Матвей 23

1Иисус улад зондо, ѳѳрынгѳѳ шабинарта 2иигэжэ хэлэбэ: «Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд Моисейн Хуули тайлбарилжа байдаг. 3Тиимэһээ таанад һургаһан бүхы юумэнүүдыень дүүргэжэ, хэ гэһыень хэжэ байгты; харин тэдэнэй хэһэн юумэ бү хээрэйгты, юуб гэхэдэ, тэдэнэр хэлэһэн номноһоноо хэрэг дээрэ бүтээдэггүй юм. 4Тэдэнэр даагдашагүй, хүндэ хүшэр ашаануудые хүнүүдэй мүрэ дээрэ хүлижэ табяад, харин тэрэ ашаае абаашахада гансашье хургаараа хүдэлгэжэ туһалдаггүй юм. 5Зүгѳѳр юумэ хэжэ байһан хэбэр хүнүүдтэ үзүүлхэ гэжэ бүхы шадалаараа оролдодог. Нангин Бэшэг сооһоо мүрнүүдые бүд дээрэ олоор бэшээд, духаяа боодог, гартаа уядаг, Бурханда зорюулаатай байһыень харуулһан дэгэлдэнь оёотой сасагуудынь бусад зонойхиһоо ута унжагар байдаг, Нангин Бэшэг сооһоо буулгажа абтаһан мүрнүүдые хадагалжа ябадаг арһан туламуудынь ехэл томо байдаг. 6Мүн түрэ найрта эгээн хүндэтэй һуури эзэлхэ, мүргэлэй гэр соо урдуур һууха дуратай байдаг. 7Баһа тэдэнэр олон зоной дунда мэндэшэлүүлхэ, „Рабби! Рабби!“ гэжэ нэрлүүлхэ дуратай. 8Теэд таанарай хэншье багша гэжэ ѳѳрыгѳѳ нэрлүүлхэ ёһогүй, юундэб гэбэл, таанар ори ганса багшатайт, тиин таанад бултадаа аха дүүнэр гээшэт. 9Баһа газар дэлхэй дээрэ хэнииешье эсэгэ гэжэ бү нэрлэгты, юундэб гэхэдэ, таанар огторгойдо оршодог ори ганса Эсэгэтэйт. 10Баһа „һургагша“ гэжэ ѳѳһэдыгѳѳ бү нэрлэгты, юундэб гэбэл, гансал Бурханай табисуурта Христос танай һургагша юм. 11Танай дунда агууехэтнай бусадайнгаа зараса болохо ёһотой. 12Бэеэ дээгүүр абаһан хүн дарагдаха; харин ѳѳрыгѳѳ дараһан хүн үргэгдэхэ. 13Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Огторгойн хаан орониие хүнүүдһээ хаажа, ѳѳһэдѳѳшье тэндэ ороногүйт, орохо дуратайшуулыешье тиишэнь табинагүйт. 14Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Бэлбэһэн эхэнэрнүүдэй гэр хооһолдогта, хүнэй харахада ехэ удаан мүргѳѳшэ болодогта. Энээнэйнгээ түлѳѳ аймшагтайгаар хэһээлгэхэт. 15Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Нэгэшье хүниие ѳѳрын шаби болгохын тула уһан далайешье, орон нютагуудыешье тойрон гаталдагта; тиигээд тиимэ шаби олоод, тэрээниие ѳѳрһѳѳн долоон доро тамада орохо амитан болгодогта. 16Һохор балай хүтэлэгшэд, таанад гашуудал зоболон үзэхэт! Таанад: „Хэрбээ али нэгэн хүн Бурхан Һүмѳѳр тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэнгүй; харин Бурхан Һүмэдэ байһан алтаар тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэн түгэлдэр“, – гэжэ һурганат. 17Ай, һохор тэнэгүүд! Алиниинь шухал бэ: алтань гү, али алта арюудхагша Бурхан Һүмэнь гү? 18Мүн таанад: „Хэрбээ али нэгэн хүнэй үргэлэй шэрээгээр тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэнгүй, харин тэрэ шэрээ дээрэ табиһан үргэлѳѳр тангариглаа һаа, тангаригынь хүсэн түгэлдэр“, – гэжэ һурганат. 19Ай, һохор тэнэгүүд! Алиниинь шухалаб: үргэлынь гү, али үргэл арюудхагша шэрээнь гү? 20Тиимэһээ үргэлэй шэрээгээр тангариглагша болбол тэрэ шэрээгээр, мүн тэрээн дээрэ байһан бүхы юумээр тангариглана гээшэ. 