Матвей 2

1Иисус болбол Иудейн Вифлеем хотодо Ирод хаанай зонхилжо байха үедэ түрэбэ. Тэрэ үедэ зүүн зүгһѳѳ Иерусалим хотодо сэсэшүүл ерээд, 2хүнүүдһээ иигэжэ асууба: «Иудейн хаан болохоор заяагдажа түрэһэн үхибүүн хаанаб? Бидэ тэрээнэй одоной зүүн зүгтэ мандахые хараад, тэрээндэ мүргэхэеэ ерээбди». 3Энээниие дуулаад, Ирод хаан, тэрээнтэй хамта бүхы Иерусалимай зон һанаата болобо. 4Тиигээд Ирод бүхы ахамад санаартаниие, Хуули заадаг багшанарые суглуулаад: «Бурханай табисуурта Христос хаана түрэхэ ёһотой байгааб?» – гэжэ тэдэнһээ һураба. 5Тэдэнь иимэ харюу үгэбэ: «Иудейн Вифлеемдэ түрэхэ ёһотой байгаа, лүндэншын иигэжэ бэшэһэн ёһоор: 6„Иудейн орон дайдын Вифлеем хото, ши Иудын мэдэлэй бусад шухала хотонуудһаа юугээрээшье дутанагүйш, юундэб гэхэдэ, минии Израилиин арад зониие хүтэлхэ ехэ ударидагша шамһаа мүндэлэн гараха юм“». 7Тиихэдэнь Ирод зүн зүгһѳѳ ерэһэн сэсэшүүлые нюусаар дуудаад, одоной мандаһан саг тэдэнһээ мэдэжэ абаба. 8Тиигээд тэдэниие Вифлеем эльгээхэ зуураа: «Ошоод, тэрэ хүбүүе һайнаар бэдэрэгты. Тэрэниие олоод, намда дуулгаарайгты. Би баһа ошожо тэрээндэ мүргэхэ һанаатайб», – гэжэ хэлэбэ. 9Тэдэнь хаанай хэлэһэн үгэ шагнаад, замдаа мордобо. Зүүн зүгтэ хараһан одоёо дахин харахадаа тэдэнэр угаа ехээр баярлаба. Тэрэ одон тэдэниие хүтэлэн, урдань ябажа, һүүлэй һүүлдэ хүбүүнэй байһан газарта асараад тогтошобо. 11Сэсэшүүл гэртэ ороод, хүбүүнэй Мария эхэтэйгээ байхыень хараба, тиигээд газар хүрэтэр дохин тэрээндэ мүргэбэ. Асарһан бэлэгүүдээ дэлгэжэ, хүбүүндэ алта мүнгэ, сан санзай, һайхан үнэртэй ургамалай тоһо үргэбэ. 12Зүүдэндээ тэдэ Иродтэ бусажа бү ошогты гэһэн һэргылэмжэ Бурханһаа абаһан хадаа ондоо харгыгаар ѳѳрынгѳѳ нютаг орондо бусаба. 13Тэдэ сэсэшүүлэй ябаһан хойно Бурханай Эльгээмэл Иосифой зүүдэндэ үзэгдѳѳд, иигэжэ хэлэбэ: – Ирод энэ хүбүүе алахаяа һанаашалаад, бэдэржэ орохонь. Тиимэһээ ши бушуухан бодоод, хүбүүгээ эхэтэйнь абажа, Египет руу тэрьедэ. Тиигээд минии шамда дуулгатар тэндээ байгаарай. 14Иосиф үхибүүгээ эхэтэйнь абажа, тэрэл һүниндѳѳ Египет ябаба. 15Тэдэнэр Иродэй үхэтэрынь тэндэ байгаа. Тиигэжэл Дээдын Эзэнэй лүндэншѳѳрѳѳ дамжуулан: «Би Египедһээ ѳѳрынгѳѳ Хүбүүе дуудааб», – гэжэ айладхаһаниинь бүтэбэ даа. 16Сэсэшүүлдэ мэхэлүүлһэнээ мэдэрхэдээ, Ирод аргагүй ехээр сухалдаба. Тиигээд Вифлеем хото болон тэрэниие оршон тойроһон нютагуудай хоёр наһанһаа доошо хүбүүдые алагты гэһэн захиралтатайгаар сэрэгшэдээ эльгээбэ. Үхибүүнэй наһа Ирод сэсэшүүлһээ мэдэжэ абаһан сагаар багсааһан байна. 17Тиигэжэл Иеремия лүндэншын айладхаһан ёһоор Дээдын Эзэнэй найдуулһаниинь бүтэбэ даа: 18«Рама соо айхабтар гашуудалтайгаар уйлаха бархирха абяан дуулдана. Рахель хюдуулһан үхибүүдээ шаналан уйлана, һанааень заһахын аргагүйл». 19Иродэй үхэһэн хойно Египедтэ байһан Иосифой зүүдэндэ Бурханай Эльгээмэл үзэгдѳѳд: 20«Ши бодоод, хүбүүгээ эхэтэйнь абажа, Израиль нютагаа бусажа ошо. Хүбүүнэй ами хороохоёо һанагшад мүнѳѳ хосороо», – гэжэ хэлэбэ. 21Иосиф үхибүүгээ эхэтэйнь абажа, Израиль нютагаа бусаба. 22Иродэй орондо Архелай хүбүүниинь Иудейдэ хаан болоо гэжэ дуулаад, Иосиф тиишэ ошохоёо айгаа. Харин Иосиф зүүдэндээ дахин зүблэл абаад, Галилейн можо зүглэбэ. 23Тэндэ Иосиф гэр бүлэтэйгѳѳ Назарет хотодо түбхинэн нютагжаба. Тиигэжэл «Тэрэ Назаредэй гэжэ нэрлүүлхэ» гээд лүндэншэдэй айладхаһаниинь тудаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\