэгэшье хүндэ бү мэдүүлэгты гэжэ улад зондо захирба. 17Иигэжэл лүндэншэ Исайягаар дамжуулан Бурханай найдуулһаниинь бүтэбэ даа: 18«Энэ болбол минии шэлэжэ абаһан зараса, сэдьхэлдэмни таатай инаг хайрата Хүбүүмни гээшэ. Нангин Һүлдэеэ тэрээндэ хайрлахаб, тэрэ бүхы арадуудта Зарга шүүбэри тухаймни айладхаха. 19Тэрэ арсалдахагүй, хашхархагүй, шанга гэгшээр газаагуур хүрхирхэгүй, 20хухарһан хулһые таһа татахагүй, залиржа байһан дэн унтараахагүй. Үнэн зүб зарга шүүбэри илалтада хүргэхэ, 21Тиин бүхы арадууд тэрээндэ найдажа байха». 22Нэгэтэ хүнүүд ада шүдхэртэ барюулһан дээрэһээ һохор, хэлэ амагүй хүниие Иисуста асарба. Иисус тэрэ хүниие эдэгээбэ: тэрэ юумэ хэлэдэг, харадаг болобо. 23Тиихэдэнь хамаг зон гайхажа: «Энэмнай найдуулагдаһан Давидай үри һадаһан бэшэ гү?» – гэлсэбэ. 24Теэд фарисейнүүд энээниие дуулаад: «Энэшни Веельзевулай, ада шүдхэрнүүдэй ноёной хүсѳѳр лэ ада шүдхэрнүүдые дарана», – гэжэ хэлэбэ. 25Тэдэ фарисейнүүдэй һанал бодол мэдэжэ байһан Иисус тэдээндэ иигэжэ хэлэбэ: «Хэдэн бүлэг боложо хубааралдаад, хоорондоо хёморолдоһон алишье хаан орон хооһорон, бутаран һалаха. Баһа хоорондоо хубааралдажа хёморолдоһон алишье хото, үгы һаа гэр бүлэ мүн лэ бутаран һалаха. 26Хэрбээ шолмосой хаан оронойхин хоорондоо хубааралдаад, хёморолдожо барисалдажа байбал, хаан орониинь хэр удаан тогтоборитой бүтэн байхаб? 27Хэрбээ би танай хэлэһэн ёһоор Веельзевулай хүсѳѳр ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргадаг байгаа һаа, танай шабинар хэнэй хүсѳѳр тэдэниие намнажа гаргадаг гээшэб? Шабинарайтнай хэжэ байһан хэрэгүүд буруу байһыетнай баталха. 28Хэрбээ Бурханай Нангин Һүлдѳѳр ада шүдхэрнүүдые дарадаг һаамни, тэрэ Бурханай хаан түрын эндэтнай тогтоод байһые баталха. 29Ямар хүн бар хүсэтэй хүнэй гэртэ ороод, түрүүн эзэнииень хүлижэ уяагүй һаа, эд зѳѳрииень тоножо гаргахаб? Эзэнииень хүлиһэн хойноол гэр барааень дээрмэдэхэ бшуу. 30Минии талада байгаагүй хүн намда харша тэмсэгшэ гээшэ, намтай хамта ургаса суглуулаагүй хүн тэрэниие дэмы үринэ гээшэ. 31Тиимэһээл би таанарта иигэжэ хэлэхэ байнаб: ямаршье харата үгэ хэлэһэн, али нүгэлтэ хэрэг үйлэдэһэн хүн бүхэн хүлисэгдэхэ; харин Нангин Һүлдые хараажа муушалһан хүн хүлисэгдэхэгүй. 32Тиихэдэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүндэ харша юумэ хэлэһэн хүн бүхэн хүлисэгдэхэ; харин Нангин Һүлдэдэ харша юумэ хэлэһэн хүн энэшье наһандаа, мүн хэтэ заяандаашье хүлисэгдэхэгүй. 33Һайн модон һайн үрэ жэмэс үгэдэг, муу модон муу үрэ жэмэс асардаг. Модоной шанарынь тэрэнэй үрэ жэмэсээрнь танигдадаг юм. 34Ай, хорото могойн түрэлтэн! Таанар хара һанаатайшуул аад, һайн юумэ яажа хэлэхэбта? Ушарынь юуб гэбэл, зүрхэ сэдьхэлдэ байһан юумэн хэлэнэй үзүүртэ гарадаг ха юм. 35Һайн хүн үнэтэ баялиг сооһоо һайнииень гаргадаг, харин хара һанаатай хүн харата дорой суглуулбариһаа мууень гаргадаг. 