Матвей 9

1Тиигээд Иисус онгосодо һуугаад, һѳѳргѳѳ ажаһуудаг хото руугаа тамаржа ерэбэ. 2Хэдэн хүн тэрээндэ саа үбшэндэ дайруулһан нэгэ хүниие шэрдэгтэйнь тэлээд асарба. Иисус тэдэ зоной аргагүй ехэ этигэл һүзэгтэй байхые хараад, саа үбшэнтэндэ хандан: «Ши, хүбүүн, зоригоо бү алда! Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ», – гэжэ хэлэбэ. 3Тиихэдэнь Хуули заадаг зарим багшанар: «Энэшни Бурханиие доромжолжо байнал», – гээд досоогоо һанаба. 4Тэдэнэй һанал бодол мэдэжэ байһан Иисус хэлэбэ: «Таанар юундэ иимэ харата һанал сэдьхэлдээ бодобот? 5„Нүгэлнүүдшни хүлисэгдэбэ“ гэхэдэ гү, али „бодоод яба“ гэжэ хэлэхэдэ бэлэн гү? 6Хүн түрэлхитэнэй Хүбүүнэй газар дэлхэй дээрэ нүгэл шэбэлнүүдые хүлисэхэ эрхэтэй байһые таанарай мэдэжэ байхын тула би таанадта баталжа харуулхаб». Тиигээд Иисус үбшэн хүндэ: «Хүл дээрээ бодоод, дэбисхэрээ абажа, гэртээ хари», – гэжэ хэлэбэ. 7Тиихэдэнь үнѳѳхи хүн бодоод, гэртээ ябаба. 8Улад зон энээниие хараад айн һүрдэбэ, хүн түрэлхитэндэ иимэ ехэ эрхэ засаг хайрлаһанайнь түлѳѳ Бурханиие магтан алдаршуулба. 9Тэндэһээ саашаа ябажа ябатараа, Иисус Матвей гэдэг алба татагшын татабари суглуулдаг газартаа һуухые хараад: «Хойноһоомни яба», – гэжэ хэлэбэ. Тиихэдэнь Матвей бодоод, хойноһоонь ябаба. 10Хожомынь Иисусай шабинартайгаа хамта Матвейндэ хоол барижа байхадань, алба татагшад, нүгэл хэгшэд олоороо ерэжэ, тэдэнээр хамта хоол бариба. 11Зарим фарисейнүүд энээниие хараад, Иисусай шабинарта: «Юундэ танай багша алба татагшадтай, нүгэл хэгшэдтэй хамта эдинэ ууна гээшэб?» – гэбэ. 12Иисус тэдэнэй хэлэһые дуулаад, иигэжэ харюусаба: «Элүүр уладта эмшэн хэрэггүй, харин үбшэн хүнүүдтэ хэрэгтэй юм. 13Таанад ошожо, „Намда тахил тахихын орондо бусад зондо үршѳѳл хайратай байхыетнай хүсэнэб“ гэжэ Нангин Бэшэг соо хэлэгдэһэн үгын удха мэдэжэ абагты. Би үнэн сэдьхэлтэниие бэшэ, харин нүгэл хэгшэдые дуудахаяа ерээ хүнби». 14Иоаннай шабинарынь Иисуста ерээд: «Юундэ бидэнэр, мүн фарисейнүүд байгаад лэ масаглажа байдагбибди, харин шинии шабинар огто масагладаггүйб?» – гэжэ һураба. 15Тиихэдэнь Иисус тэдэндэ иигэжэ харюусаба: «Түрэ хуримай айлшад хүрьгэн хүбүүнтэйгээ хамта байха сагтаа гуниглаха аал? Үгыл даа! Зүгѳѳр хүрьгэн хүбүүниие тэдэнһээ абаад ябаха үдэрэй ерэхэдэнь, тэдэ айлшад масаглахал. 16Хэншье хуушан хубсаһанда шэнэ бүдѳѳр халааһа табидаггүй бшуу. Тиигэбэлнь шэнэ табиһан халааһан хуушан хубсаһые удара татажа, хахархайень улам ехэ болгохол. 17Мүн баһа һая нэрэһэн архияа хуушан туламда хэдэггүйл. Тиигээ һаа, арһан тулам хахараад, архинь адхархал, арһан тулам хэрэгһээ гарахал. Теэд һая нэрэһэн архияа шэнэ арһан туламда хэхэдэ, алинииншье бүтэн зандаа байхал». 