Матвей 5

1Хажуудаа олон зоной сугларһые харахадаа, Иисус хада дээрэ гаража, тэндээ һууба. Тэрэниие тойроод шабинарынь сугларба. 2Иисус тэдэ зониие һургажа эхилбэ. 3«Бурханай Һүлдѳѳр дуталдагшад, жаргалтайл, Огторгойн хаан түрэ тэдэнэй ха юм. 4Гуниглан уйлаашад жаргалтайл, Бурхан тэдэнэй һанаае амаруулхал. 5Даруу номгон зон жаргалтайл, тэдэнэр дэлхэйе уг залгамжалхал. 6Үнэн зүбые угаа ехээр хүсэгшэд жаргалтайл, тэдэнэр һанаһандаа хүрэхэ юм. 7Бусад зониие хайрлаашад жаргалтайл, тэдэниие ѳѳһэдыень хайрлахал. 8Арюун сэдьхэлтэн жаргалтайл, тэдэнэр Бурханиие үзэхэл. 9Амгалан байдал найруулагшад жаргалтайл, Бурхан тэдэниие үхибүүдни гэжэ нэрлэхэл. 10Бурханай эрхэ хүсэлѳѳр ажаһууһанайнгаа түлѳѳ хашуулагшад жаргалтайл, Огторгойн хаан түрэ тэдэнэй ха юм. 11Минии түлѳѳ доромжолуулһан, хашуулжа намнуулһан, элдэбээр хардуулһан байбал, таанад жаргалтайт. 12Баярлажа, хүхижэ ябагты! Тэнгэридэ таанадта агууехэ шагнал бэлдээтэй байна. Эртэ урда ажамидарһан лүндэншэдые баһал иигэжэ хашажа үлдэжэ байһан юм». 13Таанад газар дэлхэйн зоной дабһан хужарынь гээшэт. Хэрбээ дабһанай амтаяа гээгээ һаань, дахин тэрэниие яажа гашуун болгохоб? Тиигээ һаа дабһан юундээшье хэрэггүй болоод, миил хаягдажа, хүнэй хүлдэ гэшхүүлхэ зэргэтэйл. 14Таанад газар дэлхэйн зоной гэрэл туяа гээшэт. Хада дээрэ бодхоогдоһон хото хоргодожо шадахагүйл. 15Зула аһаагаад, хэншье тэрэнээ амһарта доро табидаггүй, харин гэртэ байһан зониие бултыень гэрэлтүүлжэ байхын тула зулын табюур дээрэ бадараадаг юм. 16Энээндэл адляар танай гэрэл туяа улад зоной урда гэрэлтэжэ байхань болтогой, тиигэбэл дэмбэрэлтэ һайхан хэрэгүүдыетнай зон хараад, тэнгэридэхи Эсэгэдэтнай магтаал соло дуудахал. 17Моисейн Хуули гү, али лүндэншэдэй бэшээшые болюулхаяа намайе ерээ гэжэ бү бодогты. Би эдээниие болюулхаяа бэшэ, харин үнэн дээрэнь бүтээхэеэ ерээб. 18Газар тэнгэри хоёрой байгаал сагта, Хуулиин багаханшье зүйл, бишыханшье үзэгынь үгы болохогүй гэжэ таанадта баталан хэлэнэб. Досоонь бэшээтэй бүхы юумэнүүд заабол бэелхэ зэргэтэй юм. 19Тиин Хуулиин тон эгээлэй заабариие эбдэһэн, улад зониие тиимэ юумэндэ һургаһан хүн Огторгойн хаан орон дотор тон бирагүй хүн байха. Зүгѳѳр эдэ заабаринуудые сахидаг, улад зониие тиимэ юумэндэ һургадаг хүн Огторгойн хаан орон дотор агууехэ хүн байха. 20Хэрбээ таанар Бурхантай баталһан Хэлсээе Хуули заадаг багшанарһаа, фарисейнүүдһээ үлүү һайнаар дүүргэдэггүй һаа, Огторгойн хаан орондо орохогүйт гэжэ баталан хэлэнэб. 21«Хүниие бү ала, алууршан зарга шүүбэридэ үгтэхэ», – гэжэ эртэ урда сагта хүнүүдэй хэлэдэгые таанар дуулаһан бэзэт. 22Хүндэ дэмы уурлаһан хүн зарга шүүбэридэ орохо зэргэтэй гэжэ би мүнѳѳ таанадта хэлэнэб. Хүниие «рака» гэһэн хүн Зүблэлэй гэшүүдэй заргада үгтэхэ ёһотой; хүниие «тэнэг» гэһэн хүн гал тамада унаха ёһотой гэжэ би таанадта хэлэнэб. 23Хэрбээ ши үргэлэй шэрээгэй хажууда үргэл хэхэеэ ябаһанаа, хүнэй шамда гомдолтой байһые һанаандаа оруулбал, 24үргэлэй шэрээгэй хажууда үргэлѳѳ орхи. Тиигээд бушуухан ошожо, нүгѳѳ хүнтэеэ эбтэй боло, тиигэһэн хойноол үргэл мүргэлѳѳ үргѳѳрэй. 25Хэрбээ хэн нэгэн шинии урдаһаа зарга барижа, шамайе зарга шүүбэридэ абаашажа байбал, зарга шүүгшын мэдэлдэ ороогүйдѳѳ, замдаа хэрэгээ түргэхэн шиидхэхые оролдо. Тиигээгүй һааш, шамайе зарга шүүбэридэ үгэхэ, зарга шүүгшэ шамайе түрмын харуулшанда тушааха, харин харуулшан шамайе түрмэдэ һуулгаха. 