Матвей 3

1Тэрэ сагта Уһаар Арюудхагша Иоанн Иудейн сүл губи ерээд, номнол хэбэ. 2«Бурханай хаан түрэ һаяар мандахань, тиимэһээ нүгэл үйлэдэхэеэ болёод, Бурханда хандагты», – гэжэ тэрэ хэлэбэ. 3Иоанн тухай лүндэншэ Исайя иигэжэ хэлээ: «Дээдын Эзэнэй ябаха замынь бэлдэгты, алхаха харгыень дардам сэхэ болгогты гэжэ хэн бэ даа сүл губида хашхарба». 4Иоанн тэмээнэй нооһон хубсаһа үмдэдэг, һур бэһэ бэһэлээд ябадаг бэлэй. Тэрэ таршаагаар, зэрлиг зүгын балаар хооллодог байгаа. 5Тиихэдэ Иерусалимайхид, Иудей можын хамаг зон, Иордан гол тойрон һуугшад булта тэрээндэ ошобо. 6Тэдэ зон нүгэл шэбэлнүүдээ мэдэрэн гэмшэбэ, тиин Иоанн тэдэниие Иордан голдо шунгуулан уһаар арюудхаба. 7Уһанда арюудхуулхаяа олон фарисейнүүдэй, саддукейнэрэй ерэжэ ябахые хараад, Иоанн тэдэндэ иигэжэ хэлэбэ: «Хорото могойн таһардаһад! Бурханай буулгаха хэһээлтэһээ иигээд хулжахыетнай таанарта хэн заагааб? 8Таанар буянтай һайн юумэ бүтээжэ, Бурханда хандаһанаа харуулагты. 9Үбгэ эсэгэмнай Абраһам юм гэжэ ѳѳһэд тухайгаа бү бодогты, юундэб гэхэдэ, Бурхан энэ хэбтэһэн шулуугааршье Абраһамда үри хүүгэдые бүтээжэ шадаха юм гэжэ танда хэлэхэ байнаб. 10Модо үндэһѳѳрнь таһа сабшаха алма һүхэ бэлэн байна: һайн үрэ жэмэс үгэдэггүй алишье модон таһа сабшагдаад, галда хаягдаха. 11Нүгэлѳѳ гэмшэһыетнай баталан би таанадые уһаар арюудханаб, теэд минии хойноһоо Заларан ерэгшэ таанадые Нангин Һүлдэ гал хоёроор арюудхаха. Тэрэ намда ороходоо агууехэ юм. Би тэрэнэй гуталыеньшье абажа ябаха эрхэгүйб. 12Тэрэ таряагаа сэбэрлэхээр хүрзэеэ гартаа адхаад байна: таряагаа суглуулжа амбаартаа хадагалха, харин мэхиинэ һолоомыень залиршагүй галда шатааха». 13Тэрэ сагта Иисус Иоаннһаа уһан арюудхалда хүртэхэеэ Галилейһээ Иордан голдо ерэбэ. 14Тиихэдэнь Иоанн Иисусай һанал хубилгаха зорилготойгоор: «Би шамһаа уһан арюудхалда хүртэхэ ёһотойлби, тиигэн гэһээ ши намда ерэбэ гүш?» – гэбэ. 15Теэд Иисус тэрээндэ: «Мүнѳѳ энээниие хэе, бидэ иигэжэл Бурханай эрхэ хүсэл бүтээхэбди», – гэбэ. Тиихэдэнь Иоанн зүбшѳѳбэ. 16Уһаар арюудхууламсаараа Иисус уһанһаа гараба. Тиихэдэнь тэрээндэ огторгой сэлигдэн нээгдэбэ, тэрэ гулабхаадал мэтэ Бурханай Һүлдын дээрэнь буухые хараба. 17«Энэ минии хайрата Хүбүүмни гээшэ, һанаа сэдьхэлдэмни таатай юм», – гэһэн абяан огторгойһоо дуулдаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\