Матвей 15

1Тиигээд Иерусалимһаа хэдэн Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд Иисуста ерэжэ: 2«Шабинаршни юундэ үбгэ эсэгэнэрэймнай заншалнуудые баримталнагүйб? Тэдэнэршни эдихынгээ урда тээ гараа угаанагүйл», – гэбэ. 3Иисус тэдээндэ иигэжэ харюусаба: «Тиихэдээ юундэ таанар Бурханай захяа заабари дүүргэнгүй, ѳѳһэдынгѳѳ ёһо гуримые баримталнабта? 4„Аба эжы хоёроо хүндэлэ“ гэжэ Бурхан заабарилаа бэшэ һэн гү? Мүн баһа „Аба эжы хоёроо муушалһан хүн үхэлдэ хүртэхэ“ гээ бэшэ һэн гү? 5Харин таанар эхэ эсэгэдээ үгэжэ туһалха аргатай байһан юумэеэ: „Би Бурханда үргѳѳб“ гэжэ хэлэбэл, 6ѳѳрынгѳѳ эхэ эсэгые хүндэлхэ хэрэггүй гэжэ заанат. Тиигэжэ таанар Бурханай захяа заабари сахингүй, ѳѳһэдынгѳѳ тогтооһон ёһо заншалаар һэлгэнэт. 7Хоёр нюуртан! Таанар тухай лүндэншэ Исайя үнэн сохомые уридшалан хэлээ һэн лэ: 8„Энэ улад зон хэлэ амаараа намайе хүндэлнэ, харин зүрхэ сэдьхэлдээ нам тухай огто бодоногүй. 9Хүнүүдэй зохёоһон ёһо гуримуудта һургажа байхадаа, тэдэ дэмы намда мүргэнэ даа“». 10Иисус улад зониие дуудаад: «Хэлэһыемни шагнажа, ойлгохые хэшээгты! 11Амандатнай ородог эдеэн таниие бузарладаггүй, харин аманһаатнай гарадаг муухай үгэнүүд таниие бузарладаг юм», – гэжэ хэлэбэ. 12Тиихэдэнь шабинарынь Иисуста ойртоод: «Хэлэһэн үгэнүүдшни фарисейнүүдэй һанаанда таарабагүй гэжэ мэдэнэ гүш?» – гэжэ һураба. 13Иисус иигэжэ харюусаба: «Тэнгэридэ байгша Эсэгымни таряагүй ямаршье ургамал үндэһэтэйгѳѳ хамта абтажа хаягдаха. 14Тэдэн тухай һанаагаа огто бү зобогты. Тэдэнэр һохор хүнүүдэй һохор ударидагшад мүн; теэд һохор хүн һохорые хүтэлжэ ябабал, хоюулаа нүхэ руу унаха юм». 15«Хүниие бузарладаг юумэнүүд тухай хѳѳрэһэнѳѳ маанадта тайлбарилжа үгыш даа», – гэжэ Пётр гуйба. 16«Хэлэһыемни хэнтнайшье мүнѳѳ болотор ойлгоогүй гээшэ гү? 17Ойлгоногүй аалта, амандаа хэһэн эдеэтнай хотондотнай ороод, һүүлдэнь бэеһээтнай гарадаг. 18Харин аманһаатнай гараһан үгэнүүд зүрхэ сэдьхэлһэйтнай гарадаг; тэдэтнай таанадые бузарладаг ха юм. 19Ушарынь юуб гэбэл, зүрхэнһѳѳтнай хара һанал бодолнууд гарадаг, тиигээд таанадые алахада, эрэдээ гү, али эхэнэртээ урбахада, забхай зальхай ябадалда, хулгай хэхэдэ, бусадые хардахада, муушалхада түлхидэг юм. 20Эдэ бүхы ябадалнууд таанадые бузарладаг. Зүгѳѳр угаагдаагүй гараараа юумэ эдихэдээ таанад бэеэ бузарладаггүйт». 21Иисус байһан газарһаа хүдэлжэ, Тир Сидон хотонуудай шадархи газар дайдада хүрэжэ ерэбэ. 