21Баһа Бурхан Һүмѳѳр тангариглагша болбол тэрээгээр, мүн доторнь оршогшо Бурханаар тангариглана гээшэ. 22Баһа огторгойгоор тангариглагша болбол Бурханай шэрээгээр, тэрэ шэрээдэ һуугшаар тангариглана гээшэ. 23Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюуртан! Таанар Бурханда ургасынгаа – халуун үбһэ, укроп, тмин гэхэ мэтын ургамалнуудай – арбанай нэгэн хуби үгэнэт, харин Хуулиин эгээл шухала зүйлнүүд болохо зарга шүүбэри, үршѳѳл хайра, этигэл найдабари тоонгүй орхибот. Эдэ зүйлнүүдые таанад баримталха ёһотой байгаат, мүн арбанайнгаа нэгэ хубиие Бурхандаа үгэжэл байха ёһотойт. 24Һохор балай хүтэлэгшэд, таанар унданһаа боргооһо шүүжэ гаргаад, харин тэмээ залгидагта! 25Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюуртан! Таанар аяга табагай газаахииень аршажа арилгадагта, харин тэдэнэй досоонь хулгай, шуналаар олоһон юумэнүүд байдаг. 26Һохор балай фарисей! Түрүүшээр аяга табагай досоохииень сэбэрлэ, тиигээ һаашни газаахиньшье сэбэрлэгдэхэ. 27Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюуртан! Таанар сагаан будагаар шэрдэһэн агы нүхэн хуурсагуудта адлит: газаа талаһаа гоё һайханаар харагдаашье һаа, досоогоо үхэһэн хүнэй яһануудаар, элдэб бузарнуудаар дүүрэшэһэн байдаг. 28Тэрээндэл адли таанаршье газаа талаһаа үнэн сэхэ хүнүүд мэтэ харагдаашье һаа, досоотнай гансал билдагуушалга, харатай юумэнүүд дүүрэн бии. 29Хуули заадаг багшанар, фарисейнүүд, таанад гашуудал үзэхэт! Хоёр нюурта таанад! Лүндэншэдтэ үзэсхэлэнтэ гоё субаргануудые баринат, үнэн зүбтэнэй шулуун хүшѳѳнүүдые шэмэглэнэт. 30Тиихэдээ: „Хэрбээ бидэ үбгэ эсэгэнэрэйнгээ ажамидарха үе сагта ажаһуубал, лүндэншэдэй шуһа адхалсахагүй һэмди“, – гэжэ айладханат. 31Тиихэдээ таанар лүндэншэдые алагшадай үри хүүгэдынь байһанаа баталан гэршэлнэт. 32Зай, тиигэбэл үбгэ эсэгэнэрэйнгээ эхилһэн юумэ түгэсхэгты. 33Могойнууд, хорото могойн таһардаһад! Таанар тамада хаягдаха хэһээлтэһээ яажа хулжархые бодонобта? 34Мүнѳѳ би таанарта лүндэншэдые, сэсэн мэргэшүүлые, Хуули заадаг багшанарые эльгээхэмни. Харин таанар тэдэнэймни заримыень алахат, хэрээһэндэ хадажа саазалхат, нүгѳѳдүүлыень мүргэлэй гэрнүүдтэ сохихот, нэгэ хотоһоо нүгѳѳдэ хото руу мүрдэн намнахат. 35Тиимэһээ газар дээрэ адхарһан зэмэгүй хүнүүдэй шуһан – зэмэгүй Авелиин шуһанһаа эхилээд, Бурхан Һүмэ тахилай шэрээ хоёрой хоорондо таанарта алуулһан Варахиинай Захария хүбүүнэй шуһан хүрэтэрѳѳ – таанарһаа нэхэгдэхэ. 36Эдэ бүхы алагдаһан хүнүүдэй түлѳѳ хэһээлтэ энэ үе сагай хүнүүд дээрэ бууха гэжэ таанарта үнэниие хэлэнэб». 37«Ай Иерусалим, Иерусалим, шинии хүнүүд лүндэншэдые аладаг, шамда эльгээһэн Бурханай мэдээсэгшэдые шулуудадаг! Даража дэгжээһэн дальбараануудаа дали дороо суглуулдаг шубуундал адляар шинии үри хүүгэдые суглуулха гэжэ би хэды тэгүүлээ зүдхѳѳ гээшэбиб. Теэд ши намайе зүбшѳѳгѳѳгүйш! 38Тиимэһээ хооһон Һүмэшни мүнѳѳ шамдаа үлѳѳ. 39„Дээдын Эзэнэй нэрээр заларан Ерэгшэ үршѳѳл буянтай!“ – гэжэ хэлэтэрээ намайе дахин харахагүйш гэжэ шамда хэлэнэб».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\