Матвей 26

1Иисус эдэ бүхы һургаалнуудаа номножо дүүргээд, ѳѳрынгѳѳ шабинарта хандан: 2«Хоёр хоноод, Паасхын һайндэр болохо гэжэ мэдэнэт, тиихэдэ Хүн түрэлтэнэй Хүбүүниие хэрээһэндэ хадажа саазалха», – гэжэ хэлэбэ. 3Тэрэ сагта түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, улад зоной ахамадууд Кайафа гэдэг ахамад санаартын ордондо сугларба. 4Тэдэ Иисусые мэхэдээ оруулжа бариха, тиигээд алаха тухай зүбшѳѳ бэлэй. 5Теэд улад зоной дунда буһалгаанай үүсхэгдэхэгүйн тула һайндэртэ тиимэ юумэ хэхэгүй гэжэ хэлсээ һэн. 6Иисусай Бетанида һэлхэ үбшэндэ дайруулһан Симонэй гэртэ хоол барижа байхадань, 7нэгэ эхэнэр домбо соо ехэ үнэтэй һайхан хангалтай тоһо абажа ерээд, Иисусай толгой дээрэнь адхаба. 8Иисусай шабинар энээниие хараад, сухалаа хүрэжэ: «Юундэ иимэ гарза гаргана гээшэб?» – гэжэ дураа гутаба. 9«Энэ тоһыень ехэ үнэтэйгѳѳр худалдаад, мүнгыень үгытэйшүүлдэ хубаажа үгэхэ байгаабди», – гэлсэбэ тэдэ. 10Теэд Иисус шабинарайгаа хэлэжэ байһые мэдэжэ байгаад, тэдэндээ хандан: «Энэ эхэнэрые юундэ түбэгшѳѳлгэбэт? Тэрэ намда ехэл һайн юумэ хэбэл. 11Үгытэй ядуушуул хододоо таанартай байхал, харин би таанартай ходо байхагүйб. 12Энэ эхэнэр нам дээрэ тоһо адхахадаа бэеымни хүдѳѳлүүлгэдэ бэлдэбэ гээшэ. 13Һайн Мэдээсэлэй бүхы газар дэлхэйгээр хаа хаанагүй номногдоходо, энэ эхэнэрэй хэһэн хэрэг тухай хүнүүд дурсан һанажа байха, хэлэжэ байха гэжэ би таанадта баталнаб», – гэбэ. 14Тэрэ хирэдэ, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Искариодой Иуда түрүү санаартанда ошоод: 15«Иисусые таанадта барижа үгэбэлни, таанар намда юу үгэхэбта?» – гэжэ һураба. Тиихэдэнь түрүү санаартан Иудада гушан сагаан мүнгэ тоолоод үгэбэ. 16Иуда тэрэ сагһаа хойшо Иисусые барижа үгэхэ таарамжатай нүхэсэл харгалзадаг болоо. 17Эһээгдээгүй хилээмэнэй һайндэрэй түрүүшын үдэртэ шабинарынь Иисуста ерээд: «Паасхын хоол шамда хаана бэлдэхыемнай ши хүсэхэ байнабши?» – гэжэ һураба. 18«Тиимэ нэгэ хүндэ хото ошоод: „Минии саг ойртобо, би шабинартаяа хамта Паасхын хоол гэртэшни барихамни гэжэ багшамнай хэлэнэ“, – гээд хэлээрэйгты», – гэжэ Иисус шабинартаа захиба. 19Шабинарынь Иисусай хэлэһэн ёһоор боложо, Паасхын хоол бэлдэбэ. 20Үдэшэ болоходо, Иисус арбан хоёр шабинартаяа хамта хоол барихаяа һууба. 21Эдеэлжэ байха үедѳѳ Иисус: «Таанарай нэгэнтнай намайе барижа үгэхэнь, би баталан хэлэнэб», – гэбэ. 22Тиихэдэнь шабинарынь ехэл уйдажа, хойно хойноһоон багшаһаа: «Дээдын Эзэн, би бэшэ аабзаб?» – гэжэ һураба. 23«Намтай хамта энэ табаг соо хилээмэеэ дүрэһэн хүн намайе барижа үгэхэ», – гэжэ Иисус тэдээндэ харюусаба. 