Матвей 22

1Иисус хүнүүдтэ баһа һургаалта үгэнүүдээр иигэжэ хэлэбэ: 2«Огторгойн хаан түрэ болбол нэгэ хаанай хүбүүндээ түрэ хуримай найр хэһэнтэй адлишуу юм. 3Хаан зарасанараа эльгээжэ, урилгатай айлшадаа түрэ хуримай найрта хүрэжэ ерэхыень дуудаба, теэд тэдэнь ерэхэ дурагүй байба. 4„Найрай хоол мүнѳѳ бэлэн болоо; шахамалнууд гаргаатай, бүхы юумэн түхеэрээтэй байна; түрэдэ хүрэжэ ерэгты“, – гэһэн мэдээсэлтэйгээр хаан дахин ондоо зарасанараа урилгатай айлшадта эльгээбэ. 5Теэд урилгатай хүнүүдынь ямаршье анхарал хандуулбагүй: зариманиинь ѳѳһэдынгѳѳ таряаланда гараба, нүгѳѳдүүлынь наймаа хэхэеэ ошобо, 6бусадынь хаанай зарасанарые барижа сохибо, тиигээд алаба. 7Хаан энээн тухай дуулахадаа уурлаад, сэрэгээ эльгээжэ, тэдэ алууршадые хюдаба, хото шэбээнүүдыень шатаажа усадхаба. 8Тиигээд хаан зарасанартаа: „Түрэ найр хэхэдэ бүхы юумэн бэлэн болоо, теэд урилгатай байһан айлшад иигэжэ хүндэлхээр бэшэ байшаба. 9Тиимэһээ харгын бэлшэртэ гараад, дайралдаһан хүн бүхэниие түрэ найрта уригты“, – гэбэ. 10Тиин зарасанар гудамжануудта гаража, дайралдаһан муушье, һайншье һанаатай зониие бултыень суглуулба; тиигээд түрэ найр боложо байһан гэр айлшадаар дүүрэшэбэ. 11Хаан айлшадые харахаяа гэртэ ороходоо, тэндэ хуримай дэгэл үмдѳѳгүй нэгэ хүниие хараад, 12тэрээндэ хандажа: „Нүхэр! Ши хуримай дэгэлгүйгѳѳр иишээ хайшан гээд орообши?“ – гэжэ һураба. Теэд нүгѳѳ хүниинь юушье дуугарбагүй. 13Хаан зарасанартаа: „Энээнэй гар хүлыень хүлеэд, газаашань харанхыда абаашажа хаягты: тэндэ хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха“, – гэжэ хэлэбэ. 14Уряалаар ерээшэд олоншье һаа, шэлэгдэн абтаашад үсѳѳн юм», – гэжэ Иисус хѳѳрѳѳгѳѳ түгэсхэбэ. 15Тиихэдэнь фарисейнүүд суглараад, тэрэниие үгэ алдуулжа гэмнэхэ тухай ѳѳһэд хоорондоо хэлсэбэ. 16Фарисейнүүд ѳѳрынгѳѳ шабинарые Иродэй талынхидтай хамта Иисуста эльгээжэ: «Багша аа! Ши үнэн сэхые хэлэдэгши, Бурханай бодото замаар ябахые һургадагши, хэнэйшье урда билдагуушалдаггүйш, юуб гэбэл, нюур харадаггүйш гэжэ бидэ мэдэнэбди. 17Тиимэһээ юун гэжэ һанажа байһанаа манда хэлэжэ үгыш: Римэй хаанда алба татабари түлэхэмнай зүб гү, али буруу гү?» – гэжэ һуруулба. 18Тиихэдэнь Иисус тэдэнэй муу мэхые мэдэжэ байгаад: «Хоёр нюуртан! Таанар юундэ намайе туршанабта? 19Алба татабари түлэхэдэ хэрэглэдэг нэгэ мүнгэ намда асаржа харуулагтыл даа», – гэхэдэнь, нүгѳѳдүүлынь нэгэ динари мүнгэ асаржа үгэбэ. 20Тиихэдэнь Иисус: «Эндэ хэнэй дүрсэ зураатай, хэнэй нэрэ бэшээтэй байнаб?» – гэжэ һураба. 21«Хаанай», – гэжэ нүгѳѳдүүлэйнь харюусахада, Иисус: «Тиимэһээ хаанай юумые хаандань, Бурханай юумые Бурханда үгэгты», – гэжэ тэдэндэ хэлэбэ. 22Иимэ харюу дуулахадаа, үнѳѳхи зон ехээр гайхалдажа, Иисусые орхёод саашалба. 