Матвей 6

1Хүнүүдтэ харагдаха мэдэгдэхын лэ тула тэдэндэ туһа хүргэжэ бү байгты. Тиигээ һаа, Огторгойдохи Эсэгэһээ шагналда хүртэхэгүйт. 2Тиин үгытэйшүүлдэ бадар үгэхэдѳѳ, тэрээн тухайгаа бүхы хото хүдѳѳгѳѳр бү донгодо. Хоёр нюуртан лэ тиигэжэ бэеэ магтуулхын тула мүргэлэй гэрээр дүүрэн, газаагууршье тунхагладаг ха юм. Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 3Үгытэйшүүлдэ бадар үргэхэдѳѳ, тэрээн тухайгаа хани нүхэдтѳѳшье бү мэдүүлэ. 4Үргэл хэхэдээ, нюудагаар хэжэ бай. Тиигэбэлшни нюуса юумэ хаража мэдэжэ байдаг шинии Эсэгэ ашыеш заатагүй харюулха. 5Зальбархадаа, ши хоёр нюуртанда адли бү боло. Тэдэнэр улад зондо үзэгдэхэ харагдахын тула мүргэлэй гэртэ бодоод, гудамжын булангуудаар зогсоод зальбарха мүргэхэ дуратай байдаг. Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 6Харин ши зальбархадаа, ѳѳрынгѳѳ таһалгада орожо, үүдээ хаагаад, шамтай далда газарта байһан Эсэгэдээ зальбараарай. Тиигэбэлшни нюуса юумэ хаража мэдэжэ байдаг шинии Эсэгэ ашыешни заатагүй харюулхал. 7Зальбархадаа, ши онгондо мүргэгшэ хүнүүдтэл адляар дэмы үгэнүүдые бү шаша. Тэдэ үлүү үгэтэн олон табые шашахадаа, онгонуудтаа дуулдахабди гэжэ һанадаг ха юм. 8Тэдэ зониие бү һажаагты: эрихэ гуйхыншни урда тээ Эсэгэшни шамда хэрэгтэй юумэнүүд тухай мэдээд байдаг ха юм. 9Иигээд зальбаржа байгаарай: «Тэнгэридэ оршодог Эсэгэмнай! Нангин нэрэшни алдаршахань болтогой. 10Хаан түрэшни мандахань болтогой, тэнгэри огторгойтойл адляар газар дэлхэй дээрэшье эрхэ хүсэлшни бэелхэнь болтогой! 11Ажамидаралаймнай хоол мүнѳѳдэр мандаа хайрлыш! 12Манда муу юумэ хэгшэдые манай хүлисэдэгтэл адляар, маанадай буруу хэрэгүүдые хүлисыш даа. 13Горидолго хорхойтуулгада маниие бү оруулыш даа, муу мэхэтэй шолмосһоо аршалжа байгыш даа! Хаан түрэ, хүсэ шадал, алдар соло мүнхэдѳѳ шинии ха юм. Болтогой!» 14Хэрбээ ондоо хүнүүдэй танда хэһэн муу юумэнүүдые хүлисэжэ байбалтнай, тэнгэридэ оршодог Эсэгэтнайшье таниие хүлисэхэл. 15Хэрбээ бусадые танай хүлисэхэгүй байбал, огторгойдо оршодог Эсэгэтнай баһа танай буруу ябадалнуудые хүлисэхэгүйл. 16Масаглахадаа хоёр нюуртан мэтээр гунигтай шарай харуулхаяа бү оролдогты. Тэдэнэр масаглаһанаа хүн бүхэндэ мэдүүлхын тула уйдхартай барагар шарай үзүүлдэг юм. Тэдэнэр ѳѳһэдынгѳѳ шагнал энэ дээрээл абажа байна гэжэ танда үнэниие хэлэнэб. 17Хоол барингүй ябахадаа, ши үһэеэ һамнаад, нюураа угаа. 18Тиигэбэлшни, масаглаһан тухайшни бусад зон мэдэхэгүй. Харин шамтай далда газарта байһан Эсэгэшни мэдэжэ байха. Тиин нюуса юумэ мэдэжэ байдаг Эсэгэшни ашыеш заатагүй харюулха. 