Филиппынхидтэ 4

1Инаг хайрата аха дүүнэрни, би таанадые ехэл үгылжэ байнаб. Таанад намайе баяр жаргалаар дүүргэнэт, таанадаар би омогорхоноб. Инаг хайрата аха дүүнэрни, иигэжэл Дээдын Эзэндэ үнэн сэхэ байгты. 2Эводи Синтихи, та хоёр һамгад хоорондоо хэрүүл хэхэеэ болигты гэжэ ехэл гуйнаб, та хоёр Дээдын Эзэнэй мэдэлдэ байна ха юмта. 3Шишье, үнэн сэхэ хүдэлмэрилэгшэмни, баһа тэдэ эхэнэрнүүдтэ туһалаарай. Тэдэнэр намтай, Клементтэй болон бусадшье һүзэглэгшэдтэй хамта Һайн Мэдээсэлые эдэбхитэйгээр дэлгэрүүлээ юм. Тэдэ зоной нэрэнүүдынь мүнѳѳ Бурханай номдо бэшэгдээ. 4Дээдын Эзэнтэй нэгэдэһэндээ ходо баясажа байгты. Баясагты гэжэ би дахин хэлэнэб. 5Хүн бүхэндэ номгон даруугаар хандажа байгты. Дээдын Эзэн удангүй заларан ерэхэ. 6Юундэшье һанаагаа бү зобогты, зальбарха бүхэндѳѳ Бурханда баясхалан хүргѳѳд, хэрэгтэй юумэеэ гуйжа байгты. 7Тиигэбэл Бурхан таанадта хүнэй гүйсэд ойлгохын аргагүй амгалан тайбан байдал үршѳѳхэ, тиин тэрэ амгалан байдал зүрхэ сэдьхэлыетнай, һанал бодолыетнай Иисус Христосой ашаар сахижа байха. 8Аха дүүнэрни, таанад һанал бодолдоо үнэн зүб, шулуун сэхэ, һайн һайхан, арюун сэбэр, илдам налгай, магтаалда хүрэмѳѳр юумэнүүд тухай сэдьхэжэ ябагты гэжэ түгэсхэлдѳѳ захиха байнаб. 9Минии хэлэжэ, юумэ хэжэ байхада намһаа һуража, ойлгожо абаһан бүгэдые бэелүүлжэ байгты. Тиигэбэл зүрхэ сэдьхэлдэмнай, һанал бодолдомнай амгалан байдал үршѳѳдэг Бурхан манай дунда оршожо байхал. 10Нилээд удаан сагай үнгэрһэн хойно дахин намда һаналаа табижа байхадатнай Дээдын Эзэнтэй нэгэдэһэн минии амидаралда ехэ баяр боложо байна. Таанад урдань нам тухай бододоггүй байгаат гэнэгүйб, урдань таанад намайе анхаржа байһанаа харуулха арга боломжогүй байгаат. 11Юумээр дуталдаһандаа тиигэжэ хэлээгүйб, би байһан юумээрээл сэдьхэл дүүрэн байжа һурашаһан хүнби. 12Би дутуу дундашье, элбэг баяншье байдалда амидаржа шадахаб. Бүхы юумэндэ һурааб, ямаршье сагта, хаанашье садхалан гүб, али үлдэнэ гүб, элбэг дэлбэг юумэтэй гүб, али дутуу дунда ябана гүб илгаагүй һанаа дүүрэн ябадагби. 13Христосой намда үршѳѳжэ байһан хүсэ шадалаар би ямаршье байдалые дабаха аргатайб. 14Тиигэбэшье, гай бэрхэшээлдэ ороод байхадамни намда туһалхадаа, ехэл һайн хэрэг бүтээгээт. 15Македониһоо гараад Һайн Мэдээсэл номножо эхилхэдэмни гансал танай һүзэглэгшэдэй бүлгэм намда туһалжа, гансал танай бүлгэм минии олзо гарзые хубаалсажа ябадаг байһые таанад, филиппынхид, һайн мэдэнэт. 16Фессалоники хотодошье байхадамни таанад хэдэн удаа намда хэрэгтэй юумэ эльгээгээ һэнта. 17Таанадһаа юумэ абаха зорилготойгоор энээниие хэлэнэ бэшэб, харин таанадай шагналда нэмэри болохо юумые хараха һанаатайгаар хэлэнэб. 18Би таанадай эльгээһэн бүхы юумые абааб – тэдэ бүхэн намда хангалтай хүрѳѳ. Таанадай үгэһэн бүхы бэлэгүүдые Епафродит намда асаржа үгѳѳ, мүнѳѳ хэрэгтэй бүхы юумэн намда байна. Хангал һайхан уталга үргэхэдэ Бурхан ехэ дуратай байдаг, тон тиигэжэл тэрэ танай бэлэгүүдтэ баясана. 19Бурхамни Иисус Христосой аша туһаар ѳѳрын элбэг дэлбэг баялигһаа таанадта хэрэгтэй бүхэниие үршѳѳһэй гэжэ би зальбарнаб. 20Манай Эсэгэ Бурхан хэтын хэтэдэ алдар солотой байһай! Болтогой! 21Иисус Христосой мэдэлдэ байһан Бурханай хүнүүдтэ минии мэндые дамжуулаарайгты. Намтай хамта байһан һүзэглэгшэд таанадта амар мэндые хүргэнэ. 22Эндэ байһан Бурханай хүнүүд булта, илангаяа хаанай ордондо ажал хэгшэд таанадта амар мэндые хүргэжэ байна. 23Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайра та бүгэдэнтэй оршожо байг лэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\