Матвей 7

1Бусадые бү шүүбэрилэн зэмэлэгты, тиигэбэл Бурхан таанадые шүүбэрилэн зэмэлхэгүйл. 2Ушарынь хэлэбэл, бусадые яажа зэмэлнэбта, тиигэжэл Бурхан таанадые зэмэлхэ, ямар хэмжээгээр хэмжэнэбта, тиимэл хэмжээгээр танда хэмжэжэ үгэхэ. 3Нүхэрэйнгѳѳ нюдэндэ байһан гэшүүһэ хараад, ѳѳрынгѳѳ нюдэндэ байһан модо юундэ обёорногүйбши? 4Үгышье һаа, нюдэндэшни модоной орожо тороод байхада, ши нүхэртѳѳ: «Байза, би шинии нюдэндэ ороод байһан гэшүүһэ гаргаһууб», – гэжэ яагаад хэлэхэбши? 5Хоёр нюуртан! Түрүүшээр ѳѳрынгѳѳ нюдэнэй модо гарга, тиигээ һаа, нүхэрэйнгѳѳ нюдэнэй гэшүүһэ яажа гаргахые мэдэхэлши. 6Нангин юумэ нохойдо бү хаягты, тэдэ эрьеэд лэ ѳѳртэтнай добтолхол. Субад эрдэни гахайн урда бү сасагты, тэдэ тэрэнииетнай миин лэ хүлѳѳрѳѳ гэшхэхэл. 7Тиимэһээ эригты, тиихэдэтнай танда үгэхэл; бэдэрэгты, тиихэдээ олохот; үүдэ тоншогты, тиихэдэтнай танда нээхэ. 8Юундэб гэбэл, эриһэн алишье хүн абадаг, бэдэрһэн хүн олодог, тоншоһон хүндэ үүдэ нээжэ үгэдэг. 9Хилээмэ эриһэн хүбүүндээ гартань шулуу барюулха эсэгэ таанарай дунда олдохо аал? 10Мүн загаһа эрихэдэнь могой үгэхэ хүн байха аал? 11Хэрбээ нүгэл шэбэлтэй таанадай үхибүүдтээ һайн юумэ үгэжэ шададаг байхадатнай, Огторгойн Эсэгэтнай эрижэ байһан хүндэ бүришье бэлэнээр һайн һайханиие үршѳѳхэ бэшэ аал? 12Бусад хүнүүд танда ямараар хандаһай гэжэ һананабта, тиигэжэл таанад бусадуудта хандажа байгты: энэ болбол Моисейн Хуулиин ба лүндэншэдэй һургаалай гол удхань мүн. 13Уйтахан хаалгаар орогты: юундэб гэбэл, тамада хүргэдэг хаалгань үргэн, харгынь уужам юм, тиин тэрээгээр олон лэ зон ябадаг. 14Ажамидаралда хүргэдэг хаалгань уйтахан, харгынь нариихан бэрхэ юм, тэрээниие олоошо зон үсѳѳн байдаг. 15Хуурмаг лүндэншэдһѳѳ болгоомжолжо байгты. Тэдэнэр гадаада талаһаа хонид байһан хэбэр үзүүлэн таанадта ерэбэшье, досоогоо арьяатан шоно мэтэ байха. 16Тэдэниие таанад хэһэн хэрэгүүдэйнь үрэ дүнгѳѳр танихат. Үүргэнэ модон үзэм жэмэс үгэдэггүй, үргэһэтэй буртаг үбһэн амтан жэмэс ургуулдаггүй. 17Тэрээндэл адляар, алишье һайн модон һайн үрэ жэмэс үгэдэг, муу модон муу үрэ жэмэс үгэдэг. 18Һайн модон муу үрэ жэмэс ургуулжа шадахагүй, муу модон һайн үрэ жэмэс ургуулжа шадахагүй. 19Һайн үрэ жэмэс үгэдэггүй алишье модон таһа сабшагдаад, галда хаягдадаг юм. 20Тиимэһээл таанар хуурмаг лүндэншэдые хэрэгүүдээрнь танихат. 21«Дээдын Эзэн! Дээдын Эзэн!» гэжэ намда хэлэгшэ хүн бүхэн Бурханай хаан орондо орохогүй, зүгѳѳр тэнгэридэ байгша Эсэгымни эрхэ хүсэл бүтээдэг хүнүүд лэ тиишээ орохо юм. 22Зарга шүүбэриин Үдэрэй болоходо, олон зон намда: «Дээдын Эзэн! Дээдын Эзэн! Шинии алдар нэрэһээл бидэ номнодог һэмди. Баһа шинии алдар нэрээр бидэ ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргадаг һэмди, шинии алдар нэрээр гайхамшагтай хэрэгүүдые бүтээдэг һэмди», – гэжэ хэлэхэл. 23Одоо тиихэдэнь би: «Би хэзээшье таанадые мэдэдэг байгаагүйб. Холо бологты намһаа, нүгэлтэ зон», – гэжэ харюусахалби. 24Минии хэлэһэн энэ һургаалые шагнажа, бэелүүлдэг алишье хүниие би шулуун һуури дээрэ гэрээ бариһан, бодомжотой сэсэн хүнтэй адлишаахаб. 25Аадар бороо адхараад, уһа мүрэнүүд үерлѳѳ, шанга һалхин буужа, тэрэ гэр руу шуумайгаа. Харин шулуун һуури дээрэ бодхоогдоһон тэрэ гэр унажа һандарбагүй. 26Харин минии энэ һургаал шагнаад, бэелүүлдэггүй хүн бүхэн элһэн дээрэ гэрээ бариһан бодомжолгүй тэнэг хүнтэй адли юм. 27Аадар бороо адхараад, уһа мүрэнүүд үерлѳѳ, шанга һалхин буугаад, үнѳѳхи гэр дайраа. Тиихэдэнь тэрэ гэр аймшагтайгаар һандаран унаа. 28Иисусай иигэжэ һургажа дүүргэхэдэ, үй түмэн зон тэрэнэй һургаалда гайхажа байба. 29Юундэб гэбэл, Иисус Хуули заадаг багшанарта, фарисейнүүдтэ адляар бэшэ, харин эрхэ засаг баригшада адляар улад зониие һургажа байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\