Матвей 27

1Үглѳѳгүүр болоходо, хамаг түрүү санаартан, улад зоной ахамадууд эртэхэн сугларжа, Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэ гэжэ зүбшэн шиидэбэ. 2Иисусые тэдэ гэнжээр хүлеэд, Пиладта абаашажа тушааба. 3Иисуста урбаһан Иуда Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхэнь гэжэ дуулахадаа, буруу хэрэг үйлэдэһэнѳѳ мэдэрэн гэмшэжэ, түрүү санаартанда, улад зоной ахамадуудта гушан сагаан мүнгыень бусаажа асараад: 4«Гэм зэмэгүй хүниие барижа үхэлэй саазада хүртүүлхэдээ би нүгэл үйлэдэбэб», – гэбэ. Нүгѳѳдүүлынь: «Тэрэшни манда ямар хамаатай юм? Шинии хэрэг ха юм», – гэжэ харюусаа һэн. 5Иуда асарһан мүнгэеэ Һүмэ соо хаяад, газаашаа гаража, боожо үхэбэ. 6Түрүү санаартан хаяһан мүнгыень суглуулаад: «Энэ мүнгые хүнэй ами хороохо зорилготойгоор түлѳѳ, тиимэһээ энээниие Һүмын һанда табиха хэрэггүй», – гэжэ хэлсэбэ. 7Тиигэжэ зүбшэлдэһэн хойноо тэдэнэр мүнгѳѳрнь шабар амһарта хэдэг нэгэ хүнһѳѳ газар худалдажа абахаар болобо. Тэрэ газар дээрэнь нүгшэһэн хариин зониие хүдѳѳлүүлжэ байха гэжэ шиидээ бэлэй. 8Тиимэһээ тэрэ газарые хүнүүд мүнѳѳ хүрэтэр «Шуһан талмай» гэжэ нэрлэдэг. 9Тиигэжэ Иеремия лүндэншын иигэжэ хэлэһэниинь бүтѳѳ: «Израилиин зоной тэрэнэй түлѳѳ түлэһэн гушан сагаан мүнгэ абаад, 10тэрээгээрнь шабар амһарта хэдэг нэгэ хүнһѳѳ газар худалдажа абаа. Тиигэжэ Дээдын Эзэн намда захираа». 11Иисусые Римэй засаглагша Пиладай урда асаржа байлгаба. Тэрэ захирагша Иисусһаа: «Ши еврейнүүдэй хаан гүш?» – гэжэ һураба. «Ши тиигэжэ хэлэнэш», – гэжэ Иисус харюусаба. 12Теэд түрүү санаартанай, ахамадуудай Иисусые зэмэлхэдэнь, тэрэ харюу үгэбэгүй. 13Тиихэдэнь Пилат: «Шамайе иимэ олон хэрэгүүдтэ гэмнэжэ байһые ши дууланагүй гүш?» – гэбэ. 14Теэд Иисус харюудань юушье хэлэбэгүй, тиихэдэнь Пилат аргагүй ехээр гайхаа һэн. 15Паасхын һайндэрэй болоходо, захирагша улад зоной таби гэһэн хаалтада һуугшадай нэгыень сүлѳѳдэ табидаг заншалтай байгаа. 16Тэрэ сагта улад зондо һайн мэдээжэ Иисус Барабба гэдэг хүн түрмэдэ һуугаа. 17Тиин улад зоной суглархадань, Пилат тэдэнһээ: «Таанар ямар хүниие сүлѳѳдэ табюулха дуратай байнабта: Иисус Бараббые гү, али Бурханай табисуурта Христос гэжэ алдаршаһан Иисусые гү?» – гэжэ һураба. 18Иисуста атаархажа байһан дээрэһээ еврейнүүдэй захирагшад тэрээние барижа асараа гэжэ Пилат һайн мэдэжэ байгаа. 19Пиладай зарга шүүбэри хэдэг газарта һуухадань, тэрэнэй һамганиинь: «Тэрэ ямаршье гэм зэмэгүй хүндэ муу юумэ бү хэ, юундэб гэбэл, мүнѳѳ һүни зүүдэндээ би тэрэнэй түлѳѳ ехэл зобооб», – гэһэн мэдээсэлтэйгээр хүниие ябуулба. 20Гэбэшье түрүү санаартан, ахамадууд Бараббые сүлѳѳдэ табихыень, харин Иисусые үхэлэй саазада хүртѳѳхыень гуйгты гэжэ улад зониие идхаба. 