Матвей 13

1Иисус тэрэ үдэртѳѳ гэрһээ гараад, далайн эрьедэ ошожо һууба. 2Хажуудань хара мянган зоной суглархада, Иисус онгосодо һууха болобо, тиихэдэнь улад зон бүгэдѳѳрѳѳ далайн эрьедэ зогсобо. 3Тэрэ һургаалта үгэнүүдые хѳѳрэн, улад зониие олон юумэндэ һургаба: «Нэгэ таряашан таряа тарихаяа гараба. 4Үрэһэеэ сасахадань, зариманиинь харгын хажууда унаба, тэдэнииень шубууд ерэжэ тоншобо. 5Зарим үрэһэниинь хүрьһэ багатай, шулуутай газарта унаба, тиигээд нимгэн хүрьһэтэй газарһаа түргэн бултайба. 6Харин наранай гарахада, гүнзэгы үндэһэлээгүй зүлгэ ногоон уршыгаад хаташаба. 7Баһа зарим үрэһэнүүд үүргэнэ соо унажа, хѳѳгтэ даруулагдаба. 8Зарим үрэһэниинь үрэжэлтэй газарта унажа, һайн ургаса үгэбэ: нэгэ зариманиинь тариһанһаа зуу дахин ехэ, нүгѳѳдүүлынь жара дахин ехэ, бусадынь гуша дахин ехэ үрэ үгэбэ. 9Шэхэтэй юм һаа, анхарагты!» 10Шабинарынь Иисуста дүтэлжэ: «Ши юундэ улад зондо таамаг удхатай һургаалта үгэнүүдые хэлэнэбши?» – гэжэ һураба. 11Тиихэдэнь Иисус иигэжэ харюусаба: «Огторгойн хаан түрэ тухай гүн нюусанууд таанадтал тайлбарилагдана. 12Ушарынь юуб гэбэл, юумэтэй байһан хүндэ нэмэгдэжэ үгтэхэ, тиимэһээ тэрэ хүн улам арьбажаха. Юумэгүй байһан хүнһѳѳ һүүлшын юумэниинь абтаха. 13Юундэ тэдэндэ таамаг удхатай һургаалта үгэнүүдые хэлэнэбиб гэбэл, тэдэнэр хаража байһанаа обёорногүй, шагнажа байһанаа дууланагүй, юумэ ойлгоногүй. 14Тиихэдээ Исайя лүндэншын тэдэн тухай уридшалан хэлэһэн ёһоор болоно: „Хүнүүд хэдышье шагнаад, ойлгохогүй; хэдышье шэртэжэ хараад, юумэ обёорхогүй. 15Юундэб гэбэл, эдэ зоной сэдьхэлынь мохоороо, шэхэнь таглараа, нюдэнь анигдаа. Тиимэһээ тэдэ нюдѳѳрѳѳ юумэ харанагүй, шэхээрээ дууланагүй, ухаагаараа юумэ ойлгоногүй, тэдэниие аргалжа эдэгээхымни тула намда ханданагүй“. 16Харин таанад аза жаргалтайт: нюдэнтнай харана, шэхэтнай дуулана. 17Олон лүндэншэд, Бурханай хүнүүд таанадай хаража байһан юумэ харахые ехээр хүсэбэшье, хараагүй, таанадай дуулажа байһан юумэ дуулаха дуратай байгаад, дуулажа шадаагүй гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 18Мүнѳѳ таанар таряашан тухай һургаалта үгын удха ушарые шагнагты. 19Бурханай хаан түрэ тухай мэдээсэл шагнаад, юумэ ойлгоогүй хүнүүд – харгын хажууда сасагдаһан үрэһэндэ адли юм. Тэдэндэ муу шолмос ерээд, сэдьхэл зүрхэндэнь таригдаһые абаад арилдаг. 20Шулуутай газарта унаһан үрэһэн гээшэнь мэдээсэл шагнаад, тэрэниие гансата баяртайгаар хүлеэн абаһан хүнүүд тухай хэлэгдэнэ. 21Зүгѳѳр тэрэ мэдээсэл сэдьхэлдэнь гүнзэгы үндэһэлѳѳгүй ушарһаа удаан тогтодоггүй: мэдээсэлэй түлѳѳ зоболонгой тохёолдоо һаань, али мүрдэжэ намнажа эхилээ һаань, тэрэниие удангүй орхижорхидог. 