Матвей 28

1Субботын үнгэрһэн хойно, гарагай нэгэнэй үглѳѳгүүрнь үүр сайхын үеэр Магдалай Мария нүгѳѳ Мариятай хамта Иисусай хэбтэһэн агы нүхэн хуурсагые харахаяа ерээ һэн. 2Гэнтэ тэндэнь газар аймшагтайгаар хүдэлбэ, тиин Дээдын Эзэнэй Эльгээмэл огторгойһоо бууба. Тэрэ агы нүхэ хааһан шулууе хажуу тээшэнь үмхирүүлээд, дээрэнь һууба. 3Тэрэнэй шэг шарайнь сахилгаандал мэтэ, хубсаһаниинь саһан шэнги сагаан байгаа. 4Харуулшад тэрээнһээ аргагүй ехээр айжа шэшэрэлдэн, үхэһэн хүнүүд шэнги болошобо. 5Бурханай Эльгээмэл эхэнэрнүүдтэ хандан: «Бү айгты. Таанар хэрээһэндэ хадуулһан Иисусые бэдэрнэт гэжэ би мэдэнэб. 6Тэрэтнай эндэ үгы! Ѳѳрынгѳѳ хэлээшээр тэрэтнай амидыраа. Ороод, шарилайнь хэбтэһэн газарые харагты. 7Мүнѳѳ түргэхэн ошожо, шабинартань тэрэнэй амидырһан тухай хэлэгты. Тэрэ таанадһаа түрүүн Галилей ошохо, тэндэ тэрэниие харахат гэжэ дуулгагты. Зай, би таанарта энээниие дуулгааб», – гэбэ. 8Тиимэһээ эхэнэрнүүд айһаншье, нүгѳѳ талаһаа баярлаһаншье юумэд яаралтайгаар агы нүхэнһѳѳ гаража, тэрэнэй шабинартань энэ мэдээсэл дуулгахаяа гүйлдэбэ. 9Замдань гэнтэ тэдэнтэй Иисус тааралдажа: «Амар мэндэ», – гэжэ тэдэниие мэндэшэлбэ. Тиихэдэнь эхэнэрнүүд Иисуста ойртоод, хүлһѳѳнь барижа, тэрээндэ мүргэбэ. 10Тиихэдэнь Иисус: «Бү айгты. Аха дүүнэрни болохо шабинартам ошожо, Галилейдэ ерэхыень хэлэгты, тэдэ намтай тэндэ уулзаха», – гэбэ. 11Эхэнэрнүүдэй үшѳѳ замдаа ябахадань, харуулшадай зариманиинь хото орожо, болоһон бүхы юумэнүүд тухай түрүү санаартанда дуулгаба. 12Түрүү санаартан ахамадуудтай уулзажа, зүблѳѳ хээд, сэрэгшэдтэ ехэ мүнгэ үгэжэ: 13«Һүниндѳѳ унтажа байхадамнай Иисусай шабинар ерээд, шарилыень хулуугаа гэжэ хүнүүдтэ хэлэхэ ёһотойт. 14Хэрбээ засаглагшын энээн тухай юумэ дуулабал, бидэ тэрээнтэй уулзажа энэ хэрэг аргалхабди, тиимэһээ таанадта зобохо хэрэггүй», – гэбэ. 15Харуулшад мүнгэ абаад, түрүү санаартанай зааһан ёһоор бүхы юумэ хэбэ. Тиигэжэ тэдэнэй худал хѳѳрѳѳн мүнѳѳ хүрэтэр еврейнүүдэй дунда дэлгэрэнхэй. 16Арбан нэгэн шабинарынь Иисусай хэлэһэн ёһоор Галилей ошожо, тэндэ хада дээрэ гараа бэлэй. 17Тиигээд Иисусые харахадаа, тэрээндэ дохин мүргэбэ, зүгѳѳр тэдэнэй зариманиинь бүрин этигэнгүй байгаа. 18Тиигээд Иисус тэдэндэ ойртоод: «Тэнгэридэшье, газар дээрэшье бүрин эрхэ засаг намда үгтэбэ! 19Зай, ошожо, бүхы арадуудта минии һургаал айладхагты, Эсэгын, Хүбүүнэй, Нангин Һүлдын нэрээр тэдэниие уһаар арюудхагты. 20Таанарта минии захиһан бүхы юумэнүүдые сахижа байхыень тэдэниие һургагты. Би таанадтай хамаг юумэнэй эсэс хүрэтэр хододоо хамта байхаб».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\