18Тиигэжэ хэлэжэ байтарнь, нэгэ дарга ерээд, Иисусай хүлдэ мүргэжэ: «Басагамни һаяхан наһа барашабал. Манда ерэжэ, тэрээндэмни гараараа хүрѳѳ һаашни, басагамни амидырхал», – гэбэ. 19Тиихэдэнь Иисус шабинартайгаа бодоод, тэрэ хүнтэй хамта ябаба. 20Арбан хоёр жэл соо шуһа гоожоод тогтодоггүй үбшэнгѳѳр зобожо байһан нэгэ эхэнэр Иисуста хойноһоонь ойртоод, хубсаһандань халта гараараа хүрэбэ. 21Юундэ тиигээб гэхэдэ, „Хубсаһандань халта хүрѳѳд абаал һаа, эдэгэхэб“ гэжэ тэрэ эхэнэр досоогоо этигэжэ байгаа бшуу. 22Иисус эрьежэ, тэрэ эхэнэрые хараад: «Басаган, ши зоригтой бай! Этигэлшни шамайе абараа», – гэбэ. Тэрэ дороо эхэнэр эдэгэшэбэ. 23Даргын гэртэ ороод, Иисус наһа барагшые шаналха хүгжэмшэдэй болон улад зоной бахардан үймэлдэжэ байхые хараба. 24«Эндэһээ гарагты. Энэ балшар басаган үхѳѳгүй, миил унтажа байна ха юм», – гэхэдэнь, Иисусые улад зон наада барин энеэлдэбэ. 25Улад зоной газаашаа гарахадань, Иисус басаганай хэбтэһэн таһалгада орожо, гарһаань баряад, бодоходонь туһалба. 26Энэ ушар тухай һураг суу тэрэ орон дайдаар хаа хаанагүй тараба. 27Иисусай тэндэһээ ябажа ябахада, хойноһоонь хоёр һохор хүн дахажа: «Давидай үри һадаһан, Иисус, маниие үршѳѳжэ хайрлыш!» – гэжэ хашхаралдаба. 28Тиигээд Иисусай гэртэ ороходонь, үнѳѳхи хоёр хүн тэрээндэ дүтэлбэ. Иисус тэдэнһээ: «Таанарые элүүр мэндэ болгохо аргатай байһандамни этигэнэ гүт?» – гэжэ һураба. Тэдэнь: «Тиимэ даа, Дээдын Эзэн!» – гэжэ харюусаба. 29Тиигэхэдэнь Иисус тэдэ хоёрой нюдые гараараа хүрѳѳд: «Таанарай этигэһэнэй ёһоор лэ болог», – гэжэ хэлэбэ. 30Тиин тэдэ хоёрой нюдэниинь харадаг болошобо. Иисус тэдэ хоёрто: «Энээн тухай хэндэшье бү хэлэгты», – гэжэ һайнаар захиба. 31Харин тэдэнь гэрһээ гараад лэ, Иисус тухай һураг бүхы тэндэхи орон дайдаар тарааба. 32Тэдэ хоёрой гаража байха үедэ ада шүдхэртэ барюулһан хэлэ амагүй нэгэ хүниие Иисуста асарба. 33Ада шүдхэрыень гаргаһан хойнонь, хэлэ амагүй хүн юумэ хэлэдэг болобо. Улад зон гайхалдажа: «Израильда иимэ мэтын юумэн хэзээшье үзэгдѳѳгүйл», – гэлсэбэ. 34Харин фарисейнүүд: «Энэшни ада шүдхэрнүүдэй ноёной хүсѳѳр лэ ада шүдхэрнүүдые дарана», – гэбэ. 35Иисус бүхы хото турануудаар, хүдѳѳ нютагуудаар ябажа, мүргэлэй гэрнүүдтэ хүнүүдые һургаба, Бурханай хаан түрэ тухай Һайн мэдээсэл номнобо, ямаршье үбшэ хабшатай, гай ядаралтай зониие аргалан эдэгээбэ. 36Олон мянган зониие харахадаа, Иисус тэдэниие хайрлаба. Тэдэ зон ядаршаһан, эндэ тэндэ тарашаһан хонишонгүй хонидтол мэтэ байгаа бшуу. 37Тиимэһээ Иисус шабинартаа иигэжэ хэлэбэ: «Ургаса ехэ байна, теэд тэрэниие суглуулха хүнүүдынь үсѳѳн лэ. 38Тиимэһээ ургасаяа суглуулха хүдэлмэрилэгшэдые ябуулхыень Ургасын Эзэндэ зальбарагты».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\