Матвей 14

1Тэрэ үедэ Галилей можын Ирод захирагша Иисус тухай һураг дуулаад: 2«Энэ Уһаар арюудхагша Иоанн байна. Энэшни амидыраа, тиимэһээл гайхамшагта хэрэгүүдые бүтээнэ», – гэжэ албатандаа хэлэбэ. 3Урдань Ирод Филипп дүүгэйнгээ Иродиада һамганһаа боложо Иоанные барижа хүлеэд, түрмэдэ хаахыень захирһан байгаа. 4Юундэб гэхэдэ, Иоанн: «Ши Иродиадатай һууха ёһогүйш», – гэжэ Иродтэ хэлэһэн байгаа. 5Ирод Иоанные алахаяа һанабашье, улад зонһоо айгаа, ушарынь гэхэдэ, улад зон Иоанные лүндэншэ гэжэ тоолодог байгаа. 6Иродэй түрэһэн үдэрэй найрта Иродиадын басаганиинь айлшадай урда хатаржа, Иродтэ ехээр һайшаагдаба. 7Тиимэһээ басаганай ямаршье эриһэн юумые үгэхэб гэжэ Ирод амалба. 8Эхынгээ һургаһан ёһоор басаган: «Мүнѳѳ эндэ Уһаар арюудхагша Иоаннай толгойе табаг дээрэ табяад намда үгэ!» – гэжэ хэлэбэ. 9Тиихэдэнь Ирод хаан һанаата болобошье, бүхы айлшадай урда үгѳѳ үгэһэн тула басаганай хүсэл дүүргэгты гэжэ захирба. 10Тиимэһээ түрмэ соо Иоаннай толгойе таһа сабшаба. 11Тиигээд толгойень табаг дээрэ табяад, басаганда асараа, тэрэнь эхэдээ абаашажа үгѳѳ. 12Иоаннай шабинарынь бэеыень абаашажа хүдѳѳлүүлээ бэлэй. Тиигээд энээн тухай Иисуста ошожо дуулгаа һэн. 13Иисус Иоанн тухай дуулаад, байһан газарһаа гансаараа онгосоор тамаржа эзэгүй зэлүүд газарта ошобо. Энээн тухай улад зон дуулаад, тура хотонуудһаа гаража, хойноһоонь ябагаар ошобо. 14Иисус онгосоһоо буухадаа олон зониие хараад, тэдэниие хайрлан, үбшэнтэнииень аргалжа эдэгээбэ. 15Үдэшэ болоходо, Иисусай шабинарынь тэрээндэ ерэжэ: «Энэ эзэгүй газар байна, тиигээдшье орой болоо. Хүдѳѳ тосхонуудта ошожо, эдихэ юумэ худалдажа абахыень улад зоноо табииш», – гэбэ. 16Зүгѳѳр Иисус тэдэндэ: «Улад зоной ошоһоной хэрэггүй, таанад тэдэндэ эдихэ юумэ үгэгты», – гэжэ хэлэбэ. 17Тиихэдэнь шабинарынь: «Бидэ оройдоол табахан монсогор хилээмэтэй, хоёр загаһатай байнабди», – гэжэ харюусаба. 18«Тэдэнээ иишэнь намда абажа ерэгты», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 19Тэрэ улад зондо ногоон дээрэ һуухыень захирба. Тиигээд табан хилээмэ, хоёр загаһыень абажа, тэнгэри ѳѳдэ шэртэн, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ. Удаань хилээмэ хухалжа, шабинартаа үгэбэ, тэдэнь улад зондо дам тарааба. 20Зон бүгэдѳѳрѳѳ эдижэ садаба. Тиигэхэдэнь эдеэнэй үлѳѳдэһѳѳр арбан хоёр түрсүүгые дүүргэбэ. 21Эхэнэрнүүдһээ, үхибүүдһээ гадна тэндэ табан мянга шахуу эрэшүүл эдеэлһэн байба. 22Тиигээд Иисус шабинараа онгосодо һуулгажа, түрүүндэнь далайн нүгѳѳ бэедэ тамаржа ошохыень захирба. Харин ѳѳрѳѳ улад зоной таратар үлѳѳ һэн. 23Зоноо тараагаад, Иисус хада ѳѳдѳѳ зальбархаяа гансаараа гараба. Үдэшэндѳѳшье тэрэ тэндэ гансаараа байгаа. 24Эгээл тэрэ үедэ шабинарайнь тамаржа байһан онгосо далайн тэгэндэ хүрѳѳд, урдаһаань һалхинай үлеэхэдэ, долгиндо сохюулжа байба. 25Үүр сайхын урдахана Иисус далайн уһан дээгүүр ябаад, шабинартаа ошоо һэн. 26Шабинарынь тэрэнэй уһан дээгүүр ябаһыень хараад, айн мэгдэжэ: «Энэ хии үзэгдэл байна», – гэжэ айһандаа хашхаралдаба. 27Зүгѳѳр Иисус тэдэнтэй дары дуугаралсан: «Зоригтой байгты. Энэ биб, бү айгты», – гэбэ. 28Пётр тэрээндэ: «Дээдын Эзэн аа, хэрбээ энэ үнэхѳѳрѳѳ ши юм һаа, намайе уһан дээгүүр ябаад, шамда ерэхыемни захирыш», – гэбэ. 29Тиихэдэнь Иисус: «Ерэ», – гэбэ. Пётр онгосоһоо гараад, багшынгаа урдаһаа уһан дээгүүр ябаба. 30Теэд шанга һалхинай үлеэхые обёорходоо айгаад, уһанда шэнгэжэ эхилбэ. «Дээдын Эзэн! Намайе абарыш», – гэжэ тэрэ хашхарба. 31Иисус тэрэ дороо гараа һарбайжа, Пётрые дүнгэн баряад: «Ямар бирагүй этигэл һүзэгтэйбши! Юундэ һэжэглэбэш?» – гэбэ. 32Тэдэ хоёрой онгосодо һуухатайнь сасуу һалхин намдаба. 33Онгосодо байһан шабинарынь Иисуста мүргэжэ: «Ши үнэхѳѳрѳѳл Бурханай Хүбүүн байнаш», – гэбэ. 34Иисус шабинартайгаа далай гаталжа, Геннисаредэй газарта хүрэжэ ерэбэ. 35Тэндэхи зон Иисусые таняад, бүхы оршон тойронхи газарта хүнүүдые эльгээжэ, хамаг үбшэнтэниие тэрээндэ асаржа байгаа. 36Хубсаһандатнай халташье хүрэхые зүбшѳѳгыт даа гэжэ тэдэ Иисусһаа гуйба. Тиигээд хубсаһандань хүрэһэн хүн бүхэн эдэгэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\