24«Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэнэй ёһоор үхэхэ. Харин тэрээниие барижа үгэһэн хүн аймшагтай гай зоболон амсаха: тэрэ хүнэй юрэдѳѳ түрѳѳгүй һаань, ѳѳртэнь һураггүй дээрэ байха һэн». 25Мүн Иисусые барижа үгэхэеэ байһан Иудашье: «Рабби, би бэшэ аабзаб?» – гэжэ һураба. Иисус тэрээндэ: «Ши ѳѳрѳѳ тиигэжэ хэлэбэш», – гэжэ харюусаба. 26Хоол барижа байхадаа Иисус гартаа хилээмэ абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, тэрэнээ хухалаад, шабинартаа хубаажа үгэхэ зуураа: «Энээниие абаад эдигты – энэ минии махабад бэе гээшэ», – гэбэ. 27Тиигээд аяга абаад, Бурханда баяр баясхалан хүргѳѳд, шабинартаа үгэбэ. «Эндэһээ таанад булта уугты. 28Энэ болбол олон хүнүүдэй нүгэл шэбэлнүүдые хүлисүүлхын тулада адхарха минии шуһан гээшэ, тиин энэ шуһаар Бурхан хүнүүдтэй Шэнэ Хэлсээ батална. 29Энээнһээ хойшо минии Эсэгын хаан орондо таанартай хамта шэнэ дарһа амсаха үдэрэй болотор би архи дарһа уухагүйб гэжэ таанарта хэлэхэб», – гэбэ. 30Тиигээд тэдэнэр магтаал дуу дуулаһаар Элеон хада дээрэ гараба. 31Тэрэ үедэ Иисус шабинартаа: «Энэл һүниндѳѳ таанар бултадаа намһаа арсажа холодохот, ушарынь гэбэл: „Хонишонииень дайража һалгаахадамни, һүрэг хонидынь тарашаха“, – гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ. 32Харин амидырһан хойноо би таанадай түрүүндэ Галилейдэ ошоод байхаб», – гэбэ. 33«Бултанай шамайе орхёошье һаань, би шамһаа хэзээшье арсахагүйб», – гэжэ Пётр тэрээндэ хэлэбэ. 34«Энэ һүни эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа гэжэ баталан хэлэнэб», – гээд Иисус Пётрто хэлэбэ. 35Пётр урдаһаань: «Шамтай хамта үхэхэшье болобол, би шамһаа арсахагүйб», – гэбэ. Бусадшье шабинарынь бултадаа тиимэ юумэ хэлэбэ. 36Удаань Иисус шабинартайгаа хамта Гефсимани гэдэг газарта ерээд, тэдэндээ: «Минии тэндэ ошожо зальбараад ерэтэр эндээ һуужа байгты», – гэжэ хэлэбэ. 37Иисус Пётрые, Зэбэдэйн хоёр хүбүүдые абажа ошобо. Тэрэ ехэл гашуудажа, ехэл һанаагаа зобожо, 38абажа гараһан шабинартаа: «Минии ами һүнэһэн туйлай ехээр уйдажа, үхэһэндэл адли байнаб. Таанар эндэ намтай хамта һэргэг байгты», – гэбэ. 39Тиигээд тээ хажуу тээшээ ошожо, уруугаа харан газар дээрэ хэбтээд: «Эсэгэмни! Хэрбээ арга бии һаа, энэ аягаһаа амсуулангүй, иимэ ехэ зоболон намһаа зайлуулыш даа. Гэбэшье минии дура хүсэлѳѳр бэшэ, харин шинии эрхэ хүсэлѳѳр болог лэ», – гэжэ зальбарба. 40Удаань шабинартаа бусажа ерэхэдэнь, тэдэнь унтажа байба. Тиимэһээ тэрэ Пётрто хандан: «Таанар гансаханшье саг соо унтангүй, намтай һэргэлэн байлсаха аргагүй гээшэ гүт? 41Хорхойтуулгада абтахагүйн тула таанад һэргэг байгты, зальбарагты: сэдьхэл дорюуншье һаа, бэе махабад ахир һула бшуу», – гэжэ хэлэбэ. 