Матвей 21

1Иисус шабинартайгаа Иерусалимда ойртожо ерээд, Элеон хадын хаяада оршодог Беттагэ тосхон ошобо. Иисус түрүүлэн тиишэнь хоёр шабияа эльгээхэ зуураа 2тэдээндээ иигэжэ захиба: «Сэхэ урдатнай байһан тосхон ошогты. Тэндэ орохотойгоо сасуу нэгэ залуу элжэгэнэй эхэтэеэ суг уяатай байхые олохот. Тэдэниие уяаһаань тайлаад, намда асарагты. 3Таанарта хэн нэгэнэй юумэ хэлээ һаань, „Эдэнэр Эзэндэ хэрэгтэй болоо“ гэжэ харюусаарайт, тиихэдэтнай элжэгэнүүдые абажа ябахыетнай дары зүбшѳѳхэ». 4Иигэжэл лүндэншѳѳр дамжуулан Бурханай найдуулһан бүгэдэ юумэнүүд бүтэбэ даа: 5«Номгон даруу шинии Хаан Эмэ элжэгэ унаад, тэрэнэй унага – даагыень унаад, шамда заларжа ерэнэ гээд Сионой хотодо дуулгаарайгты». 6Шабинарынь ошоод, Иисусай захиһан ёһоор хэбэ: 7элжэгые даагатайнь асаржа, нюрган дээрэнь хубсаһаяа дэбдеэд, Иисусые унуулба. 8Үй түмэн зон ябаха харгы дээгүүрнь хубсаһаяа дэбдибэ, зарим зон мүшэрнүүдые отолоод, харгы дээгүүрнь табиба. 9Урдуурнь ябаһан зон, мүн хойноһоонь дахагшад: «Давидай үри һадаһан алдар солотой байһай! Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл хайратай байһай! Дээдын тэнгэридэ оршоһон Бурханда алдар соло!» – гэжэ шанга шангаар хашхаралдаба. 10Иисусай Иерусалимда ороходонь, бүхы хото шэбээгэйхин хүлгэнэжэ: «Энэ хэн бэ?» – гэлдэбэ. 11«Энэ Иисус алдартай Галилейн Назаредэй лүндэншэн мүн», – гэжэ улад зон харюусажа байгаа. 12Иисус Бурхан Һүмэ ошожо, тэндэ хонжоо наймаа хэгшэдые, юумэ худалдажа абагшадые бултыень намнажа гаргаба. Мүнгэ һолигшодой шэрээнүүдые, гулабхаа худалдагшадай һандалинуудые хүмэрюулбэ. 13Тиигээд тэдэндэ: «Минии гэр мүргэл зальбаралай гэр гээд нэрлэгдэхэ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байдаг. Харин таанад энэ гэр дээрмэшэдэй шэбээлдэг үүр болгожорхёот», – гэбэ. 14Бурхан Һүмэдэ Иисуста һохор дохолон хүнүүд ерэбэ, Иисус тэдэниие эдэгээбэ. 15Иисусай бүтээһэн гайхамшагта хэрэгүүдые хараад, мүн Бурхан Һүмэ дотор: «Давидай үри һадаһан алдар солотой байһай!», – гэжэ үхибүүдэй шанга шангаар хашхаралдахые дуулаад, түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар сухалаа хүрэжэ: 16«Эдэнэй юу хэлэжэ байхые дуулана гүш?» – гэжэ Иисусһаа асууба. «Дуулангүй яахаб! Теэд: „Ши үхибүүдэй, нарай нялха хүүгэдэй аманһаа магтаал соло гаргуулааш“ гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлээтэй байһые таанад хэзээшье уншаагүй аалта?» – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 17Иисус тэдэниие орхёод, Иерусалим хотоһоо гаража, Бетани тосхон ошожо хоноо һэн. 18Хойто үглѳѳгүүрнь һѳѳргѳѳ хото руу ошожо ябахадаа, Иисус ехээр гэдэһэеэ үлдэбэ. 