Матвей 18

1Тэрэ үедэ шабинарынь ерээд: «Огторгойн хаан түрэдэ хэниинь агууехэб?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 2Тиихэдэнь Иисус нэгэ үхибүүе дуудажа, шабинарайнгаа урда байлгаад, 3хэлэбэ: «Хэрбээ таанар хубилжа, үхибүүдтэл адли болоогүй һаа, Огторгойн хаан орондо орохогүйт гэжэ баталан хэлэнэб. 4Энэ үхибүүндэл адли хэн номгон даруу болоноб, тэрэ Огторгойн хаан түрэдэ үлэмжэ ехэнь гээшэ. 5Минии нэрээр иимэ нэгэ үхибүүе тогтоожо абаһан хүн намайе тогтоожо абаһан болоно. 6Зүгѳѳр намда этигэгшэ эдэ багашуулай нэгыеньшье нүгэл хилэнсэдэ түлхиһэн хүн дээрэ аймшагтай хэһээлтэ бууха. Тэрэ хүнэй хүзүүндээ тээрмын шулуу уюулаад, далайн гүн руу шэдүүлжэ шэнгэбэлнь, тэрээндэ ѳѳртэнь дээрэ байха һэн. 7Хүнүүдые нүгэл хилэнсэдэ түлхидэг юумэнүүдһээ боложо газар дэлхэйдэ уй гашуудал тулгарна. Зүгѳѳр хүнүүдые нүгэл хилэнсэдэ түлхидэг юумэнүүд ходо олдоод лэ байха, тиигээд нүгэл хилэнсэдэ түлхигшэ аймшагтай уй гашуудал үзэхэ. 8Хэрбээ гарайшни гү, али хүлэйшни нүгэлдэ шамайе оруулаа һаань, тэдэнээ таһа сабшаад хая, хоёр гартайгаа, хоёр хүлтэйгѳѳ залиршагүй галай тамада хаягданхаар, гаргүйгѳѳр гү, али хүлгүйгѳѳр хэтэдээ амиды ябабалшни дээрэ. 9Хэрбээ нюдэнэйшни нүгэлдэ шамайе оруулаа һаа, тэрэнээ һуга татаад хая. Хоёр нюдэтэйгѳѳ галай тама руу хаюуланхаар, үрѳѳһэн нюдэтэйгѳѳ хэтэдээ амиды ябабалшни дээрэ. 10Таанад эдэ багашуулай нэгыеньшье доогуур бү харагты, тэдэнэй тэнгэридэ оршогшо һахюуһан – Эльгээмэлнүүдынь – минии Эсэгын шарайе хододоо тэнгэридэ хаража байдаг юм гэжэ танда хэлэнэб. 11Ушарынь хэлэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хосорогшодые оложо абархаяа ерээ. 12Таанар юун гэжэ һананабта? Зуун хонитой нэгэ хүн ганса хонинойгоо тѳѳрижэрхёо һаань, ерэн юһэн хонидоо хада дээрэ орхёод, тѳѳриһэн ганса хониёо бэдэржэ ошохогүй аал? 13Тиигээд тэрэнээ оложорхёо һаа, үнѳѳхи хүн тѳѳреэгүй ерэ юһэн хонидойнгоо тушаа бэшэ, харин олоһон ганса хонинойнгоо тушаа аргагүй ехээр баярлаха гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 14Энээндэл тон адляар, тэнгэридэ оршогшо танай Эсэгэ эдэ багашуулай нэгыеньшье алдаха дурагүй байна. 15Хэрбээ һүзэглэгшэ аха дүүнэрэйшни нэгэн шамда харша нүгэлтэ юумэ хээ һаань, тэрээндээ ошожо, гансаарандань буруу байһыень заажа үгэ. Хэрбээ тэрэ хэлэһыешни дуулабал, ши һүзэглэгшэ аха дүүгээ һѳѳргэнь бусаабаш. 16Хэрбээ шагнахаяа арсабалнь, үшѳѳ нэгэ хоёр хүниие абаад ошо: ямаршье гэмнэлгэ хоёр гү, али гурбан хүнэй гэршэлгээр баталагдаха. 