42Иисус дахин хажуу тээшээ ошожо: «Эсэгэмни! Хэрбээ энэ аягаһаа амсуулангүй, энэ зоболон намһаа зайлуулха аргагүй һаа, шинии дура хүсэлѳѳр болог лэ», – гэжэ зальбарба. 43Тэрэнэй шабинартаа ерэхэдэнь, тэдэнь баһал унтажа байба. Тэдэнэй нюдэниинь анилдаад нээгдэжэ үгэнгүй байгаа бшуу. 44Иисус дахин тэдэнээ орхижо, хажуу тээшээ ошоод, түрүүн зальбарһандаал адляар гурбадахияа зальбарба. 45Тиигээд тэрэ шабинартаа ерээд: «Таанад үшѳѳл унтажа, амаржа байна гүт? Зай, иигээд Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй нүгэл үйлэдэгшэдэй гарта тушаагдаха саг ерэбэ даа. 46Бодогты, ябаябди: намда урбагша тээ тэрэ ойртожо ябана», – гэжэ хэлэбэ. 47Иисусай иигэжэ хэлэжэ байтарнь, арбан хоёр шабинарайнь нэгэн болохо Иуда ерэбэ. Тэрээнтэй хамта түрүү санаартанай, улад зоной ахамадуудай, Хуули заадаг багшанарай эльгээһэн һэлмэ, шиидам һаднаг бариһан олон зон байба. 48Урбагша хамта ябаһан зондоо ямар дохёо тэмдэг үгэхэ тухайгаа хэлсэжэ: «Минии таалан мэндэшэлхэ хүн танда хэрэгтэй хүн гээшэ, тэрэниие баряарайгты», – гэбэ. 49Иуда сэхэ Иисуста дүтэлэн ерэжэ: «Рабби, амар мэндэ!» – гэмсээрээ тэрээниие таалаба. 50Иисус тэрээндэ: «Нүхэр, ши һанаашалһан юумэеэ гүйсэдхэ», – гэбэ. Тиихэдэнь ерэһэн хүнүүд ойртожо, Иисусые бариба. 51Иисустай байлсаһан нэгэ хүн һэлмэеэ гаргажа далайгаад, ахамад санаартын зарасын шэхые таһа сабшаба. 52Тиихэдэнь Иисус шабидаа: «Һэлмэеэ байрандань бусаажа хэ. Һэлмэ баригшад булта һэлмэһээ хосорхо юм. 53Мүнѳѳ Эсэгэһээ туһаламжа гуйхатаймни сасуу намда Эльгээмэлнүүдэй арбан хоёр сэрэгһээ үлүү ехэ сэрэг тэрэ дороо ябуулха аргатай гэжэ мэдэнэгүй аалши? 54Теэд тиимэ юумэ гуйбални, Нангин Бэшэг соо хэлээтэй байһан юумэнүүд яажа бүтэхэб?» – гэжэ хэлэбэ. 55Тиигээд Иисус зэбсэгтэй ерэһэн улад зондо хандажа: «Таанар дээрмэшэниие барихаяа гараһандал һэлмэ, шиидам һаднагтайгаар намайе барихаяа ерэбэ гүт? Теэд үдэр бүхэн таанадые Бурхан Һүмэ соо һургахадамни намайе барижа хаадаггүй бэлэйлта», – гэбэ. 56Эдэ бүхы ушарнууд Нангин Бэшэг соо лүндэншэдэй бэшэһэн мүрнүүдэй бэелхын тула болоо. Тиихэдэнь Иисусай шабинарынь булта тэрэнээ орхёод, зугадаба. 57Иисусые барижа абаһан хүнүүд тэрээниие Кайафа гэдэг ахамад санаартын гэртэ хүтэлжэ абаашаба. Тэндэнь Хуули заадаг багшанар, ахамадууд суглараад байгаа. 58Пётр зай баряад ахамад санаартын хорёо хүрэтэр Иисусай хойноһоо гэтэн ябаа. Тиигээд хорёо соо орожо, юунэй болохые харахаяа харуулшадаар хамта һуулсаба. 