Филиппынхидтэ 3

1Аха дүүнэрни, Дээдын Эзэнтэй нэгэдэһэндээ баяр жаргалтай байгты гэжэ түгэсхэлдѳѳ хэлэхэ байнаб. Урда бэшэһэн юумээ дахин дабтахадамни намда хүндэ бэшэ, харин таанадта аша туһатай юм. 2Нохойнуудтал адли ѳѳһэдыгѳѳ абажа ябадаг зонһоо бэеэ һэргылэгты, нүгэл шэбэл үйлэдэдэгшэдһѳѳ һэргылжэ байгты, бэлгээ отолуулагты гэжэ баадхадаг зонһоо һэргылжэ байгты. 3Тэдэнэр бэшэ, харин бидэнэр жэнхэни «отолуулга» хэһэн зон гээшэбди, юуб гэбэл, бидэ Бурханай Һүлдын ашаар Бурханда мүргэжэ, Иисус Христостой нэгэдэһэндээ бахархан баясанабди. Бидэ бэеын эрхэтэнэй отолуулха ёһололдо найданагүйбди. 4Гэхэтэй зэргэ би тиимэ мэтын юумэндэ найдаха аргатай байгааб. Хэрбээ бэеын эрхэтэниие отолуулха ёһололдо найдаха һанаатайшуулай байбалнь, би хэнһээшье үлүү тиигэжэ найдаха шалтагаантай хүнби. 5Би түрэһѳѳр наймадахи үдэртѳѳ бэлгээ отолуулһан байгааб. Би болбол Израильһаа уг изагууртай, Вениаминай обогой жэнхэни еврей хүнби. Моисейн Хуули хэшээлтэйгээр сахижа байдаг фарисей байхадаа, 6би һүзэглэгшэдые гайтайгаар хашан мүрдэдэг байгааб. Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэй байхын тула би Хуулиин бүхы заабаринуудые сахижа, ямаршье гэмнэмээр юумэ хээгүй бэлэйб. 7Урдань ехэ хэрэгтэй, шухала гэжэ тоолодог байһан юумэнүүдээ мүнѳѳ, Христосһоо боложо, хэрэггүй хооһон гэжэ тоолоноб. 8Бүри үнэтэй сэнтэй юумэнһээ, минии Дээдын Эзэн Иисус Христосые мэдэрхэһээ гадна бусад бүхы юумэнүүдые би хэрэггүй ба дэмы хооһон гэжэ тоолоноб. Христосһоо боложо би бүхы юумэнһээ арсааб. Христосые оложо, тэрээнтэй сүм нэгэдэхын тулада би бусад бүхы юумые юун дээрэшье тоолоногүйб. 9Тиимэһээ би Хуули сахижа байһанаараа бэшэ, харин Христосто этигэл һүзэгтэй байһанаараа Бурханай урда үнэн сэдьхэлтэн болоноб. Бурхан этигэл һүзэгѳѳрнь лэ хүниие үнэн сэдьхэлтэнэй тоодо оруулдаг юм. 10Христосые, тэрэниие амидыруулһан хүсые мэдэрхэ гэжэ хүсэнэб. Тэрээндэл адляар зобохо, тэрээндэл адляар үхэхэ дуратай байнаб, 11тиигэбэл би ѳѳрѳѳ үхѳѳд амидырха байгааб. 12Би зорилго эрмэлзэлдээ хүрѳѳб, хэхэ ёһотой юумэеэ бүгэдыень хээб, эрхим түгэс болооб гэнэгүйб. Гэхэдээ Иисус Христос намайе ямар шагналда хүртѳѳхѳѳр ѳѳртѳѳ татажа абаа һэм, тэрэ шагналыень абаха гэжэ би оролдожо байнаб. 13Аха дүүнэрни, тэрэ шагналыень абааб гэжэ би үнэхѳѳрѳѳ һананагүйб. Яаба тиибэшье, би үнгэрһэн юумэеэ мартажа, ерээдүй юумэндээ хүрэхэ гэжэ бүхы шадалаараа шармайнаб. 14Тиимэһээ би мүнхын амидаралай шагналые абахаар сэхэ зорижо ябанаб. Тэрэ амидаралда Бурхан намайе Иисус Христосоор дамжуулан дуудаһан байгаа. 15Оюун сэдьхэлээрээ болбосон хүн бүхэмнай иимэл һанал бодолтой байха ёһотой. Хэрбээ зариманайтнай ондоо һанал бодолтой байбал, Бурхан тэрэнииетнай эли болгожо харуулхал. 16Яабашье бидэ мүнѳѳ ойлгожо абаһан гуримаа саашадаашье баримталха ёһотойбди. 17Аха дүүнэрни, намайе һажаажа байгты. Манай таанадта харуулһан үльгэр жэшээгээр ажамидаржа байдаг хүнүүдые хаража, дуряажа байгты. 18Олон хүнүүд Христосой хэрээһэндэ хадуулжа үхэһэн ябадалда эсэргүүсэһэн дайсад мэтэ ажамидардаг гэжэ би таанадта урдань оло дахин хэлэжэ байгаа һэм, мүнѳѳшье нулимсаа гарган дабтажа байнаб. 19Бэе махабадайнь хүсэлэнгүүд тэдэнэй бурханиинь юм. Тэдэ эшэжэ байха ёһотой юумээрээ омогорхожо байна, энэл дэлхэйн юумэнүүд тухай тэдэ бододог. Тиимэһээ тэдэ тамада орожо хосорхол! 20Харин бидэнэр тэнгэриин харьяалай хүнүүд гээшэбди, бидэ тэнгэриһээ ѳѳһэдынгѳѳ Абарагша, Дээдын Эзэн Иисус Христосой ерэхые аргагүй ехээр хүлеэжэ байнабди. 21Бүхы юумые ѳѳрынгѳѳ эрхэ мэдэлдэ оруулха аргатай хүсэ шадалаараа тэрэ манай ахир һулахан бэенүүдые хубилгажа, ѳѳрынгѳѳ алдарта бэетэй адлихан болгохо юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\