Филимондо 1

1Маанадтай хамта хүдэлдэг эрхим хүндэтэ Филимон, шамда Иисус Христосой түлѳѳ түрмэдэ һууһан Павел ба һүзэглэгшэ Тимофей хоёр бэшэнэ. Манай Бурхан Эсэгэһээ болон Дээдын Эзэн Иисус Христосһоо үршѳѳл хайра ба амгалан тайбаниие айладханабди. Гэртэшни суглардаг һүзэглэгшэдэй бүлгэмдэ, хүндэтэ Апфи дүүдэмнай, бидэнтэй хамта алба хэдэг Архипда мэндые хүргѳѳрэй. 4Зальбаралга бүхэндѳѳ шамайе дурдажа, Бурхандаа баясхалан хүргэжэ байдагби. 5Бурханай бүхы хүнүүдтэ хайра дуратай байһан тухайшни, Дээдын Эзэн Иисус Христосто һүзэглэжэ байһан тухайшни дуулажа байдагби. 6Бидэ хоёр һүзэглэгшэдэй хани нүхэсэл Иисус Христостой нэгэдэһэн манай амидаралда үршѳѳл бүхэнэй гүнзэгы удхые мэдэрхэдэшни туһалха тухай зальбаржа байдаг хүнби. 7Хүндэтэ дүүмни, хайра дураншни намайе ехэтэ баясуулаа, аргагүй урмашуулаа. Ши Бурханай бүхы хүнүүдэй зүрхэ сэдьхэлыень амаруулаа ха юмши. 8Тиимэ ушарһаа би Христосоор ахашни болоһон хадаа хэхэ ёһотой юумэеэ хэ гэжэ захирха эрхэтэйшье һаа, 9шамда дуратай байһан дээрэһээ шамайе миин лэ гуйжа байнаб. Мүнѳѳ Иисус Христосой түлѳѳ түрмэдэ һууһан би Павел гуйжа байнаб. 10Христосто этигээд, намаар заалгажа хүбүүмни болоһон Онисимай түлѳѳ би шамайе гуйнаб. Түрмэдэ һуужа байхадаа би тэрээндэ ухаа заадаг эсэгэнь болооб. 11Нэгэ сагта Онисим шамда хэрэггүй байгаа, харин мүнѳѳ сагта тэрэ шамдашье, намдашье хэрэгтэй юм. 12Мүнѳѳ би тэрэниие шамда гэдэргэнь ябуулнаб. Би тэрээндэ аргагүй дуратайб, ши тэрэниие һайнаар угтажа абаарай. 13Һайн Мэдээсэлые номноһонойнгоо түлѳѳ түрмэдэ һуухадаа, шинии орондо намда туһалжа байхаарнь тэрэниие хажуудаа байлгаха дуратайл байгааб. 14Гэхэдээ би шинии зүбшѳѳлгүйгѳѳр юумэ хэхэ дурагүй байгааб. Баалалтагүйгѳѳр, харин ѳѳрынгѳѳ һайн дураар һайн юумэ хэбэлшни намда һайшаагдаха байгаа. 15Шамтай ходо байхын тула Онисим саг зуура шамһаа ондоо тээшээ ошоһон байжа магадгүй. 16Мүнѳѳ тэрэ ганса барлаг бэшэ, харин барлагһаа үлүү ехэ юм: тэрэ хайрата дүү гээшэ. Мүнѳѳ би тэрээниие ехэл һайшаанаб. Харин хүн байһан хубидаа, Дээдын Эзэнээр дүүшни гэжэ нэрлэгдэһэн хубидаа тэрэ шамда бүришье хайратай байхал. 17Ши намайе нүхэрни гэжэ һанажа байбал, намайе угтажа байһантай адляар лэ тэрэниие угтажа абаарай. 18Хэрбээ тэрэ шамда ямар нэгэ муу юумэ хэжэ, юумэ үритэй байбалнь, үрииень намда тоогоорой. 19Тэрэ үрииень түлэхэб гэжэ би, Павел, ѳѳрынгѳѳ гараар бэшэжэ байнаб. Ши ѳѳрѳѳ ами наһаараа намда үритэй һэнши гэжэ би шамда һануулнагүйб. 20Хайрата дүүмни, Христосоор дүүмни гэжэ нэрлэгдэһэн хадаа Дээдын Эзэнэй түлѳѳ энэ үлзытэй һайн хэрэг бүтээжэ, тэрээгээрээ намайе баярлуулаарай, һаналыемни тэгшэлүүлээрэй даа. 21Хэлэһэн юумыемни хэхэш гэһэн этигэлтэйгээр эдэ бүхэниие шамда бэшэжэ байнаб. Хэлэһэнһээмни үлүүшье юумэ хэжэ болохош гэжэ би мэдэжэ байнаб. 22Тиихэ үедѳѳ намда нэгэ таһалга бэлдэжэ байгаарай. Та бүхэнэй зальбаралые Бурхан дуулажа, намайе таанадта эльгээхэ гэжэ би найданаб. 23Иисус Христосой түлѳѳ намтай суг түрмэдэ һуужа байһан Епафрас, намтай хамта хүдэлжэ байһан 24Марк, Аристарх, Димас, Луканар шамда мэндые хүргэжэ байна. 25Дээдын Эзэн Иисус Христосой үршѳѳл хайра та бүхэнтэй оршожо байхань болтогой.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\