Матвей 16

1Хэдэн фарисейнүүд, саддукейнэр Иисусые туршаха зорилготойгоор тэрээндэ ойртобо. Тиигээд гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харуулхыень дурадхаба. 2Иисус тэдэндэ харюусаба: «Үдэшэндѳѳ огторгойн барагар улаан байбалнь, таанад: „Үглѳѳдэр сэлмэг байха“ гэдэгта. 3Харин үглѳѳгүүр огторгойн барагар улаан, бүрхэг байбалнь, таанад: „Мүнѳѳдэр бороо орохонь“ гэдэгта. Хоёр нюуртан! Таанад огторгой хараад, ямар үдэрэй болохые мэдэдэг аад, харин мүнѳѳ сагай дүлгэ тэмдэгүүдые тайлбарилха аргагүй байнат. 4Харата муухай, забхай оршон үеын зон, гайхамшагта дүлгэ тэмдэг харахаяа һанаба гүт? Теэд Иона лүндэншэтэй ушарһан гайхамшагта дүлгэ тэмдэгһээ ондоо дүлгэ тэмдэг таанадта үгтэхэгүй». Тиигээд Иисус тэдэнһээ холодобо. 5Шабинарынь хилээмэ абахаяа мартаад, далайн нүгѳѳ эрьедэ тамаржа гараба. 6Иисус тэдэндэ: «Һэргэлэн байгты! Фарисей, саддукейнэрэй эһээбэриһээнь болгоомжолжо байгты», – гэжэ хэлэбэ. 7Шабинарынь ѳѳһэд хоорондоо: «Маанадай хилээмэ абаагүй хадамнай тиигэжэ хэлээ ёһотой», – гэлсэбэ. 8Энээниие Иисус мэдээд, тэдэндэ иибэ: «Этигэл багатан, таанар хилээмэ абаагүйбди гэжэ юундэ хоорондоо хэлсээбта? 9Таанад мүнѳѳ болотор ойлгобогүй гээшэ гүт? Табан хилээмээр табан мянган хүнэй садаһан тухай, үшѳѳ тиихэдэ хэдэн түрсүүг үлѳѳдэһэнэй сугларһан тухай таанар һананагүй аалта? 10Долоон хилээмээр дүрбэн мянган хүнэй садаһан тухай, үшѳѳ тиихэдэ хэдэн түрсүүг үлѳѳдэһэнэй сугларһан тухай мартаа аалта? 11Хилээмэн тухай таанарта хэлээгүй байһыемни мүнѳѳ болотор ойлгоногүй гүт? Фарисейнүүдэй, саддукейнэрэй эһээбэриһээ һэргылжэ байгты!» 12Һүүлэй һүүлдэ шабинарынь хилээмэнэй эһээбэриһээ бэшэ, харин фарисейнүүдэй, саддукейнэрэй һургаалһаа һэргылэгты гэжэ хэлэһыень ойлгобо. 13Иисус Филиппэй Кесари хотын хажууда ерээд байхадаа, ѳѳрын шабинарһаа: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн тухай хүнүүд юун гэнэб?» – гэжэ һураба. 14«Зарим хүнүүд шамайе Уһаар арюудхагша Иоанн гэнэ, бусадынь Илия гэжэ һанана, баһа нүгѳѳдүүлынь Иеремия гү, али ондоо лүндэншэдэй нэгэн гэлсэнэ», – гэжэ тэдэнь харюусаба. 15«Теэд таанар намайе хэн гэжэ һананабта?» – гэжэ Иисус тэдэнһээ һураба. 16«Ши Бурханай табисуурташ, Амиды Бурханай Хүбүүнши», – гэжэ Симон Пётр харюусаба. 17Тиихэдэнь Иисус: «Ионын хүбүүн Симон, ши золтойш! Энэ үнэн зүбые шамда хүнэй һанаан нээгээ бэшэ, харин тэнгэридэ оршодог минии Эсэгэ тайлбарилаа. 18Тиимэһээ би шамда хэлэнэб: ши Пётр – шулуун гээшэш, тиин би энэ шулуун дээрэ ѳѳрынгѳѳ һүзэглэгшэдэй бүлгэмые бодхоохоб, тэрэнииемни үхэлшье ѳѳрѳѳ диилэхэгүй. 19Огторгойн хаан ороной түлхюурые би шамда үгэхэб. Тиин газар дээрэ хориһон юумэншни огторгой дээрэ хоригдохо; газар дээрэ зүбшѳѳһэн юумэншни огторгой дээрэ зүбшѳѳгдэхэ», – гэбэ. 20Тиигээд Бурханай табисуурта байһан тухайнь хэндэшье хэлэхэгүйень Иисус шабинартаа захирба. 21Тэрэ сагһаа эхилээд Иисус ѳѳртэйнь юунэй ушарха тухай шабинартаа хэлэдэг болобо. «Би Иерусалим ошохо ёһотойб, тэндэ ахамадһаа, түрүү санаартанһаа, Хуули заадаг багшанарһаа боложо ехэ зоболон эдлэхэб. Би алуулхаб, тиигээд гурбан үдэрһѳѳ амидырхаб», – гэдэг байба. 22Тиихэдэнь Пётр тэрэниие хажуу тээшэнь дуудажа абаашаад: «Дээдын Эзэн, үгы даа! Тиимэ юумэн шамтай хэзээшье болохогүйнь болтогой!» – гэжэ зогсоожо байгаа. 23Иисус Пётрто хандан: «Холо боло намһаа, Сатана! Ши намда һаад хэнэш. Шинии һанал бодолнуудшни Бурханһаа үршѳѳгдэнэ бэшэ, харин хүн шанарһаашни бүрилдэнэ», – гэбэ. 24Тиигээд Иисус ѳѳрынгѳѳ шабинарта хэлэбэ: «Намтай ябалсаха дуратай хүн ѳѳр тухайгаа бодохоёо болёод, үдэр бүхэн хэрээһэеэ үргэлѳѳд, хойноһоомни яба. 25Ами наһаяа гамнаха һанаатайшуултнай тэрэнээ алдаха; харин минии түлѳѳ амияа үгэһэнтнай тэрэнээ алмаха. 26Хэрбээ танай бүхы дэлхэйе олзолоод, ами һүнэһэеэ алдабалтнай, танда ашагтай гү? Үгыл даа! Таанад ямаршье юумэ түлѳѳд, ами һүнэһэеэ бусаажа шадахагүйлта. 27Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Эсэгынгээ алдар соо Эльгээмэлнүүдтэйгээ хамта һаяар ерэхэл, тиигээд хэһэн хэрэгэйнь зэргээр хүн бүхэниие шиидхэхэл. 28Эндэ байгшадай зариман Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй хаан түрэеэ баряад заларжа ерэхые үзѳѳгүйдѳѳ үхэхэгүй гэжэ таанадта баталан хэлэнэб».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\