19Газар дэлхэй дээрэ баялиг зѳѳри ѳѳртѳѳ бү суглуулагты, тэрэнииетнай хүйр хорхой, жэбэ жонхо эдижэ магадгүй, хулгайшад шургажа ороод, хулуужа магадгүй. 20Харин баялиг зѳѳри огторгой дээрэ суглуулагты, тэндэ хибэн хорхойшье, жэбэ жонхошье эдихэгүй, хулгайшадшье шургажа ороод хулуухагүй. 21Ушарынь хэлэбэл, эрдэни баялигайтнай байһан газарта зүрхэ сэдьхэлтнайшье оршодог бшуу. 22Нюдэн болбол бэеын гэрэл дэн юм. Нюдэнэйшни арюун гэрэлтэй байгаа һаа, бүхы бэешни гэрэлтэй гэгээн байха. 23Хэрбээ нюдэнэйшни харасын сэбэр бэшэ юм һаань, бүхы бэешни харанхы бүрэнхы байхал. Теэд досоохи гэрэлэйшни харанхы юм һаань, харанхынь ѳѳрѳѳ ямар бад балай байлтай гээшэб? 24Хэншье хоёр эзэндэ зарагдажа шадахагүй: нэгэн гэбэл, таанад нэгэ эзэндээ дурагүй, нүгѳѳдэдѳѳ дуратай байхалта; али үгышье һаа, нэгэ эзэндээ дуратайгаар, нүгѳѳдэдѳѳ дурагүйгѳѳр ажаллаха бшуут. Таанад Бурханда болон эд зѳѳридэ нэгэ зэргэ алба хэжэ шадахагүйлта. 25Тиимэһээл таанадта иигэжэ хэлэхэб: амиды ябахын тула юу эдихэ уухабибди, юу үмдэхэбибди гэжэ һанаагаа бү зобогты. Амимнай эдеэ хоолһоо шухала бэшэ аал? Бэемнай хубсаһа хунарһаа шухала бэшэ аал? 26Огторгойгоор ниидэдэг шубуудые ажаглан харыт: тэдэнэр юумэ таридаггүй, хададаггүй, амбаарта үрэһэ таряа суглуулжа хадагалдаггүйл. Зүгѳѳр, танай Огторгойн Эсэгэ тэдэниие тэжээдэг ха юм. Таанар тэдэ шубуудта ороходоо үлүү шухала бэшэ аалта? 27Таанадай хэнтнай шадалаараа оролдоод, тохоногойшье шэнээн ургажа шадахаб? 28Баһа хубсаһа хунар тухай һанаагаа юундэ зобонобта? Хээрэдэ сэсэгүүдэй яажа ургадагые харыт: тэдэ ажал хэдэггүйл, ѳѳһэдтѳѳ утаһа ээрэжэ хубсаһа оёдоггүйл. 29Алдар суутай Соломоншье аргагүй ехэ эд баялигтай байһаншье һаа, эдэ сэсэгүүд шэнги тиимэ гоёор хубсалдаггүй һэн гэжэ би танда хэлэнэб. 30Мүнѳѳдэр эндэ ургажа байгаад, үглѳѳдэрынь, магад, галда шатаагдажашье болохо хээрэ ургаһан алишье ногоо Бурхан үзэсхэлэнтэ гоёор шэмэглэдэг юм. Харин таанадые Бурхан тэрэ ногоонһоо һураггүй ехээр анхараа бэзэ, этигэл багатан! 31Тиимэһээ «Бидэ юу эдихэмнай гээшэб?» али «Юу уухамнай гээшэб?» али «Юу үмдэхэмнай гээшэб?» гэжэ ѳѳһэдтѳѳ бү хэлэгты, һанаагаа бү зобогты. 32Юундэб гэбэл, Бурханиие мэдэхэгүй хүнүүд лэ иимэ юумэнүүдээр һанал бодолоо бүрин эзэлүүлдэг юм. Эдэ бүгэдэ юумэнэй таанадта хэрэгтэй байһые Огторгойн Эсэгэтнай һайн мэдэжэ байна бшуу. 33Түрүүшээр Бурханай хаан түрые, Бурханай үнэн зүбые бэдэрэгты, тиигээ һаатнай бусад бүгэдэ юумэнүүд танда үгтэхэ. 34Тиимэһээ үглѳѳдэрэйнгѳѳ тухай һанаагаа бү зобогты, юундэб гэбэл, үглѳѳдэртнай ѳѳрѳѳ ѳѳр тухайгаа һанаагаа зобохол: үдэр бүхэндэ һанаагаа зобохо юумэниинь олон байдаг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\