22Үүргэнэ соо унаһань иимэ удхатай: хэн нэгэн мэдээсэл дуулажа абабашье, энэ ажамидаралайнгаа түлѳѳ оролдолгонь, эд зѳѳридэ обтолгонь мэдээсэлые даражархидаг, тиин тэрэ мэдээсэл ямаршье үрэ дүнгүй байдаг. 23Үрэжэлтэй хүрьһэндэ таригдаашань иимэ удхатай: мэдээсэл шагнаад, тэрэниие ойлгоһон хүнүүд аша үрэ ехэтэй юм – тэдэнэй нэгэ зариманиинь тариһанһаа зуу дахин ехэ, нүгѳѳдүүлынь жара дахин ехэ, баһа бусадынь гуша дахин ехэ үрэжэлтэй байдаг». 24Иисус ондоо һургаалта үгэ тэдэндэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ иимэ нэгэ ушартай адлишаажа болохо: Нэгэ хүн таряаландаа һайн үрэһэ тариба гэхэ. 25Хүнүүдэй унтахада, дайсаниинь ерээд, шэниисынь хоорондуур буртаг үбһэ таряад ябашоо ха. 26Таряалангайнь ногоорон, эдеэшэжэ эхилхэдэ, буртаг үбһэншье бултайжа харагдаба. 27Гэрэй эзэндэ зарасанарынь ерээд: „Эзэн аа! Ши таряаландаа һайн үрэһэ таряа бэшэ һэн гүш? Теэд хаанаһаа тэндэшни буртаг үбһэн ургааб?“ – гэбэ. 28„Дайсан хүн тиимэ юумэ хээ“, – гэжэ эзэниинь тэдээндээ хэлэбэ. Тиихэдэнь зарасанарынь: „Хүсэбэлшни, бидэ ошожо буртаг үбһэ түүхэбди“, – гэбэ. 29Зүгѳѳр гэрэй эзэн иигэжэ харюусаба: „Үгы, буртаг үбһэ түүхэдээ, тэрээнтэй хамта шэниисын таряа түүлсэжэ болохот. 30Таряа хуряалгын болотор али алинииньшье ургажа байг. Ургаса хуряаха хаһада таряа хуряагшадта түрүүн буртаг үбһыень суглуулжа боогоод, галдахыень захихаб, тиигэһэн хойнонь шэниисэ суглуулжа, амбаартамни хадагалхые захихаб“». 31Иисус баһа ондоо һургаалта үгэ дурадхан хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ иимэ ушартай адлишаажа болохо: Нэгэ хүн таряаландаа горчицын үрэһэ тариба гэхэ. 32Тэрэ үрэһэн бусад хүрэнгэнүүдэй захада эгээн жэжэхэншье һаа, ургахадаа, ямаршье ургамалһаа ехэ модон боложо ургадаг. Тиихэдэнь тэнгэриин шубууд ниидэжэ ерээд, мүшэр соонь уургайгаа түхеэрдэг». 33Иисус тэдэндэ ондоо һургаалта үгэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ эһээбэритэй сасуулжа болохо: нэгэ эхэнэр багахан эһээбэри абажа, гурбан хэмжүүрэй гурилтай худхажа эһэтэрынь эдьхэбэ». 34Иисус эдэ бүгэдые улад зондо һургаалта үгэнүүдээр зураглажа байгаа, һургаалта үгэнүүдые хэрэглэнгүй юумэ хѳѳрэдэггүй бэлэй. 35«Би һургаалта үгэнүүдые тэдэндэ хэлэхэб, юртэмсын бүтээгдэхэһээ нааша нюуса байһан бүхы юумэнүүдые тайлбарилхаб», – гэжэ лүндэншын хэлэһэниинь бүтэжэ байгаа. 36Иисусай улад зониие табяад, гэртэ ороходонь, тэрээндэ шабинарынь дүтэлжэ: «Таряалан дээрэхи буртаг үбһэн тухай һургаалта үгын удха манда тайлбарилжа үгыш», – гэбэ. 37Тиихэдэнь Иисус харюусаба: «Һайн үрэһэ таригшань Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн гээшэ. 