17Тэдэнииешье дуулахаяа арсабалнь, һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ дуулга. Хэрбээ һүзэглэгшэдэй бүлгэмые дуулахаяа арсабалнь, ши тэрэ хүндэ ондоо яһатанай хүндэ гү, али алба татаашада хандаһандал адляар хандажа бай. 18Газар дээрэ хориһон юумэнтнай огторгой дээрэ хоригдохо; газар дээрэ зүбшѳѳрһэн юумэнтнай огторгой дээрэ зүбшѳѳгдэхэ гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб. 19Тэрээнһээ гадна, хэрбээ таанадай хоёртнай газар дэлхэй дээрэ үгэеэ ойлголсоод, ямаршье юумэ эреэ һаатнай, эреэшыетнай Огторгойдо оршодог минии Эсэгэ танда үгэхэ гэжэ хэлэхэ байнаб. 20Ушарынь юуб гэхэдэ, хоёр гү, али гурбан хүн минии нэрээр хаана сугларнаб, тэндэнь би хоорондонь байхаб». 21Тиихэдэнь Пётр Иисуста ойртоод: «Дээдын Эзэн! Намда харша нүгэл үйлэдэгшэ аха дүүгээ би хэды дахин хүлисэхэ ёһотой болонобиб? Долоо дахин гү?» – гэжэ һураба. 22Иисус тэрээндэ иигэжэ харюусаба: «Долоо дахин бэшэ, харин долоон дала дахин гэнэб. 23Ушарынь хэлэбэл, Огторгойн хаан түрэ ѳѳрынгѳѳ зарасанартай тоосоо хэхэеэ һанаһан хаанда адлишуу юм. 24Тоосожо эхилхэдэнь, тэрээндэ арба мянган талант мүнгэ үритэй хүниие абажа ерэбэ. 25Үриеэ түлэхэ юумэгүй байхадань, эзэн хаан тэрэниие, тэрэнэй һамгыень, үхибүүдыень, мүн эдлэжэ байһан бүхы зѳѳрииень худалдаад, үрииень түлүүлхые захирба. 26Тиихэдэнь барлаг хаанай хүлдэнь унажа, „Эзэн хаан! Намайе хүлеэжэ хайрлыш, би үриеэ шамда дууһыень түлэхэлби“, – гэжэ гуйба. 27Эзэн хаан барлагые хайрлажа, үрииень хүлисѳѳд, гэртэнь табиба. 28Тэрэ зараса гадагшаа гаража ябатараа, ѳѳртэнь зуун динари үритэй нэгэ нүхэртэйгѳѳ тааралдаба. Тиигээд тэрэнээ һабардажа баряад: „Үриеэ намда түлэ“ гэжэ байгаад, хоолойень бахалуурдаба. 29Тиихэдэнь нүхэрынь хүлдэнь унан: „Намайе хүлеэжэ хайрлыш, би шамда үриеэ дууһыень түлэхэлби“, – гэжэ ехэтэ гуйба. 30Теэд түрүүшынь зараса хүлеэхэеэ арсаба. Тэрээнһээ гадна, үриеэ түлэтэрынь нүхэрѳѳ түрмэдэ һуулгаба. 31Энэниие бусад зарасанарынь хараад, урмаа хухаржа, эзэн хаандаа ерэжэ хѳѳрэбэ. 32Тиихэдэнь эзэн хаан түрүүшын зарасаа дуудуулжа асараад: „Хэрэггүй нобшын зараса! Намайе гуйхадашни, би үрииешни дууһан хүлисѳѳ бэлэйб. 33Шамайе минии хайрлаһандал адляар, шишье нүхэрѳѳ хайрлаха ёһотой байгаа бэшэ гүш?“ – гэжэ сухалтайгаар хэлэбэ. 34Тиигээд уурлаһан эзэн хаан бүхы үриеэ түлэтэрнь тэрэниие түрмын тамалагшадта тушааба. 35Хэрбээ һүзэглэгшэ аха дүүгээ танай үнэн зүрхэнһѳѳ хүлисѳѳгүй һаа, Огторгойдо оршогшо Эсэгэмни танда баһал тиигэжэ хандаха юм», – гэбэ Иисус.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\