19Харгын захада нэгэ боди модоной ургажа байхые хараад, хажуудань ошобо, теэд тэндэнь набшаһадһаа бэшэ ямаршье жэмэс олдобогүй. Тиимэһээ Иисус тэрэ модондо хандажа: «Энээнһээ хойшо шамһаа ямаршье жэмэс гарахагүй», – гэжэ хэлээ. Тэрэ дороо модон хаташаба. 20Энээниие шабинарынь хараад, «Боди модон хайшан гээд иимэ амархан хаташаба гээшэб?» – гэжэ гайхалсаба. 21Иисус: «Хэрбээ таанар ямаршье һэжэггүй, бүрин этигэл һүзэгтэй байбал, минии энэ боди модонтой хэһэнтэй адли юумэ, мүн бүришье ехэ юумэ бүтээхэ аргатай байхат гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. Энэ уулада хандан: „Эндэһээ хүдэлѳѳд, далай руу һүрэ“ гээ һаатнай, тиимэ юумэн болохо. 22Зальбаржа байхадаа этигэл һүзэгтэй байбал, ямаршье эриһэн юумэнтнай танда үгтэхэ», – гэжэ шабинартаа хэлээ бэлэй. 23Бурхан Һүмэдэ Иисусай дахин ерээд һургажа байхадань, түрүү санаартан, улад зоной ахамадууд тэрээндэ ойртожо: «Ши иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэйбши? Иимэ эрхэ засаг шамда хэн үгѳѳб?» – гэжэ асууба. 24Иисус: «Бишье таанадһаа нэгэ юумэ һурахамни. Хэрбээ намда харюу үгэбэлтнай, бишье иимэ юумэ хэхэ ямар эрхэтэй байһанаа таанарта хэлэхэб. 25Уһаар арюудхаха эрхэ Иоаннда Бурхан үгѳѳ юм гү, али хүнүүд гү?» – гэжэ урдаһаань һураба. Түрүү санаартан, ахамадууд ѳѳһэд хоорондоо зүбшэлдэн: «Хэрбээ Бурханһаа тиимэ эрхэ үгтѳѳ гэбэлнай, тиигэбэл яахадаа Иоаннда этигэдэггүй байгаабта гэхэл. 26Хэрбээ хүнүүд үгѳѳ гээ һаамнай, зон маниие яахаб бү мэдэе, аймшагтай юумэ болохо», – гэлдэбэ, юундэб гэбэл, хүн зон бултадаа Иоанные лүндэншэн гэжэ тоолодог байгаа. 27Тиимэһээ тэдэнэр Иисуста: «Бидэ мэдэнэгүйбди», – гэжэ харюусаа һэн. Тиихэдэнь Иисус: «Эдэ юумэнүүдые хэхэ эрхэ намда хэнэй үгэһые би баһа хэлэхэгүйб!» – гэжэ тэдэндэ хэлээ һэн. 28«Би таанадта хоёр хүбүүдтэй байһан нэгэ хүн тухай һургаалта үгэ хѳѳрэһүүб. Һүүлдэнь таанад һанал бодолоороо хубаалдаарайт. Эсэгэнь ехэ хүбүүндээ ойртожо: „Хүбүүн аа! Мүнѳѳдэр үзэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллыш даа“, – гэбэ. 29Теэд тэрэ хүбүүниинь: „Ажаллаха дурагүй байнаб“, – гэжэ харюусаба. Зүгѳѳр хожомынь буруу байһанаа ойлгоод, ажаллахаяа ошобо. 30Тиигээд үнѳѳхи хүн бага хүбүүндээ ойртожо, баһал үзэмэй сэсэрлигтэ ошожо ажаллахыень хэлэбэ. Тэрэнь: „Эзэн, би ошохоб“, – гэһэн аад, ошобогүй. 31Эдэ хоёр хүбүүдэй алиниинь эсэгынгээ хүсэһэниие дүүргээб?» – гэжэ Иисусай һурахадань, тэрээндэ: «Ехэ хүбүүниинь», – гэжэ харюусаба. Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «Алба татаашад, мүн янхан эмэнүүд таанарай түрүүндэ Бурханай хаан орондо орохо гэжэ үнэниие хэлэнэб. 32Ушарынь хэлэбэл, Иоанн танда Бурханай зүб зам заажа үгѳѳ, теэд таанар тэрээндэ этигээгүйт, харин алба татаашад, янхан эмэнүүд тэрээндэ этигээ. Тиин таанар энээниие хараадшье, удаань гэмшэжэ Иоаннда этигээгүйт». 33«Үшѳѳ иимэ нэгэ һургаалта үгэ шагнагты», – гэжэ Иисус түрүү санаартанда, ахамадуудта хэлэбэ. «Гэрэй нэгэ эзэн үзэмэй сэсэрлиг таряад, тойруулжа хүреэлбэ, тиигээд сэсэрлиг соогоо үзэмэй шүүһэ шахажа байхаар нүхэ малтаба, харуулай үндэр башни бариба, тиигээд тэрэнээ үзэмшэдтэ хүлһэлѳѳд, аянда мордобо. 34Жэмэс түүхэ сагай болоходо сэсэрлигэй эзэн үрэ жэмэсэй ургасаһаа минии хубиие абажа ерэгты гэжэ үзэмшэдтэ барлагуудаа эльгээбэ. 35Тиихэдэнь үзэмшэд эзэнэй барлагуудые бариһан бэеэрээ нэгыень зада сохибо, нүгѳѳдыень алаба, үшѳѳ нэгыень шулуугаар үхэтэрынь шэдэбэ. 36Эзэн түрүүшынхиһээ олон барлагуудые дахин эльгээбэ; тэдэнтэйнь үзэмшэд мүн урдынхидаал адли юумэ үйлэдѳѳ бэлэй. 37Һүүлэй һүүлдэ эзэн хүбүүемни тэдэ хүндэлхэ аабза гэжэ һанан, ѳѳрынгѳѳ хүбүүе үзэмшэдтэ эльгээбэ ха. 38Теэд үзэмшэд хүбүүень хараад, ѳѳһэд хоорондоо: „Энэ хүбүүн эсэгынгээ эд зѳѳри залгамжалха. Энээниие алая, тиигэбэл бүхы зѳѳринь манай болохо“, – гэлдэбэ. 39Тиигээд тэрэ хүбүүень барижа, үзэмэй сэсэрлигһээ гаргаад, алажархёо бэлэй. 40Зай, тиихэлээрээ үзэмэй сэсэрлигэй эзэн ерээд, тэдэ үзэмшэдые яаха болоноб?» – гэжэ Иисус һураба. 41«Харатай тэдэ үзэмшэдые эзэн зобоожо алаха, тиигээд үзэм жэмэсэй ургасаһаа эзэнэй хубииень саг соонь түүжэ эзэндэнь асардаг ондоо үзэмшэдтэ сэсэрлигээ хүлһэлэн даалгаха», – гэжэ Иисуста харюусаба. 42Иисус тэдэндэ хэлэбэ: «„Хэрэггүй гэжэ барилгашадай голожо хаяһан шулууниинь гэрэй гол шухала тулга шулууниинь болоо: энээниие Дээдын Эзэн бүтээгээ, тиин манда ехэл үзэсхэлэнтэ гоёор харагдана“, – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэһые таанар хэзээшье уншаагүй аалта? 43Тиимэһээ танда хэлэхэ байнаб, Бурханай хаан түрэ таанарһаа абтаад, тэрэнэй эрхэ хүсэл дүүргэдэг зондо үгтэхэ. 44Тэрэ шулуу мүргэжэ унаһан хүн хаха бута унаха; тэрэ шулуун хүнэй дээрэ унаа һаа, тэрэниие низа дараха». 45Түрүү санаартад, фарисейнүүд Иисусай хѳѳрэһэн һургаалта үгэнүүдые дуулахадаа, ѳѳһэд тухайнь хэлэжэ байна гэжэ ойлгобо. 46Тиимэһээ Иисусые барижа хэһээхэеэ хүсэбэ, теэд улад зонһоо айба, юундэб гэбэл, зон тэрэниие лүндэншэ гэжэ тоолодог байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\