Матвей 8

1Хада дээрэһээ Иисусай буухадань, тэрэнэй хойноһоо олон зон дахажа ябаба. 2Гэнтэ һэлхэ бузар үбшэнтэй нэгэ хүн ойртоод, Иисусай хүлдэнь мүргэжэ: «Дээдын Эзэн, аа! Хэрбээ ши хүсэбэл, намайе арюудхан эдэгээжэ шадахаш», – гэбэ. 3Иисус гараа һарбайжа, тэрэ хүндэ хүрѳѳд абаха зуураа: «Эдэгээхэ хүсэлтэйб, арюун болыш даа», – гэбэ. Тиихэдэнь тэрэ хүн һэлхэ бузар үбшэнһѳѳ дары арюудхагдан эдэгэбэ. 4Иисус тэрэ хүндэ: «Энээн тухай ши хэндэшье бү хэлэ. Зүгѳѳр санаартада ошожо, бэеэ үзүүлэ. Тиигээд эдэгэһэнээ бултанда гэршэлхын тула ши Моисейн зарлигай ёһоор үргэл хээрэй», – гэбэ. 5Иисусай Капернаум хото орожо байхадань, зуунай нэгэ дарга тэрээндэ ойртожо, туһалхыень гуйба: 6«Эзэн, аа! Минии зараса саа үбшэндэ даруулаад, гэртээ тулижа хэбтэнэ», – гэбэ. 7«Зай, би ошоод, тэрээнииешни эдэгээхэб», – гэжэ Иисус харюусаба. 8Тиихэдэнь зуунай дарга иигэжэ харюусаба: «Ай, эзэн! Шамайе гэртээ урижа оруулхаар бэшэ хүн гээшэлби даа. Ганса зарлигаа буулгыш даа, тиигэбэлшни зарасамни эдэгэжэрхихэ. 9Ушарынь хэлэбэл, бишье баһал дээрээ ноёдтой, мүн мэдэлдээ сэрэгшэдтэй хүнби. Тэдэнэйнгээ нэгэндэнь: „Ошо“ гэхэдэм ошодог, нүгѳѳдэдэнь: „Ерэ“ гэхэдэм ерэдэг, зарасадаа: „Тэрээниие хэ“ гэхэдэм хэдэг юм». 10Иисус энээниие дуулаад, ехээр гайхаба, тиигээд хойноһоонь ябаһан зондо: «Би израильшуудайшье дунда иимэ һүзэг этигэлтэй хүниие үзѳѳгүйб гэжэ таанадта үнэниие хэлэнэб», – гэбэ. 11«Тэрээнһээ гадна зүүн, баруун зүгһѳѳ олон зон ерэжэ, Огторгойн хаан орондо Абраһамтай, Исаагтай, Яковтай зэргэлээд найрай шэрээдэ һууха. 12Харин хаан орондо орохо ёһотой байгаад, орохоёо дурлаагүй хүнүүд харанхы бүрэнхыдэ хаягдаад, уйлаха бархиралдаха, шүдѳѳ хабиралдаха». 13Тиигээд Иисус зуунай даргада: «Ши гэртээ хари, шинии этигэдэгэй ёһоор лэ болохо», – гэжэ хэлэбэ. Тиигэжэ хэлэхэтэйнь сасуу зуунай даргын зараса эдэгэшэһэн байгаа. 14Иисус Пётрой гэртэ ороод, тэрэнэй хадам эхын халуунтай үбшэн хэбтэхые хараба. 15Эхэнэрэй гарта халта хүрѳѳд абахадань, халууниинь буураба. Тиигээд Пётрой хадам эхэнь хэбтэриһээ бодожо, айлшанаа хүндэлбэ. 16Үдэшэ болоходо, ада шүдхэртэ барюулһан олон хүнүүдые тэрээндэ асарба. Иисус ганса үгѳѳр ада шүдхэрнүүдые намнажа гаргаба, хамаг үбшэн зониие эдэгээбэ. 17«Манай ядарал тэрэ ѳѳр дээрээ үргэлжэ, үбшэ хабшыемнай абажа ябаа», – гээд Исайя лүндэншын хэлэһэниинь бүтэбэ даа. 18Иисус хажуудань олон зоной сугларшаһые харахадаа, далайн нүгѳѳ бэедэ тамаржа ошохыень шабинартаа захирба. 