36Зарга шүүбэриин болохо Үдэр таанад хэзээшьеб дэмы шашаһан үгэ бүхэнэйнгѳѳ түлѳѳ тоосоо хэжэ харюусахат гэжэ таанарта баталан хэлэнэб. 37Тиигэжэ таанад ѳѳһэдынгѳѳ үгэнүүдһээ боложо зүбтэнэй тоодо гү, али үгы һаа буруутаһан зэмэтэнэй тоодо орохот». 38Тиигээд зарим Хуули заадаг багшанар болон фарисейнүүд: «Багша аа! Манда нэгэ гайхамшагта дүлгэ тэмдэг үзүүлхыешни хүсэнэбди», – гэбэ. 39Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ харюусаба: «Харата муухай, забхай оршон үеын зон, гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харахаяа һанаба гүт? Теэд Иона лүндэншэтэй ушарһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэгһээ ондоо дүлгэ тэмдэг таанадта үгтэхэгүй. 40Яажа Иона халим загаһанай гэдэһэн дотор гурбан үдэр, гурбан һүни үнгэргѳѳ һэм, тон тиигэжэл Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн гурбан үдэр, гурбан һүни соо газарай гүндэ оршохо. 41Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо Ниневи хотынхид бодожо, таанадые буруушаан гэмнэхэ, юундэб гэбэл, тэдэнэр Ионын номнол шагнаад, нүгэлнүүдээ орхижо, Бурханда хандаһан юм. Харин мүнѳѳ эндэ Ионоһоо бүри шухала нэгэн байна гэжэ таанадта хэлэнэб. 42Зарга шүүбэриин болохо Үдэр Урда зүгэй хатан бодожо, таанадые буруушаан гэмнэхэ. Тэрэ хатан Соломон хаанай сэсэн үгые шагнахаяа газарай мухарһаа ерэһэн байгаа бшуу. Теэд мүнѳѳ эндэ Соломонһоо бүри шухала нэгэн байна. 43Хүнэй бэеһээ гараһан ада шүдхэр уһагүй сүл губяар тэнэжэ, амар заяа бэдэрээд, олохогүйдѳѳ: 44„Байһан гэртээ бусахам даа“, – гэдэг. Бусажа ерэхэдэнь, гэрынь эзэлэгдээгүй, хамагдаһан, сэбэрлэгдэһэн байдаг. 45Тиигээд тэрэ ада шүдхэр ѳѳрһѳѳн һураггүй хоротой ондоо долоон ада шүдхэрые абажа ерэдэг. Тэдэнь үнѳѳхи гэртэнь орожо байрладаг. Тиигэхэдэнь тэрэ хүниинь урдынхидаа ороходоо бүри ехээр тамаа үзэдэг. Тон энээндэл адляар энэ оршон үеын зон иимэ дорой байдалтай болохо», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 46Иисусай иимэ мэтээр улад зониие һургажа байха үедэнь тэрэнэй эжы, дүүнэрынь тэрээнтэеэ хѳѳрэлдэхэ һанаатай ерээд, гэрэй газаа зогсожо байба. 47Тиимэһээ нэгэ хүн Иисуста: «Хара даа, эжышни, дүүнэршни газаа зогсожо байна. Шамтайгаа хѳѳрэлдэхэ һанаатай байна», – гэбэ. 48Иисус тэрэ хэлэһэн хүндэ: «Эжымни хэн бэ, аха дүүнэрни хэд бэ?» – гэжэ хэлэбэ. 49Тиигээд шабинар тээшээ гараараа заагаад, «Хара даа, эжымни, аха дүүнэрни эдэ гээшэ. 50Огторгойдо оршодог Эсэгымни эрхэ хүсэл бүтээгшэд минии аха дүүнэр, эгэшэ дүүнэр, эжымни гээшэ», – гэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\