26Үри шэриеэ дууһан, һүүлшын хашарһан хүрэтэр түлѳѳгүй һаа, ши тэндэһээ гарахагүйш гэжэ шамда баталан хэлэнэб. 27«Эрэдээ гү, али эхэнэртээ бү урба», – гэжэ эртэ урда сагта хүнүүдэй хэлэдэгые таанар дуулаһан бэзэт. 28Харин би мүнѳѳ иигэжэ хэлэхэ байнаб: ондоо эхэнэр тээшэ хараад, тэрээнтэй ниилэхэ һанаатай байһан алишье хүн һанал бодолдоо тэрэ эхэнэртэй орёолдон, ѳѳрынгѳѳ һамганда урбаба гээшэ. 29Хэрбээ баруун нюдэншни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаа, тэрэнээ һуга татаад хая. Бүрин эрхэтэнтэйгээ гал тамада хаягдахын орондо гансахан эрхэтэнгүй ябабалшни шамда дээрэ байха. 30Хэрбээ баруун гаршни шамайе нүгэлдэ оруулаа һаа, тэрэнээ таһа отолоод хая. Бүрин бүтэн эрхэтэнтэйгээ гал тамада хаягдахын орондо гансахан лэ мүсыншни хосорбол, шамда дээрэ байха. 31Һамганһаа һалажа байһан эрэ бүхэн һалаһан тухайгаа гэршэлгэ һамгандаа бэшэжэ үгэхэ ёһотой гэжэ баһа хэлэгдэһэн байдаг. 32Харин би мүнѳѳ таанадта иигэжэ хэлэхэб: ѳѳртэнь урбаагүй эхэнэрһээ бусад шалтагаануудаар һалаһан алишье эрэ һамгаяа урбалтада түлхинэ; мүн тиимэ эхэнэрээр һамга хэһэн хүн баһал урбагша болоно. 33«Дээдын Эзэндэ үгэһэн тангаригаа бү эбдэ, тэрэнээ сахижа яба», – гэжэ эртэ урда сагһаа хүнүүдтэ хэлэдэгые таанар баһа дуулаа һэн бэзэт. 34Харин би мүнѳѳ танда иигэжэ хэлэхэб: найдуулга үгэхэдѳѳ огто бү тангаригла, огторгой тэнгэреэршье бү тангаригла, юундэб гэбэл, огторгой хадаа Бурханай һуудаг шэрээ гээшэ. 35Газар дэлхэйгээршье бү тангаригла, юундэб гэбэл, газар дэлхэй Бурханай хүлэйнь түшэг гээшэ. Иерусалимааршье бү тангаригла, юундэб гэбэл, Иерусалим агууехэ Хаанай хото гээшэ. 36Ѳѳрынгѳѳ толгойгооршье бү тангаригла, юундэб гэхэдэ, гансаханшье үһэеэ сагаан болгожо гү, али хара болгожо шадахагүйш. 37Зүгѳѳр, найдуулгаа үгэхэдѳѳ, «зай, зай», али «үгы, үгы» гэжэл хэлэ. Энээнһээ үлүү үгэ муу мэхэтэй шолмосһоо гарадаг. 38«Нюдэнэй харюу нюдэн, шүдэнэй харюу шүдэн» гэжэ хэлэдэгые таанар дуулаа ёһотойт. 39Харин би мүнѳѳ танда иигэжэ хэлэхэб: хоротоноор бү үһѳѳрхэлдэ. Хэрбээ баруун хасарыешни хүнэй альгадабал, тэрэ хүндэ зүүн хасараа табижа үгэ. 40Хэрбээ хэн нэгэнэй шамтай заргалдаад, самсыешни буляаха һанаатай байбалнь, ши тэрээндэ дэгэлээ тайлажа үгэ. 41Хэрбээ нютагыешни эзэлһэн сэрэгшэд шамайе нэгэ модоной зайда юумыень шэрэжэ абаашахыешни хүсѳѳр баалабалнь, ши тэдэнэй юумэ хоёр модоной зайда абаашажа үгѳѳрэй. 42Шамһаа юумэ эриһэн хүндэ үгэ, шамһаа юумэ урьһаар абаха гээ һаань, буруу бү хараарай. 43«Нүхэртѳѳ дуратай бай, дайсанаа үзэн яда» гэжэ хэлэдэгые таанад дуулаа бэзэт. 44Харин би мүнѳѳ танда иигэжэ хэлэхэб: дайсадтаа дуратай байгты, таниие хашагшадай түлѳѳ зальбаржа байгты. 45Тиигээ һаа, огторгойдо байгша Эсэгэдээл адли бэеэ абажа ябадаг болохот. Юундэб гэбэл, Эсэгэтнай ѳѳрынгѳѳ муушуулдашье, һайшуулдашье нара гэрэлтүүлнэ, мүн зүбтэндэшье, буруутандашье хура бороо оруулна. 46Хэрбээ ѳѳртѳѳ хайра дуратай зонииел хайрлажа байбалтнай, Бурхан яагаад таанадые шагнаха юм? Алба татаашадшье тиидэг бэшэ аал? 47Баһа хэрбээ гансал ѳѳрынгѳѳ нүхэдые мэндэшэлжэ ябабал, таанад үлэмжэ һайн ямар юумэ хэнэ гээшэбта? Мүн бусад арадуудшье баһал тиидэг бэшэ аал? 48Тиимэһээ эрхим түгэс Огторгойн Эсэгэдээл адли таанадшье эрхим һайн байгты.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\