21Пилат улад зонһоо: «Эдэ хоёрой хэнииень танда табихабиб?» – гэжэ дахин асууба. «Бараббые», – гэжэ зон харюусаба. 22Пилат тэдэнһээ: «Бурханай табисуурта Христос гэжэ алдаршаһан Иисусые би яаха болонобиб?» – гэжэ һураба. «Тэрээниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ улад зон бүгэдэ харюусажа байгаа. 23«Ямар гэмтэй юумэ тэрэ хээб?» – гэжэ засаглагша һураба. Теэд улад зон: «Тэрээниие хэрээһэндэ хада!» – гэжэ бүри шангаар гааралдан хашхарба. 24Юушье хэхэ аргагүй байһанаа хараад, теэдшье буһалгаан үймѳѳнэй үсхэгдэхэ гэжэ байһые ойлгоходоо, Пилат уһа абаад, улад зоной урда гараа угаагаад: «Энэ хүнэй үхэлдэ би ямаршье зэмэгүйб; энэ таанадай үйлэдэһэн хэрэг», – гэжэ хэлэбэ. 25«Тэрээнэй үхэлдэ бидэ, манай үри хүүгэд зэмэтэй байха», – гэжэ улад зон баран харюусаба. 26Тиихэдэнь Пилат тэдэндэ Бараббые табиба, харин Иисусые сохёод, хэрээһэндэ хадахыень захирба. 27Тиихэдэнь Пиладай сэрэгшэд Иисусые ордоной хэрэмэй хорёодо абаашаба. Тэндэнь олон сэрэгшэд суглараад байгаа. 28Тэдэ Иисусай хубсаһа тайлажа хаяад, тэрээндэ улаан суба үмдэхүүлбэ, 29тиигээд үүргэнээр гүрлѳѳ гүрэжэ, толгойдонь үмдэхүүлбэ, баруун гартань модон таяга барюулба. Тиин тэдэнэр Иисусай урда үбдэглѳѳд: «Еврейнүүдэй хаан мандаха болтогой!» – гэхэ мэтээр тэрээниие шооложо байгаа. 30Тиигээд тэрээниие нёлбобо, таягынь абаад, тархи түрүүень сохибо. 31Тиигэжэ Иисусые ханатараа баһаад, удаань үнѳѳхи улаан субыень тайлажа хаяа. Тиигээд ѳѳрынь хубсаһа үмдэхүүлээд, хэрээһэндэ хадахаяа абаашаа һэн. 32Замдаа тэдэ Кириней нютагай Симон гэдэг хүнтэй тааралдаад, Иисусай хэрээһэ үргэлѳѳд ябахыень баалаба. 33Тэдэнэр «Хохимой» (еврей хэлээр «Голгофо») гэдэг газарта хүрэжэ ерээ. 34Тэндэ Иисуста гашуун юумэ холиһон архи уухыень үгѳѳ. Иисус тэрээнииень амсаад, уубагүй. 35Сэрэгшэд Иисусые хэрээһэндэ хадаад, жээрэб татажа, хубсаһыень дундаа хубаагаа һэн. 36Тиигээд тэндээ һуугаад, Иисусые харууһалжа байгаа. 37Иисусай толгойн дээрэхэнэ тэдэ «Энэ еврейнүүдэй хаан Иисус» гэжэ хэрээһэндэ хадуулһан шалтагаанииень харуулһан модон хабтагай үлгэбэ. 38Тиихэдэ Иисустай хамта хоёр дээрмэшэдые: нэгыень баруун таладань, нүгѳѳдыень зүүн тээнь хэрээһэндэ хадаба. 39Хажуугаарнь үнгэрһэн зон толгойгоо һэжэржэ, Иисусые шоглон: 40«Һүмые һандаргаад, гурбан үдэр соо бодхоохоб гээ бэлэйш! Хэрбээ ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, ѳѳрыгѳѳ абарыш! Хэрээһэнһээ буугыш», – гэжэ байба. 41Тон тиигэжэл түрүү санаартан, Хуули заадаг багшанар, ахамадууд, фарисейнүүд Иисусые шооложо: 42«Бусадые абардаг аад, харин ѳѳрыгѳѳ абаржа шаданагүйл! Хэрбээ энэ Израилиин хаан юм һаа, мүнѳѳ хэрээһэнһээ бууг лэ! Тиигэбэлнь бидэ тэрээндэ этигэхэбди. 43Тэрэ Бурханда найдадаг байгаа, ѳѳрыгѳѳ Бурханай Хүбүүнби гэжэ нэрлээ. Зай, тиигэбэл, Бурханда хэрэгтэй юм һаань, Бурхан тэрээниие абараг лэ!» – гэлдэбэ. 