Филиппынхидтэ 2

1Христос таанадые урмашуулжа, хайра дурань һанааетнай заһадаг, Бурханай Һүлдэ таанадые нэгэдхэдэг юм бол, таанадай бэе бэеэ анхаржа, хайрлажа ябадаг юм бол, 2таанад нэгэ һанал бодолтой, бэе бэедээ хайра дуратай, һанал нэгэн, бодол нэгэн байжа, намайе бүрин баяр жаргалтай болгыт даа. 3Юумэ хэхэдээ, ѳѳр тухайгаал бодоод бү ябагты, али хүнэй магтаалда хүртэхын лэ тула оролдолго бү гаргагты. Харин даруу номгон байгты, бусад зониие ѳѳрһѳѳ дээгүүр бодожо байгты. 4Гансал ѳѳһэдынгѳѳ бэшэ, харин бусадайнгаа һайн һайханай түлѳѳ һаналаа табижа байгты. 5Таанад Иисус Христостол адли һанал бодолтой байгты: 6Тэрэ анханһаа Бурханай шанартай байһан аад, Бурхантай нэгэ зиндаада байха ёһотойб гэжэ ѳѳр тухайгаа бодоогүй юм. 7Харин орондонь хамаг эрхэ түрэеэ тэрэ дуратайгаар орхёод, зарасын дүрсэ дүрсэлжэ, маанадтал адли болон, хүн түхэлтэй мүндэлбэ. 8Тэрэ номгон даруу байгаа, үхэн үхэтэрѳѳ, хэрээһэн дээрэ үхэтэрѳѳ Бурханай үгэ дууладаг байгаа. 9Тиимэһээ Бурхан тэрэниие дээгүүр үргэжэ, бусад алдарнуудһаа ушаргүй үндэр нэрэ түрэдэ хүртѳѳбэ. 10Тиимэһээл Иисусай алдарта нэрэ түрэдэ дээдэ огторгойн, газар дэлхэйн, доодо тамын амитан бүхэн мүргэн һүгэдэхэ, 11тиигээд Эсэгэ Бурханай алдар солодо, Иисус Христос болбол Дээдын Эзэн юм гэжэ Хүн бүхэн айладхажа байха. 12Инаг хайрата нүхэдни, таанадтайгаа суг байхадамни, үгыемни ходо дууладаг һэнта. Теэд мүнѳѳ хажуудатнай үгы байхадамни, бүришье һайнаар үгыемни дуулажа байха ёһотойт. Гүйсэд абарагдахын тула һүрдэн һүгэдэн ажаллажа байгты. 13Ушарынь гэхэдэ, Бурхан ѳѳрѳѳ сэдьхэлдэтнай хүсэлнүүдые бадараадаг, хэхэ ёһотой юумэеэ хэжэ байха тээшэ таанадые хүтэлдэг юм. 14Ямаршье гэмгүй, арюун сэбэр, эрхим һайн Бурханай үхибүүдынь байхын тула таанад юушье хэхэдээ бү гэмэрэлдэгты, арсалдаа бү гаргагты. Забхай зальхай, нүгэл шэбэлтэй зоной дунда амидархадаа амидарал хайрладаг мэдээсэлые хатуугаар баримталан, таанад тэдэ зоной дунда тэнгэридэ гэрэлтэжэ байһан одо мүшэдтэл адли яларжа толоржо байха ёһотойт. Тиигэбэлтнай Христосой заларан ерэхэ үдэр би таанадаар бахархан омогорхохо шалтагаантай байхаб, бүхы оролдолгонуудни, үйлэ хэрэгүүдни дэмы үнгэрѳѳгүй гэжэ мэдэхэлби. 17Танай этигэл һүзэгтнай, албантнай Бурханда үргэгдэһэн үргэлдэ адли юм. Тэрэ үргэлтэйтнай хамта миниишье шуһан үргэл болон адхарха ёһотой байжа магадгүй. Тиигэбэл би та бүхэнтэй хамта баярлажа байнаб. 18Тон тиигэжэл таанадшье намтай суг баярлаха ёһотойт. 19Таанад тухай мэдээсэл абажа ѳѳрыгѳѳ урмашуулха дуратай байнаб. Тиимэһээ Дээдын Эзэн Иисусай эрхэ мэдэлээр таанадта һаядаа Тимофейе эльгээхэб гэжэ найданаб. 20Минии хажууда Тимофейһээ ондоо хэншье тиигэжэ ехээр таанадта һаналаа табижа ябадаггүй юм. 21Бусад зон бүгэдѳѳрѳѳ Иисус Христосто һайшаагдаха юумэ бүтээхэ тухай огто бодонгүй, ѳѳрынгѳѳ амидаралай түлѳѳ оролдожо ябадаг. 22Тимофейн үнэн шударгуу байһанаа баталһыень, тэрэ бидэ хоёрой эсэгэ хүбүүн хоёртол адляар хамта Һайн Мэдээсэл дэлгэрүүлхын түлѳѳ хүдэлжэ байһые таанад ѳѳһэдѳѳ мэдэнэт. 23Намтай юунэй ушарха тухай мэдэхэтэйгээ сасуу би таанадта тэрэниие эльгээхэб гэжэ найданаб. 24Би ѳѳрѳѳшье Дээдын Эзэнэй эрхэ мэдэлээр һаядаа таанадта ошохоб гэһэн бата этигэлтэй байнаб. 25Намда туһалхаар таанадай эльгээһэн, намтай хамта эндэ ажаллажа, тэмсэжэ байһан манай һүзэглэгшэ дүү Епафродитые бусаажа таанадта ябуулха хэрэгтэй гэжэ би бодобоб. 26Тэрэ та бүгэдые харахаяа аргагүй ехээр хүсѳѳ, ѳѳрынь үбдэһэн тухай таанадай дуулаһанда тон ехээр шаналаа. 27Тэрэ үнэхѳѳрѳѳ үбдэжэ, үхэхэеэ байгаа. Гэбэшье Бурхан тэрэниие хайрлан үршѳѳгѳѳ; намайешье баһа үшѳѳ ехэ гашуудал зоболондо дарагдахаһаа хамгаалан үршѳѳгѳѳ. 28Тэрэниие хараад таанад дахин баясахат, тиигээд бишье голхорхоёо болихоб гэһэн бодолтойгоор тэрэниие таанадта бушуухан ябуулбаб. 29Дээдын Эзэнэй тэрэ һүзэглэгшые баяртайгаар угтажа абагты. Тэрээндэл адли хүнүүдые бултыень хүндэтэйгѳѳр угтажа байгты. 30Епафродит Христосой түлѳѳ ажаллажа байхадаа үхэн алдаа, таанадай хэхэ аргагүй юумэ намда хэжэ, тэрэ ами наһаяа хайрлаагүй юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\