59Түрүү санаартан, ахамадууд, Зүблэлэй гэшүүд булта Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэ һанаатай байгаа. Тиимэһээ тэдэнэр Иисусые гэмнэхэ хуурмаг гэршэ баримта бэдэрбэ, 60теэд олон худал гэршэнэрэй ерээд, тэрээн тухай худал юумэ хэлэбэшье, хэрэгтэйнүүдые олобогүй. Һүүлэй һүүлдэ хардаха хоёр гэршэнэр ерээд: 61«„Би Бурхан Һүмые бута буулгаад, гурбан үдэр соо дахин бодхоожо шадахаб“ гэжэ тэрэнэй хэлэхые дуулаа һэмди», – гэбэд. 62Тиихэдэнь ахамад санаарта бодожо, Иисуста хандан: «Ши юундэ харюусанагүйбши? Шамайе зэмэлһэн гэршэлгэнүүдые дууланагүй гүш?» – гэжэ һураба. 63Теэд Иисус юумэ дуугарбагүй. Тиихэдэнь ахамад санаарта тэрээндэ: «Амиды Бурханай урда тангариглан ши манда хэлэжэ үгэ, ши Бурханай табисуурта, Бурханай Хүбүүниинь гүш?» – гэжэ хэлэбэ. 64Иисус тэрээндэ: «Ши тиигэжэ хэлээш. Харин би та бүхэндэ иигэжэ хэлэхэб: Мэнэ гэһээр таанад Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүе Һүр хүсэтэй Бурханай баруун талада һуухыень, тэнгэриин үүлэнүүд дээрэ тамаран ерэхыень үзэхэт», – гэбэ. 65Тиихэдэнь ахамад санаарта хубсаһаяа шуу татаад: «Энэшни Бурханиие доромжолжо байна! Бидэндэ үшѳѳ ямар гэршэ хэрэгтэйб? Мүнѳѳ һая энээнэй Бурханиие доромжолхыень дуулабат! 66Таанад юун гэжэ һананабта?» – гэхэдэнь, «Энэшни зэмэтэй, үхэлэй саазада хүртэхэ ёһотой», – гэжэ булта харюусаба. 67Тиигээд тэдэнэр Иисусай нюур руунь нёлбобо, нюдаргаараа сохибо, зариман тэрэнэй хасарые альгадажа байгаад: 68«Бурханай табисуурта Христос, манда абарал буулгыш! Шамайе хэн сохёоб гэжэ манда хэлэжэ үгыш!» – гэбэ. 69Пётрой газаа хорёодо һуухадань, нэгэ зараса һамган тэрээндэ ерэжэ: «Ши баһал Галилейн Иисустай хамта байлсаа һэнши», – гэбэ. 70Теэд Пётр: «Шинии юун тухай хэлэжэ байһыешни би огто мэдэнэгүйб», – гээд бүгэдын урда мэлзэбэ. 71Баһа хорёогой үүдээр Пётрой гаража ябахадань, ондоо зараса һамган тэрээниие хараад: «Энэ хүн баһа Назаредэй Иисустай ябалсаа һэн», – гэжэ тэндэ байһан хүнүүдтэ хэлэбэ. 72«Би тэрэ хүниие огто танихагүйб», – гэжэ Пётр тангариглан мэлзэбэ. 73Нэгэ хэды болоод, тэндэ байһан хэдэн хүн Пётрто дүтэлжэ: «Ёһоороо ши тэдэнэй нэгэн ха юмши, тиигээд аялга дууншни шамайе Галилейһээш гэжэ элирхэйлнэ», – гэбэ. 74«Энэ хүниие би огто мэдэхэгүйб», – гэжэ Пётр Бурханиие дурдажа байгаад тангариглаба. Эгээл тэрэ үедэ гэнтэ эрэ тахяа дуугарба. 75Тиихэдэнь Пётр: «Эрэ тахяагай дуугархаһаань урда ши намһаа гурба дахин арсахалши даа», – гэжэ Иисусай хэлэһые һанажархиба. Тиигээд тэндэһээ гараад, гунигтайгаар уйлаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\