22Тэндэ ажаһуудаг нэгэ хананей эхэнэр Иисуста ерэжэ: «Дээдын Эзэн, Давидай үри һадаһан, намайе хайрлажа үршѳѳгыш! Басагамни ада шүдхэртэ барюулаад, аймшагтай зобожо байна», – гэжэ хашха уухи табиба. 23Теэд Иисус тэрэ эхэнэртэ юушье хэлэбэгүй. Тиихэдэнь тэрэнэй шабинарынь дүтэлжэ: «Энэ эхэнэрые ябуулыш, хойноһоомнай дахаад лэ, хашхараад лэ һаланагүйл», – гэжэ гуйба. 24«Би имагтал Израилиин тѳѳрижэ хосорһон хонидто эльгээгдэһэн байгааб», – гэжэ Иисус харюусаба. 25Харин тэрэ эхэнэр бүри ойртоод, Иисусай урда дохин мүргэжэ: «Дээдын Эзэн! Намда туһалыш», – гэжэ гуйба. 26«Хүүгэдэй эдихэ хоол абаад, нохойнуудта хаяхань зохихогүй юм», – гэжэ Иисус тэрээндэ харюусаба. 27Тиигэхэдэнь тэрэ эхэнэрынь: «Зүб даа, Дээдын Эзэн! Теэд эзэдэй шэрээ дээрэһээ унаһан бутархай нохойнуудшье эдидэг бшуу», – гэжэ урдаһаань хэлэбэ. 28Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ: «Ай, эхэнэр! Шинии һүзэг этигэл ехэ байна! Һанаһан хүсэһэн юумэншни бүтэхэ!» – гэжэ харюусаба. Эгээл тэрэ үедэ эхэнэрэй басаганиинь эдэгэшэбэ. 29Тэндэһээ Иисус Галилей далайн шадар ерэбэ. Һүүлдэнь нэгэ гүбээ дээрэ гаража һууба. 30Тэрээндэ олон зон ерэжэ байгаа. Тэдэ дохолон, һохор, хэлэгүй, бэртэһэн, мүн бусадшье элдэб янзын үбшэнтэй зониие Иисуста асаржа, хүлэйнь дэргэдэ һуулгаба. Тэдэ үбшэн зониие Иисус бултыень эдэгээбэ. 31Тиин хэлэгүй байһан зоной хэлэхые, бэртэһэн хүнүүдэй эдэгэхые, дохолонуудай ябахые, һохорнуудай хараатай болоһые хараһан зон аргагүй ехээр гайхаа бэлэй. Тиигээд Израилиин Бурханда алдар соло дуудаа һэн. 32Иисус шабинараа дуудажа: «Би эдэ зониие хайрланаб. Тэдэ намтай гурбан үдэр байлсаа, теэд мүнѳѳ эдихэ юумэгүй болоод байна. Эдэниие үлэн хооһоор табиха дурагүй байнаб. Гэртээ бусаха замдаа эдэ һуларжа ядархал», – гэбэ. 33Теэд шабинарынь: «Иимэ сүл губида эдэ олон зониие эдеэлүүлжэ садхааха хоол бидэ хаанаһаа абахабибди?» – гэжэ урдаһаань һураба. 34«Танда хэды шэнээн хилээмэн бииб?» – гэжэ Иисусай һурахада, тэдэнь: «Долоон хилээмэн, хэдэхэн загаһан бии», – гэжэ харюусаба. 35Иисус улад зониие һуухыень захирба. 36Тиигээд долоон хилээмэ, загаһа абажа, Бурханда баяр баясхалан хүргэбэ, тэдэнииень хухалаад, шабинартаа үгэбэ, шабинарынь улад зондо дам тараажа үгѳѳ һэн. 37Хүн бүхэн дураараа эдижэ садаад, үшѳѳ тиихэдэ эдеэнэй үлѳѳдэһэн долоон түрсүүгээр дүүрэн болоо. 38Эхэнэрнүүдһээ, үхибүүдһээ гадна дүрбэн мянган эрэшүүл эдеэлжэ садаһан байгаа. 39Иисус улад зониие табяад, онгосодо һуужа, далайгаар тамаран, Магадан хотын шадархи газар дайдада хүрэжэ ерэбэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\