19Нэгэ Хуули заадаг багша Иисуста дүтэлѳѳд: «Багша! Шинии хаанашье ошоо һаа, би һалангүй дахаад ябахаб», – гэбэ. 20Тиихэдэнь Иисус тэрээндэ: «Араата үнэгэн орохо нүхэтэй, тэнгэриин шубуун хонохо уургайтай юм, харин Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүн толгойгоо табижа амарха газаргүйл», – гэжэ хэлэбэ. 21Иисусай ондоо нэгэ шабинь тэрээндэ: «Дээдын Эзэн, аа! Түрүүшээр гэртээ харижа, эсэгэеэ хүдѳѳлүүлээд ерэхыемни табииш даа», – гэбэ. 22Теэд Иисус тэрээндэ: «Намтай яба. Үхэһэн хүнүүд ѳѳһэдѳѳ үхѳѳшэдѳѳ хүдѳѳлүүлэг лэ», – гэжэ харюусаба. 23Тэндэһээ хүдэлэн Иисус онгосодо һууба, шабинарыньшье хойноһоонь орожо һуулсаба. 24Гэнтэ далай ехээр долгилжо, долгинууд онгосыень хушан, шэнгээн алдаба. Тэрэ үедэ Иисус унтажа байгаа. 25Шабинарынь хажуудань ерээд һэреэжэ: «Ай, багша! Маниие абарыш, хосорхомнайл», – гэлдэбэ. 26«Таанад юундэ иитэрээ айгаабта? Һүзэг этигэлээр хомор байнат даа», – гэжэ Иисус тэдэндээ хэлэбэ. Удаань хүл дээрээ бодожо, дошхон һалхинда, нуурай долгинуудта зогсохыень захирба. Тиихэдэнь оршон тойрон огто аалин намдуу болошобо. 27Онгосо соо байһан улад гайхалдажа: «Һалхишье, далайшье мэдэлдээ оруулаад байдаг энэ хэн гээшэб?» – гэлдэбэ. 28Далайн нүгѳѳ бэедэ оршодог Гадара хотын шадар тамаржа ерээд, замаар ябатарнь, ада шүдхэртэ барюулһан хоёр хүн үхэһэн хүнүүдые хүдѳѳлүүлдэг агы нүхэн сооһоо гаража, Иисуста ойртобо. Тэдэ хоёрой ехэл галзуу гайтай хадань тэрэ харгыгаар хэншье ябахаяа зүрхэлдэггүй бэлэй. 29Тиигээд тэдэ галзуу амитад: «Ай, Бурханай Хүбүүн, ши маанадтай юу хэхэ һанаатайбши? Ши маниие сагһаа урид хэһээхэеэ иишэ ерэбэ гүш?» – гэжэ хашхаралдаба. 30Тэндэһээ холохон һүрэг ехэ гахайнууд бэлшэжэ байба. 31«Хэрбээ маниие эндэһээ намнажа гаргаха гээ һаа, тэрэ гахайн һүрэгтэ ошохыемнай зүбшѳѳгыш», – гэжэ тэдэ ада шүдхэрнүүд Иисусые гуйба. 32«Ошогты», – гэжэ Иисусай хэлэхэдэнь, ада шүдхэрнүүд үнѳѳхи хоёрой бэеһээнь гараад, гахайн һүрэгтэ оробо. Тиихэдэнь бүхы гахайн һүрэг хабсагайн хүбѳѳһѳѳ далай уруу һүрэжэ үхэбэ. 33Гахай манаашад тэндэһээ гүйлдэжэ, хото ороод, ушарһан бүхы юумэн тухай, мүн ада шүдхэртэ барюулһан хүнүүдтэй юу тохёолдоһон тухай хѳѳрэбэ. 34Тиихэдэнь хотын хамаг зон Иисусые угтахаяа гараба. Тэрэниие хараад, нютагһаань гаража ошохыень гуйба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\