Филиппынхидтэ 1

1Филипп хотын һүзэглэгшэдэй бүлгэм, танай хүтэлэгшэд болон танай туһалагшад, таанадта Иисус Христосой зарасанар болохо Павел Тимофей хоёр бэшэнэ. 2Манай Эсэгэ Бурхан болон Дээдын Эзэн Иисус Христос таанадые үршѳѳл хайрадаа хүртѳѳжэ, амгалан тайбан байлгахань болтогой! 3Таанадые һанаха бүхэндѳѳ би Бурхандаа баяр баясхалан хүргэжэ байдагби. 4Тиин та бүгэдын түлѳѳ зальбарха бүхэндѳѳ би баяр жаргалтайгаар зальбардаг хүнби, 5юундэб гэхэдэ, таанад Һайн Мэдээсэл дэлгэрүүлхэдэмни анха түрүүшын үдэрһѳѳ эхилэн мүнѳѳ болотор намда туһалжа хамһалсажа байгаат. 6Тиихэдэ таанадай дунда үлзы һайхан үйлэ хэрэг бүтээжэ эхилһэн Бурхан Иисус Христосой заларан ерэхэ үдэр хүрэтэр тэрэ хэрэгээ залируулангүй бүтээжэл байха гэһэн хатуу этигэлтэй байнаб. 7Таанад хододоо минии зүрхэ сэдьхэл соо оршонот! Тиимэһээл иигэжэ таанадта һанаагаа табижа байдагни зүб юм. Түрмэдэшье байхадамни, Һайн Мэдээсэлые хамгаалха, хатуугаар баталха эрхэ сүлѳѳтэйшье байхадамни, та бүгэдэ намда Бурханай даалгаһан ажалда хабаадалсажа туһалжа ябадаг һэнта. 8Иисус Христосой таанадта хайра дуратай байдагтал тон адляар миниишье та бүхэндэ хайра дуратай байһые Бурхан мэдэнэ. 9Бурханда, бэе бэедээ бүри ехээр дуратай байһайт, үнэн зүб юун бэ гэжэ бүри һайнаар мэдэрһэйт, сэдьхэһэйт гэжэ би зальбарнаб. 10Тиигэбэл таанад үнэн зүбые шэлэхэ аргатай байхат. Тиигээд Иисус Христосой заларжа ерэхэ үдэр таанад арюун сэбэр, ямаршье гэмгүй байхат. 11Хэһэн бүхы үйлэ хэрэгүүдтнай Иисус Христосой нүлѳѳгѳѳр үнэндѳѳ һайн һайхан байхал. Тиигэжэл Бурхан алдаршаха, тэрээндэ магтаал соло дуудаха. 12Аха дүүнэрни, намтай ушарһан бүхы юумэн Һайн Мэдээсэлэй бүри амжалтатайгаар дэлгэрхэдэ үнэхѳѳрѳѳ аша туһатай байгаа юм гэжэ мэдэжэ байгты. 13Христосто алба хэдэг байһанһаа боложо түрмэдэ ороһон тухаймни бүхы ордоной харуулшад болон бусадшье эндэ байһан зон мэдэдэг болоо. 14Түрмэдэ һууһан ябадални һүзэглэгшэдэй олоной һүзэг бүри бэхижүүлбэ, тэдэнэр бүри зоригтойгоор, айлтагүйгѳѳр Бурханай мэдээсэл номножо захалба. 15Тиихэдээ нэгэ зариманиинь манда атаархаһан, маанадтай арсалдаһан шалтагаанһаа Христос тухай номноно, харин нүгѳѳ зариманиинь һайн дураараа, туһалхаяа хүсэжэ байһан дээрэһээ номноно. 16Һайн дураараа номногшод Бурханай намда Һайн Мэдээсэл хамгаалха үүргэ даалгаһыень мэдэнэ ха юм. 17Харин намда атаархаһан номногшод Христос тухай үнэн зүрхэнһѳѳ айладханагүй. Тэдэ намайе түрмэдэ бүри ехээр зобоолгохо зорилготойгоор лэ номноно. 18Зай, яахаб даа. Христос тухай үнэн зүрхэнһѳѳшье һургахада, үнэн зүрхэнһѳѳн номноһон хэбэр үзүүлэншье һургахада би адлил баясанаб. Саашадаашье баясажа байхаб. 19Ушарынь гэхэдэ, танай зальбаралай ашаар, Иисус Христосой Һүлдын туһаламжаар би сүлѳѳдэ гарахаб гэжэ һайн мэдэнэб. 20Үүргэеэ дүүргэхэдээ, эшэхэ улайхаар юумэ хэхэгүйб, харин хэтын хэтэдэ, илангаяа энэ сагта зоригтой зүрхэтэй байхаб, тиин ямаршье юумэ хэхэдээ, амиды байна гүб, али үхэнэ гүб, илгаагүй, Христосые алдаршуулхаб гэжэ бүхы һанал бодолоороо хүсэжэ, найдажа байнаб. 21Минии ажамидаралай зорилго – Христос гээшэ. Харин минии үхэл бүришье ехэ аша туһа асарха юм. 22Тиихэдэ амиды ябахадаашье үрэ дүнтэй ажал хэхэ аргатай хүм. Тиимэһээ алинииень шэлэхэ ёһотойгоо мэдэхэгүй байнаб. 23Тэрэ хоёр зүг хоюулан намайе ѳѳр тээшээ татаад байна. Үхѳѳд, Христостой суг байхые аргагүй ехээр хүсэнэб. Энэнь ушаргүй һайн шэлэлтэ юм. 24Харин амиды мэндэ ябабални, таанадта үлүү шухала хэрэгтэй юм. 25Би энээниие һайн мэдэнэб, тиимэһээ таанадтайгаа үлэхэб, этигэл һүзэгэйтнай нэмэгдэн бэхижэхэдэ, баяр жаргал асархада та бүгэдэнтэйгѳѳ байжа туһалхаб. 26Тиигээд дахин таанадта ошоходомни, намаар бахархаха бүришье һайн шалтагаан таанадта олгогдохо. 27Эдэ бүгэдэндэ нэмэжэ хэлэбэл, таанад Христос тухай Һайн Мэдээсэлэй һургаһан ёһоор амидарха ёһотойт. Тиимэһээ таанадта ошоно гүб, али ошонгүй байна гүб, таанад булта нэгэ зорилготой, Һайн Мэдээсэлэй һүзэгэй түлѳѳ һанал нэгэн тэмсэнэт гэжэ дуулаһайб. 28Дайсадһаа хэзээдэшье бү айгты, хододоо зоригтой зүрхэтэй байгты, тиигээ һаа тэдэнэй хосорхые, харин ѳѳһэдынгѳѳ абарагдахые харуулхат. Бурхан таанадта тэрэ абаралга үршѳѳхэ. 29Ушарынь хэлэбэл, таанад Христосто гансал һүзэглэн алба хэхэ бэшэ, харин тэрэнэй түлѳѳ зоболон амсан үүргээ бэелүүлхэ табилантай ха юмта. 30Мүнѳѳ таанад намтай хамта тэмсээндэ хабаадалсагты. Тиимэ байлдаанда минии урдань тулалдажа байһые хараа һэнта, мүнѳѳшье тулалдажа байһан тухаймни дууланат.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\