Матвей 24

1Иисус Бурхан Һүмэһѳѳ гараад ябаба. Тиихэ үедэ шабинарынь тэрэнэй анхарал Бурхан Һүмын барилгануудта хандуулха зорилготойгоор хажуудань ерэбэ. 2Иисус шабинартаа: «Эдэ бүгэдые харана гүт? Энэ һууринда ганса шулууншье үлэхэгүй; баран һандаргагдаха гэжэ танда хэлэнэб», – гэжэ хэлэбэ. 3Хожомынь Иисусай Элеон хада дээрэ гараад һуухадань, шабинарынь тэрээндэ ерээд: «Эдэ бүхы юумэн хэзээ болохоб, хэлэжэ үгыш. Шинии заларжа ерэхэдэ, газар дэлхэйн хосорходо ямар дүлгэ тэмдэгүүд харуулагдахаб?» – гэжэ асууба. 4Иисус тэдэндэ харюусаба: «Хэн нэгэнэй мэхэдэ орохоһоо болгоомжолжо байгты. 5Юуб гэхэдэ, олон хүнүүд минии нэрые зүүжэ ерэхэ: „Би Бурханай табисууртаб“, – гэжэ ѳѳһэд тухайгаа гэршэлхэ, тиигэжэ олонииетнай мэхэдээ оруулха. 6Мүн байлдаанууд тухай, дайн сэрэг тухай һураг дуулахат, теэд бү айгаарайгты. Тиимэрхүү юумэнүүд болохо ёһотой. Зүгѳѳр энэнь үшѳѳл эсэс бэшэ байха. 7Нэгэ арад нүгѳѳ арадтаа добтолон орохо, хаан оронууд хоорондоо хёморолдон тэмсэхэ, эндэ тэндэ үлэсхэлэн зоболон, үхэл тахал дэлгэрхэ, газар ехээр хүдэлхэ. 8Зүгѳѳр эдэ бүхэн бэрхэшээл зоболонгуудай эхииень лэ табиха. 9Тэрэ үедэ таанарые барижа хааха, тамалха, алаха байха. Минии түлѳѳ таанадые бүхы арадууд үзэн ядаха. 10Тиихэдэ олониинь этигэл һүзэгһѳѳ арсаха, бэе бэедээ урбаха, бэе бэеэ үзэн ядаха. 11Баһа олон хуурмаг лүндэншэд бии болохо, олон уладай толгой эрьюулэн мэхэдээ оруулха. 12Тиигэжэ нүгэл шэбэлэй элбэгжэн дэлгэрхэдэ, олон зоной хайра дуран хүйтэрхэ. 13Зүгѳѳр эсэстэнь хүрэтэр тэсэжэ гараһаниинь абарагдаха. 14Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэйгээр, бүхы арадуудта гэршэлэгдэн номногдоһон хойно эсэс болохо. 15Даниил лүндэншын хэлэһэнэй ёһоор, нэгэтэ нангин газарта хооһоролго һүйдхэлдэ хүргэдэг „жэрхэштэй юумэнэй“ байхые үзэхэт. Эдэ мүрнүүдые уншажа байһан хүн бүхэн ушар удхыень ойлгохыень хэшээг лэ. 16Тиихэдэ Иудейдэ байһан хүнүүд хада гүбээ рүү тэрьедээрэйгты. 17Гэрэй орой дээрэ байһан зон гэрһээн юумэ абахаяа доошоо бү буугаарайт. 18Хээрэ талада ябаһан зон хубсаһа хунараа абахаяа гэртээ бү бусаарайт. 19Тэдэ үдэрнүүдтэ хээлитэй, хүхѳѳр үхибүүдтэй эхэнэрнүүдтэ ехэл гай зоболон тудаха. 20Таанарай зугадаха саг үбэлэй хүйтэндэ гү, али субботын үдэртэ бү тудаһай гэжэ Бурхандаа зальбарагты. 21Юундэб гэхэдэ, тэрэ үдэрнүүдтэ газар дэлхэйн бүтээгдэхэһээ нааша мүнѳѳнэй үе саг болотор үзэгдѳѳгүй, дахинаашье үзэгдэхэгүй аймшагтай гай зоболон болохо. 22Хэрбээ тэдэ зоболонто үдэрнүүдэй тоое Бурханай үсѳѳрүүлээгүй һаа, хэншье абарагдахагүй һэн. Зүгѳѳр шэлэжэ абаһан хүнүүдэйнгээ аша туһада Бурхан тэдэ үдэрнүүдэй тоо үсѳѳрүүлхэ юм. 23Хэрбээ тэрэ сагта: „Бурханай табисуурта Христос эндэ байна“, али „тэндэ байна“ гэжэ таанарта хэн нэгэнэй хэлээ һаа, бү этигээрэйгты. 24Ѳѳһэдыгѳѳ Бурханай табисуурта гү, али лүндэншэн гэжэ нэрлэһэн олон мэхэшэд бии болохо. Тэдэ аргатайл һаа, Бурханай шэлэжэ абаһан хүнүүдыешье ѳѳрынгѳѳ мэхэдэ оруулхын тула элдэб янзын гайхамшагта тэмдэгүүдые, эди шэди харуулха. 25Болохо бүхы юумые би таанадта эртэнһээ һэргылжэ хэлэбэб. 26Хэрбээ танда: „Харыт, тэрэ сүл губида байна“ гэжэ хүнүүдэй хэлэбэл, тиишэ бү ошооройт; үгы һаа, „Харыт, тэрэ эндэ хоргодоно“ гээ һаань, бү этигээрэйт. 27Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн ерэхэдээ, зүүн зүгһѳѳ баруун хизаар хүрэтэр ялагас гэһэн сахилгаан шэнгеэр гэрэлтэн үзэгдэхэ бшуу. 28Үхэһэн бэеын хэбтэһэн газарта бүргэд шубууд сугларха. 29Тиигээд зоболонто тэдэ үдэрнүүдэй үнгэрһэн хойно гэнтэ наран балартаха, һарашье гэрэлтэхэеэ болихо, одо мүшэдшье тэнгэриһээ унаха, тэнгэриин хүсэнүүдшье тэнсүүриеэ алдаха. 30Тиихэдэ тэнгэридэ Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй бэлгэ тэмдэг үзэгдэхэ. Тэрэ сагта газар дэлхэйн бүхы угсаатан Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй тэнгэриин үүлэн дээрэ тамаран, агуу хүсэтэйгѳѳр, алдар солотойгоор буужа ерэхые харахадаа бархиралдаха. 31Шанга дуутай бүреэгэй дуугархада, тэрэ ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдые замби түбиин дүрбэн хизаарта эльгээхэ, тэдэнь тэрэнэй шэлэжэ абаһан хүнүүдые огторгойн нэгэ захаһаа нүгѳѳ заха хүрэтэр суглуулха. 32Боди модонһоо жэшээ абагты: тэрэнэй һалаа мүшэрнүүдэй зѳѳлэрѳѳд, набша намаагайнь һалбархада, зун ойртобо гэжэ мэдэдэгта. 33Тон тиигэжэл минии түрүүн хэлэһэн юумэнүүдэй болохые үзэхэдѳѳ, саг дүхэжэ байна, бүри ойртоо гэжэ мэдэхэт. 34Мүнѳѳ ажамидаржа байһан хүнүүдэй бултанайнь үхэжэ үрдеэгүй байхада минии таанадта хэлэһэн бүхэн тохёолдохо гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. 35Огторгой тэнгэри, газар дэлхэйшье һүнэн һалаха, харин минии хэлэһэн үгэнүүд мүнхэ оршохо. 36Тэрэ Үдэрэй, тэрэ сагай болзор хэншье мэдэхэгүй, тэнгэридэ оршодог Бурханай Эльгээмэлнүүдшье мэдэхэгүй, Хүбүүн ѳѳрѳѳшье мэдэхэгүй. Гансал Эсэгэ Бурхан тэрэниие мэдэхэ юм. 37Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй заларжа ерэхэдэ Ной гэгшын үедэ болоһонтой адли гай гасалан ушарха. 38Уһан галабай эрьехын урда тээхи үдэрнүүдтэ Нойн томо корабльда орожо һууха үдэр хүрэтэр хүнүүд эдеэлжэ, уужа, һамга абажа, хадамда гаража байгаа. 39Уһан галабай эрьежэ, бултыень шэнгээжэ хосороотор хүнүүд юунэй боложо байһые огто мэдээгүй. Эгээл тиимэ юумэн Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй ерэхэдэ болохо. 40Тэрэ сагта таряалан дээрэ ажаллажа байһан хоёр хүнэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо. 41Сугтаа таряа тээрмэдэжэ байһан хоёр эхэнэрэй нэгыень абарха, нүгѳѳдыень орхихо. 42Тиимэһээ һэргэлэн байгты, Дээдын Эзэнэйгээ али сагта заларжа ерэхые таанар мэдэнэгүй ха юмта. 43Хэрбээ гэрэй эзэн хулгайшанай хэдыдэ орожо ерэхые мэдэжэ байбал, һэргэлэн байжа, хулгайшаниие гэртээ шургуулан оруулхагүй һэн бэзэ гэжэ таанар һайн мэдэнэт. 44Тиимэһээ таанаршье ходо бэлэн байгты, юундэб гэбэл, Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн хүлеэгээгүй сагтатнай хүрэжэ ерэхэ юм. 45Тиигэхэдээ этигэл найдабаритай, ухаантай зарасань хэн бэ? Бусад зарасанараа даалгажа, эдеэ хоолыень сагтань үгэжэ байхаар гэрэй эзэн хэниие томилхо гээшэб? 46Эзэнэйнгээ бусажа ерэхэдэ, үүргэеэ һайнаар дүүргэжэ байһан зараса аза жаргалтай даа! 47Тиимэ зарасаа эзэн гэр буусынгаа эрхилэгшээр табиха гэжэ танда баталан хэлэхэ байнаб. 48Хэрбээ муу зараса дайралдабал: „Эзэмни һаяар ерэхэгүй“, – гэжэ бодоод, 49ѳѳрынгѳѳ зараса нүхэдые сохижо наншажа, архиншадаар хамта эдижэ, уужа байгаа һаа, 50тэрэ зарасын хүлеэгээгүй үдэртэ, һанаагүй сагта эзэниинь орожо ерэхэ. 51Тиигээд эзэн тэрэ зарасаяа зада сохёод, билдагуушадые хэһээдэг хэһээлтэдэ оруулха: тэндэнь хүнүүд бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\