Матвей 17

1Зургаан хоногой үнгэрхэдэ, Иисус Пётрые, аха дүү Яков Иоанн хоёрые абажа, хүнүүдэй нюдэнһѳѳ далда байдаг үндэр хада ѳѳдэ гараба. 2Тэндэ Иисус шабинарайнгаа урда хубилба: нюурынь наран шэнгеэр ялараа, хубсаһаниинь туяа мэтэ сагаан болоо. 3Гэнтэ тэрээнтэй хѳѳрэлдэжэ байһан Моисей Илия хоёр бии болооо. 4Пётр Иисуста: «Дээдын Эзэн! Эндэ байхадамнай манда ямар һайн гээшэб! Хэрбээ хүсэбэлшни, эндэ гурбан майхан бодхоохобди: нэгыень шамда, нэгыень Моисейдэ, үшѳѳ нэгыень Илияда», – гэбэ. 5Тиигэжэ хэлэжэ байтарнь ялагар үүлэнэй һүүдэр тэдэниие хушаба, үүлэнһээ: «Энэ минии инаг хайрата Хүбүүмни юм, намда таатай юм; үгыень дуулагты», – гэһэн абяан дуулдаба. 6Энэ абяае дуулахадаа, шабинарынь ехээр айжа, уруугаа хаража газарта унаба. 7Зүгѳѳр Иисус дүтэлжэ, тэдэниие гараараа хүрѳѳд: «Бодогты, бү айгты», – гээ. 8Тэдэнэй ѳѳдѳѳ харахадань, Иисусһаа ондоо хэншье тэдэндэ харагдабагүй. 9Шабинартаяа хадаһаа буужа ябахадаа, Иисус: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй үхѳѳд амидыртар, энэ үзэһэнѳѳ хэндэшье бү хѳѳрэгты», – гэжэ тэдээндээ захирба. 10«Хуули заадаг багшанар юундэ Бурханай табисуурта Христосой ерэхын урда тээ Илия лүндэншэ ерэхэ ёһотой гэдэг бэ?» – гэжэ шабинарынь Иисусһаа асууба. 11Тиихэдэнь Иисус: «Үнэхѳѳрѳѳ Илия түрүүн ерэжэ, бүхы юумые бэлэн болгохо ёһотой. 12Гэбэшье Илия заларжа ерээ, харин хүнүүд тэрээниие таняагүй, дура зоргоороо тэрээнтэй болоо гэжэ танда хэлэхэ байнаб. Эгээл тиигэжэ тэдэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүниие зобоохо юм», – гэжэ харюусаа. 13Тиихэдэнь Уһаар Арюудхагша Иоанн тухай тэрэ хэлэнэ гэжэ шабинарынь ойлгобо. 14Иисусай шабинартайгаа улад зондо бусажа ерэхэдэнь, тэрээндэ нэгэ хүн ойртоод, урдань үбдэг дээрээ һүгэдэн, 15«Эзэн! Минии хүбүүе үршѳѳжэ хайрлыш. Тэрэмни таталзажа унадаг, ада шүдхэрэй хэрзэгыгээр добтолходо, гал, уһа руу ходо һүрэдэг. 16Би тэрэнээ танай шабинарташье асарааб, теэд тэдэ эдэгээжэ шадаагүй», – гэжэ хэлэбэ. 17«Этигэл һүзэггүй, забхай ябадалтай зон аа! Үшѳѳ хэды шэнээн таанадтай байхабиб? Үшѳѳ хэды болотор таанадые тэсэжэ байхабиб? Хүбүүгээ наашань намда абаад ерэ», – гэжэ Иисус хэлэбэ. 18Иисусай ада шүдхэртэ захирхадань, тэрэнь хүбүүнэй бэе сооһоо гаража, хүбүүн дары эдэгэшѳѳ һэн. 19Хожомынь шабинарынь Иисуста дүтэлжэ: «Яахадаа бидэ тэрэ ада шүдхэрые даража шадабагүй гээшэбибди?» – гэжэ гансаараа байхадань һураба. 20Иисус тэдэндэ харюусаба: «Таанарай этигэл багадаһанда тиигээ. Хэрбээ таанад горчицын жэжэхэн үрэһэнэйшье шэнээхэн этигэлтэй байжа, энэ хадада хандан: „Эндэһээ хүдэлжэ тиишээ боло“ гээ һаатнай, хада тиишэлхэ юм. Таанар юушье хэжэ шадаха һэнта гэжэ танда баталан хэлэнэб. 21Эдэ мэтын ада шүдхэрнүүдые имагтал зальбаралаар, масаг сахин даража болохо юм». 22Бүхы шабинарайнгаа Галилейдэ суглараад байхада Иисус тэдээндээ ѳѳр тухайгаа: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүнүүдэй гарта тушаагдахань, тиигээд тэрэ алуулаад, гурбадахи үдэртѳѳ амидырха», – гэжэ хэлэбэ. Шабинарынь булта ехээр гашуудаба. 24Иисусай шабинартайгаа Капернаумда ерэхэдэнь, Бурхан Һүмын алба татабари суглуулагшад Пётрто ойртоод: «Багшатнай Бурхан Һүмэдэ алба татабари түлэхэ гү?» – гэжэ һураба. 25«Түлэнгүй яахаб», – гэжэ Пётр хэлээ. Тиигээд Пётрой гэртэ ороходонь, Иисус түрүүлэн: «Симон, ши юун гэжэ һананабши? Энэ дэлхэйн хаашуул хэнһээ түлѳѳһэ, алба татабари абадаг бэ? Ѳѳһэдынгѳѳ албатанһаа гү, али хариин зонһоо абадаг гү?» – гэжэ һураба. 26Пётр тэрээндэ: «Хариин зонһоо абадаг», – гэжэ харюусаа. Иисус тиигэхэдэнь: «Тиимэһээ албатан зондонь түлэхэ хэрэггүй гэһэн удхатай бэшэ аал? 27Зүгѳѳр бидэ эдэ зониие сухалдуулхагүйбди. Тиимэһээ ши далайн эрьедэ ошожо, загаһа хахуулида. Хахуулидашни ороһон түрүүшын загаһа абаад, амандань мүнгэ олохош. Тэрэниие абаад, алба татагшадта минии түлѳѳ, ѳѳрынгѳѳшье түлѳѳ үгѳѳрэй», – гээ һэн.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\