44Мүн Иисустай хамта хэрээһэндэ хадуулһан дээрмэшэдшье тэрээниие шоглон баһажа байгаа. 45Хахад үдэрһѳѳ гурбан саг хүрэтэр бүхы газар дэлхэй шэб харанхыда хушагдаба. 46Гурбан сагай багта Иисус: «Эли, Эли! Лема сабахтани?» (Бурхамни, Бурхамни! Юундэ намайе орхибош?) – гэжэ шангаар хашхарба. 47Тэндэ зогсожо байһан зарим зон хэлэһыень дуулаад: «Тэрэ Илияе дуудана», – гэлсэбэ. 48Тэдэнэй нэгэниинь дары гүйжэ ошомсоороо, бамбагар юумэ абажа, дээрэнь гашуун архи нэбтэртэрынь адхаад, тэрэнээ тулуурай үзүүртэ табяад, Иисуста уухыень үгэбэ. 49Харин бусад зон: «Байза, Илия тэрээниие абархаяа ерэгшэ аа гү, харая», – гэлдэбэ. 50Иисус дахин шангаар хашхараад, амяа табиба. 51Тиихэдэнь Һүмэдэ Хамагай Нангин газарта ороходо үлгѳѳтэй байһан хүшэгэ дээрэһээ доошоо шууража, хоёр боложо хахарба, газар хүдэлбэ, шулуунууд хамхарба, 52мүн агы нүхэн хуурсагууд нээгдэжэ, наһа бараһан хутагтанууд олоороо амидырба. 53Иисусай амидырһан хойно тэдэнэр агы нүхэн хуурсагуудһаа гаража, нангин Иерусалим хото ороо, тэндэ тэдэниие олон хүн хараһан байгаа. 54Тиихэдэ зуунай дарга, мүн тэрээнтэй хамта Иисусые һахилсагша сэрэгшэд газарай хүдэлхые, мүн бусадшье болоһон үзэгдэлнүүдые хараад, ехэ айн һүрдэжэ: «Тэрэ үнэхѳѳрѳѳ Бурханай Хүбүүн байгаа», – гэлсэбэ. 55Галилейһээ Иисусые дахажа ерэһэн, тэрээндэ туһалжа байһан олон эхэнэр баһа тээ холохоно зогсоод хаража байгаа. 56Тэдэнэй дунда Магдалай Мария, мүн Яков Иосия хоёрой эхэ Мария, баһа Зэбэдэйн хүбүүдэй эжынь байлсаа. 57Үдэшэ болоходо Иисусай шабинь байһан Иосиф гэдэг баян хүн Аримафейһээ хүрэжэ ерээ. 58Тэрэ хүн Пиладта ерээд, Иисусай шарилые үгэхыень гуйба. Тиихэдэнь Пилат Иисусай шарилые Иосифто үгэхыень захираа һэн. 59Иосиф шарилыень абаад, сэбэр бүдѳѳр орёогоод, 60хабсагайда түнхижэ бэлдэһэн шэнэ агы нүхэн соо тэрээниие хадагалба, агы нүхэнэй амһар томо шулуугаар хаагаад ябаба. 61Тэрэ сагта Магдалай Мария нүгѳѳ Мариятай хамта агы нүхэн хуурсагайн тушаа һуугаа бэлэй. 62Хойто үдэрынь, субботодо түрүү санаартан, фарисейнүүд Пиладтай уулзажа: 63«Эзэн! Тэрэ мэхэшэнэй үшѳѳ амиды байхадаа: „Гурбан үдэрһѳѳ амидырхаб“, – гэжэ хэлэһые һанабабди. 64Тиимэһээ гурбан хоног үнгэртэр агы нүхыень һахиха захиралта үгыш. Тиигээгүй һаашни, тэрэнэй шабинар һүниндѳѳ ошожо, бэеынь хулуужа магадгүй, харин улад зондо „Тэрэ амидыраа“ гэжэ хэлэхэдээ болохо. Тиигэбэлнь, энэ һүүлшын мэхэ түрүүшынхиһээ аймшагтай байха», – гэбэд. 65«Харуулшадые абагты. Ошожо, ѳѳһэдынгѳѳ мэдэхээр һахижа харуулжа байгты», – гэжэ Пилат тэдэндэ хэлэбэ. 66Тиимэһээ тэдэ агы нүхэ таглаһан шулууе тамгалаад, хажуудань харуул табиба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\