38Таряалан гээшэнь газар дэлхэй мүн. Һайн үрэһэниинь Бурханай хаан ороной хүнүүд, харин буртаг үбһэниинь шолмосой хүнүүд мүн. 39Буртаг үбһэ тариһан дайсан гээшэнь альбан шолмос гээшэ. Хадалан – хамаг юумэнэй эсэсынь, тиин таряа хадагшад – Бурханай Эльгээмэлнүүд гээшэ. 40Буртаг үбһэ түүжэ галда шатааһантай тон адли юумэн хамаг юумэнэй эсэстэ болохо: 41Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Эльгээмэлнүүдээ ябуулха, тэдэнь хаан орон соонь бүхы буруу ябадалтаниие болон бусад зониие нүгэлдэ оруулагшадые суглуулха, 42тиигээд тэдэниие гал дүлэ руу хаяха. Тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха. 43Харин үнэн сэдьхэлтэн Эсэгынгээ хаан түрэ соо нарандал адляар яларха. Шэхэтэй юм һаа, анхарагты! 44Огторгойн хаан түрэ баһа иимэ юумэндэ адли: Нэгэ хүн таряалан соо хадагалагдаһан баялиг эрдэни олоод, тэрэнээ һѳѳргэнь нюуба. Олзодоо аргагүй ехээр баярлаһан хүн бүхы зѳѳриеэ наймаалаад, үнѳѳхи таряалан худалдажа абаба. 45Огторгойн хаан түрэ баһа үнэтэй субад эрдэни бэдэрһэн наймаашанай 46дээдэ зэргын субад эрдэни олоод, бүхы зѳѳриеэ наймаалан, тэрэниие худалдажа абаһантай адли юм. 47Баһа Огторгойн хаан түрэ иимэ юумэндэ адли: Загаһашад губшуураа далайда хаяжа, элдэб түрэлэй загаһа бариба гэе. 48Тиигээд дүүрэшэһэн губшуураа эрьедэ татажа гаргамсаараа загаһа илгажа оробо: һайн загаһыень үлѳѳгѳѳд, муунуудыень хаяба. 49Хамаг юумэнэй эсэстэ эгээл тиимэ юумэн болохо: Бурханай Эльгээмэлнүүд ерэжэ, нүгэл хэгшэдые үнэн сэдьхэлтэнэй дундаһаа илгаха, 50тиигээд тэдэ нүгэл хэгшэдые галтай пеэшэн руу хаяха: тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха». 51Иисус шабинарһаа: «Эдэ бүгэдые таанар ойлгобо гүт?» – гэжэ һураба. Тиихэдэнь шабинарынь: «Ойлгообди!» – гэжэ харюусаба. 52Иисус тэдэндэ иигэжэ хэлэбэ: «Огторгойн хаан түрэ дахаһан алишье Хуули заадаг багша эрдэни баялигайнгаа санһаа шэнэшье, мүн урданайшье баялигуудые абажа хэрэглэдэг эзэндэ адли юм». 53Эдэ һургаалта үгэнүүдээ түгэсхѳѳд, Иисус тэрэ нютагһаа гаража, 54ѳѳрынгѳѳ түрэл хото ерэбэ. Тиигээд мүргэлэй гэр соо зониие һургаба. «Иимэ сэсэн ухаан, гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээхэ хүсэ энэшни хаанаһаа абанаб?» – гэжэ тэрэниие шагнаһан зон гайхалсаба. 55«Энэмнай дарханай хүбүүн бэшэ гү? Эхэнь Мария бэшэ гү? Яков, Иосиф, Симон, Иуда гэгшэд дүүнэрынь бэшэ гү? 56Дүү басагадынь бултадаа эндэ ажамидардаг бэшэ гү? Яажа энэшни эдэ бүгэдые бүтээнэ гээшэб?» 57Тиигэжэ зон тэрэнэй талаар һэжэглэбэ. Иисус тэдэндэ: «Лүндэншэдые нютагынхидһаань, гэр бүлэһѳѳнь бусад зон булта хүндэлжэ ябадаг юм», – гэжэ хэлэбэ. 58Улад зоной этигэл һүзэггүй байһан туладань Иисус нютагтаа гайхамшагта хэрэгүүдые ехээр бүтээбэгүй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\