Матвей 19

1Иигэжэ һургаһанайнгаа һүүлээр Иисус Галилейһээ гаража, Иордан голой саада бэеын Иудейн можо хүрэжэ ерэбэ. 2Хойноһоонь олон хүн дахажа ябаба, тиин Иисус тэдэнэй үбшэн зонииень бултыень аргалба. 3Хэдэн фарисейнүүд Иисуста ойртожо, тэрэниие туршаха һанаатайгаар: «Хүн ямаршье шалтагаанаар һамганһаа һалаха эрхэтэй гү?» – гэжэ һураба. 4Иисус харюусаба: «Бүтээгшэ түрүүшээр эрэ эмэ хоёрые зохёон бүтээгээ гэжэ таанар уншаагүй аалта? 5Тиигээд: „Эрэ хүн эхэ эсэгэеэ орхёод, һамгантайгаа нэгэдэхэ, тиин тэрэ хоёр ганса бэе болон эблэрхэ“ гэжэ хэлээ юм. 6Тиихэлээрээ тэдэ хоёр болбол хоёр бэшэ, харин нэгэ бэе гээшэ. Тиимэһээ Бурханай нэгэдүүлһэн юумые хүн хубааха ёһогүй». 7Урдаһаань фарисейнүүд: «Тиигээ һаа, юундэ Моисей һалаха тухай гэршэлгэ һамгандаа үгѳѳд лэ тэрээнһээ һалажа болохо гэһэн зүбшѳѳл үгѳѳб?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 8Иисус тэдэндэ: «Шулуун сэдьхэлтэй байһан хадатнай һамганһаа һалаха зүбшѳѳл Моисей таанарта үгѳѳ; теэд Бурхан анханһаа тиигэжэ заяагаагүй юм. 9Зүгѳѳр би таанарта иигэжэ хэлэхэб: ѳѳртэнь урбаагүй һамганһаа һалаад, ондоо эхэнэртэй гэрлэһэн хүн бүхэн урбагша болоно», – гэжэ хэлээ. 10Шабинарынь тэрээндэ: «Хэрбээ хүн һамганайнгаа урда тиимэ уялгатай байбалнь, юрэдѳѳ һамга абангүй байбал дээрэ бэшэ гү», – гэжэ хэлэбэ. 11Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаа: «Энэнь хүн бүхэндэ хамаатай бэшэ, гансал Бурханай заяаһан хүнүүдтэ хамаатай юм. 12Яахадааб гэхэдэ, хүнүүд элдэб янзын шалтагаанаар һамга абадаггүй юм: зариман түрэһѳѳн зэмдэг дутагдалтай байдаг, бусадые хүнүүд тиимэ болгожорхидог, үшѳѳ зариман Огторгойн хаан ороной аша туһада һамга абадаггүй. Зүгѳѳр энээниие ойлгожо абаха арга бэлигтэй хүнүүд ойлгожо абаха ёһотой». 13Иисусай гарһаа адис абуулжа, зальбаралдань хүртѳѳхын тула зарим хүнүүд тэрээндэ үхибүүдээ асарба. Гэбэшье шабинарынь тэдэ зондо дурагүйгѳѳр дуугаржа байгаа. 14Теэд Иисус: «Үхибүүдые наашань табигты, намда ерэхэдэнь һаалта бү хэгты, юундэб гэхэдэ, эдэ үхибүүдтэ адлишуу хүнүүд лэ Огторгойн хаан оронойхин юм», – гэжэ хэлээ. 15Иисус үхибүүдые гараараа адислаад, тиигээд тэндэһээ ябаа һэн. 16Хэншьеб нэгэтэ Иисуста ерэжэ: «Эрхим багша! Мүнхын амидаралда хүртэхын тула би ямар буянтай юумэ хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ һураба. 17«Юундэ намайе эрхим гэбэш? Гансал Бурхан эрхим гээшэ. Хэрбээ мүнхын амидаралда хүртэхэеэ һанабал, тэрэнэй захяа заабаринуудые сахижа бай», – гэжэ Иисус тэрэ хүндэ харюусаба. 18«Ямар захяа заабаринуудые?» – гэжэ нүгѳѳдэнь асууба. Тиихэдэнь Иисус: «Бү ала, ханидаа бү урба, хулгай бү хэ, бусад тухай худал юумэ бү хэлэ, 19эхэ эсэгэеэ хүндэлэ, баһа бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай», – гэжэ тоолон хэлэбэ. 20«Эдэ захяа заабаринуудые бултыень би эдир наһанһаа сахижа ябадаг хүнби. Энээнһээ гадна би юу хэхэ ёһотойбиб?» – гэжэ залуу хүбүүн һураба. 21Иисус тэрээндэ: «Хэрбээ эрхим түгэс байха гэбэл, ошожо зѳѳри зѳѳшэеэ бултыень худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэ, тиигээ һаа, тэнгэри дээрэ баялиг зѳѳритэй болохош. Тиигээд намда ерэжэ, хажуудамни ябаарай», – гэбэ. 22Энээниие дуулахадаа залуу хүбүүн уйдхартайгаар саашалба, ушарынь юуб гэхэдэ, тэрэ хүбүүн аргагүй ехэ эд зѳѳритэй байгаа ха юм. 23Иисус шабинартаа: «Баян хүнэй Огторгойн хаан орондо орохонь ехэл бэрхэтэйл байха даа. 24Баян хүнэй Бурханай хаан орондо орохоһоонь бэлээр зүүнэй һүбѳѳр тэмээн ороод гарахал гэжэ таанарта дабтан хэлэхэб», – гээ бэлэй. 25Энээниие дуулаад, шабинарынь ехээр гайхалдан: «Тиигэхэдээ хэн абарагдаха аргатайб?» – гэлсэбэ. 26Иисус тэдэниие харан: «Хүнүүд ѳѳһэдыгѳѳ абаржа шадахагүй, харин Бурхан юушье шадаха», – гэбэ. 27Тиихэдэнь Пётр: «Бидэ хамаг юумэеэ орхёод, шамайе дахаабди. Бидэ юундэ хүртэхэбибди?» – гэжэ Иисусһаа һураба. 28Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ѳѳрынгѳѳ алдарта Хаан шэрээдэ һуухадань, намайе дахажа ябаһан таанад баһа арбан хоёр хаан шэрээдэ һуужа, Израилиин арбан хоёр угсаатаниие шүүбэрилхэт гэжэ баталан таанадта хэлэнэб. 29Баһа минии түлѳѳ гэр байраяа гү, аха дүүнэрээ гү, эгэшэ дүүнэрээ гү, аба эжыгээ гү, һамга үхибүүдээ гү, али эдлэжэ байһан газараа орхиһон хүн бүхэн зуу дахин ехэ юумэ абаха, үшѳѳ тиихэдэ мүнхын амидаралда хүртэхэ. 30Зүгѳѳр мүнѳѳ түрүү зэргэдэ байгшадай олониинь һүүл хабида орохо, тиихэдэ мүнѳѳ һүүл зэргэдэ байһанай олониинь түрүүлэн гараха.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\