Матвей 4

1Удаань Һүлдэ Иисусые альбан шолмосоор һорюулха туршуулхаяа сүл губи руу хүтэлжэ абаашаба. 2Иисус дүшэн үдэр, дүшэн һүни масаглаад, һүүлдэнь гэдэһэниинь аргагүй ехээр үлдэбэ. 3Тиихэдэнь һоригшо шолмос тэрээндэ ерээд: «Хэрбээ ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, эдэ шулуунуудта хилээмэн болохыень захира», – гэбэ. 4Тиихэдэнь Иисус: «„Хүн гансал хилээмээр амидардаг бэшэ, харин Бурханай хэлэһэн үгын ашаар амиды ябадаг юм“, – гэжэ Нангин Бэшэгтэ хэлэгдэнэ», – гэжэ харюусаба. 5Һүүлдэнь Иисусые шолмос нангин Иерусалим хото абаашажа, Бурхан Һүмын орой дээрэ байлгаба. 6«Хэрбээ ши Бурханай Хүбүүн юм һаа, эндэһээ доошоо һүрэ. Тиигэбэлшни, „Бурхан ѳѳрынгѳѳ Эльгээмэлнүүдтэ шинии тушаа захиралта үгэхэ, шулуунда бүдэржэ унахагүйншни тулада тэдэ шамайе гар дээрээ үргѳѳд ябаха“, – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ ха юм», – гэжэ Иисуста шолмос хэлэбэ. 7Тиихэдэнь Иисус: «Бурханшни болохо Дээдын Эзэнээ бү турша гээд баһа тэндэ бэшээтэй юм», – гэжэ шолмосто харюусаба. 8Иисусые шолмос дахин үндэр гэгшын хада дээрэ абажа гараад, дэлхэйн бүхы хаан оронуудые, тэдэнэй һүр жабхалангые харуулна. 9«Хэрбээ хүлдэм унажа мүргѳѳ һаашни, би эдэ бүгэдые шамда үгэхэб!» – гэжэ тэрээндэ шолмос хэлэбэ. 10Тиихэдэнь Иисус шолмосто: «Ай, сатана! Намһаа зайла! „Ши Эзэн Бурхандаал шүтэжэ, гансал тэрээндээ алба хэжэ бай!“ – гээд Нангин Бэшэг соо хэлэгдэнэ», – гэжэ харюусаба. 11Тиихэдэнь шолмос Иисусые орхижо ошобо, харин Бурханай Эльгээмэлнүүд тэрээндэ туһалхаяа ерэбэ. Иисус Галилей можодо ажалаа хэжэ эхилбэ. 12Иоаниие түрмэдэ хаагаа гэжэ дуулаад, Иисус Галилей можо ошобо. 13Теэд Назарет хотодоо байхын орондо тэрэ Капернаум хотодо һуурижаба. Тэрэ хото Галилей далайн хажууда, Забулон ба Нафталим обогуудай газарта оршожо байгаа. 14Тиигэжэл лүндэншэ Исайягаар дамжуулан Бурханай айладхаһаниинь бүтэбэ даа: 15«Забулоной газар, Нафталимай газар, нуурай шадархи харгын дэргэдэхи газарнууд, Иордан голой саада бэе, бусад үндэһэтэнүүдэй Галилейн газар дайда, 16харанхы мунхагта һуугаашад тон ехэ гэрэл туяа үзэхэ! Үхэлэй ороной һүүдэртэ һуугаашадта гэрэл туяа сасарха!» 17Тэрэ сагһаа хойшо Иисус: «Нүгэл үйлэдэхэеэ болижо, Бурханда хандагты, Бурханай хаан түрын мандахань ойртоод байнал», – гээд номножо эхилбэ. 18Нэгэтэ Галилей далайн хажуугаар ябажа ябахадаа, Иисус аха дүү хоёрые хараба. Тэдэ загаһашадай нэгэнь Пётр гэжэ ара нэрэтэй Симон, нүгѳѳдэнь тэрэнэй Андрей гэдэг ахань байгаа. Тэдэ хоёр загаһашад гүльмэеэ далайда хаяжа байба. 19«Таанар хойноһоомни ябагты, загаһа барихын орондо хүнүүдые намда хандуулха албанда би таанадые һургахаб», – гэжэ Иисус тэдэндэ хэлэбэ. 20Тиигэхэдэнь тэдэнэр дары гүльмэеэ орхёод, Иисусай хойноһоо ябаба. 21Тэндэһээ саашалжа ябатараа Иисус Зэбэдэйн хүбүүдые, Яков Иоанн хоёрые хараба. Аха дүү хоёр Зэбэдэй эсэгэтэеэ хамта онгосодо һуугаад, гүльмэеэ заһажа байгаа. Иисус тэдэниие хамта ябалсахаарнь дуудаба. 22Тэдэнь дары онгосоёо, эсэгэеэ орхёод, Иисустай ябаба. 23Иисус бүхы Галилей можоор ябажа, мүргэлэй гэрнүүдтэ арад зониие һургаба, Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэл номнобо, элдэб янзын үбшэ хабшатай хүнүүдые эмнэн эдэгээбэ. 24Иисус тухай алдар суу бүхы Сири ороноор хаа хаанагүй тараба. Тиимэһээ тэрээндэ ехээр үбдэжэ зобожо байһан, досоогоо ада шүдхэртэй болоһон, унадаг үбшэнтэй, саа үбшэнтэй, мүн бусадшье элдэб янзын үбшэ хабшантай зониие олоор асаржа байба, тиин Иисус тэдэниие бултыень эдэгээбэ. 25Галилей можоһоо, Арбан хото можоһоо, Иерусалимһаа, Иудей можоһоо, Иордан голой саада бэеһээ ерэһэн үй түмэн зон Иисусые дахажа ябаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\