23Хүнүүд үхѳѳд амидырдаггүй гэжэ тоолодог саддукейнүүдэй зариманиинь тэрэл үдэр Иисуста ерээд, иигэжэ асууба: 24«Багша аа! Хэрбээ һамга абаһан хүн үхибүүдгүйгѳѳр наһа барабал, тэрэнэй дүүнь бэлбэһэн эхэнэртэйнь һууха ёһотой, тиигээд тэдэнһээ гараһан үхибүүн нүгшэһэн ахынь үхибүүн гэжэ тоологдохо зэргэтэй гэжэ Моисей манда захяа һэн. 25Зай, долоон аха дүүнэр эндэ ажаһуугаа гэе. Тэдэнэй ахань һамга абаад, үхибүүдтэй болонгүйгѳѳр наһа бараа гэхэ, тиин бэлбэһэн эхэнэрынь дүүдэнь үлэбэ гэхэ; 26ахадаал тон адляар, хоёрдохишье, гурбадахишье саашалан долоодохишье дүүнь үхибүүтэй болонгүй наһанһаа нүгшѳѳ бололтой. 27Һүүлэй һүүлдэ тэдэнэй һамганииньшье наһа бараба. 28Теэд Бурханай үхэһэн хүнүүдые амидыруулхада тэрэ эхэнэр долоон аха дүүнэрэй алинайнь һамган байхаб? Тэдэ долоон аха дүүнэр булта тэрэ эхэнэрые һамга абаа ха юм». 29Иисус тэдээндэ хэлэбэ: «Таанад Нангин Бэшэгэй юун гэжэ һургадагые, Бурханай һүр хүсые мэдэдэггүй туладаа эндүүржэ байнат. 30Үхэһэн хүнүүдые Бурханай амидыруулхада, тэдэ огторгойдо оршодог Бурханай Эльгээмэлнүүдтэл адли байха, тиимэһээ һамгашье абахагүй, хадамдашье гарахагүй. 31Теэд үхѳѳшэдэй амидырха тухай Бурханай таанарта: „Би Абраһамай Бурхан, Исаагай Бурхан, Яковай Бурханби“, – гэжэ хэлэһые уншаагүй аалта? Бурхан болбол үхэһэн хүнүүдэй бэшэ, харин амиды хүнүүдэй Бурхан юм». 33Иисусай һургаалнуудые шагнажа байһан улад зон тэрээндэнь ехэл гайхалдажа байгаа. 34Иисус саддукейнэрые абяа аниргүй болгожорхёо гэжэ фарисейнэр дуулаад, сугларба. 35Тэдэнэй дундаһаа нэгэ Хуули заадаг багша Иисусые туршажа: 36«Багша аа! Хуули тогтоолой ямар захяа заабаринь эгээн шухала бэ?» – гэжэ һураба. 37Иисус тэрээндэ: «Ши бүхы зүрхэ сэдьхэлээрээ, бүхы һүнэһэ һүлдѳѳрѳѳ, бүхы ухаан бодолоороо Эзэн Бурхандаа дуратай бай», – гэжэ харюусаба. 38«Энэ болбол нэгэдэхи, эгээн шухала захяа заабари мүн. 39„Бусад зондо ѳѳртѳѳл адли дуратай бай“ гэһэн хоёрдохи шухала захяа заабари түрүүшынхидээ адлишуу юм. 40Моисейн Хуулиин бүхы зүйлнүүд, лүндэншэдэй номууд эдэ хоёр захяа заабари соо тобшологдон баталагдадаг юм». 41Зарим фарисейнүүдэй суглархадань, Иисус тэдэнһээ: 42«Бурханай табисуурта тухай таанар юун гэжэ һананат? Тэрэ хэнэй удам байхаб?» – гэжэ һураба. Тэдэнь: «Давид хаанай үри һадаһан байха», – гэжэ харюусаба. 43Иисус тэдэндэ: «Тиигэбэл, юундэ Давид хаан Нангин Һүлдын нүлѳѳдэ абтан Бурханай табисууртые Дээдын Эзэн гэжэ нэрлээб: 44„Бузар дайсадыешни хүлдэш мүргүүлтэрни баруун таладамни һуугаарай гэжэ Дээдын Эзэн минии Эзэндэ хэлээ“ гээ юм. 45Хэрбээ Давид Бурханай табисууртые Эзэмни гэжэ нэрлэбэл, юундэ Бурханай табисуурта тэрэнэй үри болохоб?» 46Тиихэдэнь хэншье Иисуста харюу үгэжэ шадахагүй байба. Тэрэ үдэрһѳѳ хойшо тэрээнһээ юумэ һурахаяа хэншье зүрхэлбэгүй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\