Гэршэлгэ 1

1Һаяар юун болохоёо байнаб гэжэ бүгэдыень зарасанартаа харуулхын тула Иисус Христосой гэршэлгые Бурхан тэрээндэ даалгаа һэн. Христос Ѳѳрынгѳѳ зараса Иоаннда Бурханай Эльгээмэлые ябуулжа, энээн тухай соносхоһон юм. 2Иоанн хараһан үзэһэнѳѳ бултыень үнэн зүб гэжэ баталба. Энэнь Бурханай үгэ, Иисус Христосой гэршэлгэ мүн. 3Энэ ном дотор бэшээтэй Бурханай хэлэһэн үгэнүүдые уншадаг, шагнадаг ба сахидаг хүнүүд жаргалтай юм, юуб гэхэдэ, саг ойртошоод байна. 4Аси можын һүзэглэгшэдэй долоон бүлгэмүүдтэ би Иоанн ханданаб. Бурхан бии юм, байһаншье, байхашье юм. Бурханһаа, тэрэнэй хаан шэрээгэй урдахи долоон Һүлдэнүүдһээ, 5мүн үнэн бодото Гэршэ байһан, үхѳѳд, анха түрүүн амидырһан, газар дэлхэйн хаашуулай Эзэн бологшо Иисус Христосһоо таанадта амгалан байдал, буян хайра үршѳѳгдэнэ. Иисус Христос манда дуратай, тиимэһээ ѳѳрынгѳѳ шуһа адхажа, бидэниие нүгэлһѳѳмнай сүлѳѳлѳѳ. 6Иисус Христос бидэниие хаан түрэ дотор нэгэдүүлээд, Эсэгэ Бурхандаа алба хэдэг санаартаниинь болгоо. Иисус Христосто хэтэ мүнхын алдар соло, эршэ хүсэн байхань болтогой! 7Хаража байгты: үүлэн соогуур тэрэ ерэхэ. Бүхы хүнүүд, мүн жадаар хадхаашадшье тэрээниие хараха. Газар дэлхэйн бүхы арадууд тэрээниие шаналан хайрлаха. Үнэхѳѳрѳѳ тиихэ юм. Болтогой! 8«Би хадаа Альфа, Омега гээшэб! – гэжэ Эзэн Бурхан хэлэнэ». Тэрэ хододоо байгаа, байнашье, байхашье, Хамагые зонхилогшо гээшэ. 9Би Иисусай шаби, Иоанн ахатнай гээшэб. Бурханай хаан түрын эрхэтэн мүн туладаа би таанартал адляар зобожо тулижа, тэсэжэ байнаб. Бурханай үгэ номноһонойнгоо, Иисусые гэршэлһэнэйнгээ түлѳѳ би Патмос гэжэ олтирогто сүлэгдѳѳ һэм. 10Дээдын Эзэнэй үдэр би Нангин Һүлдын нүлѳѳдэ абтабаб – ара тээмни бүдүүн дуутай бүреэ шэнги юумэнэй хүнхинэтэр дуугархые дуулабаб. 11Тэрэ абяан намда иигэжэ хэлэбэ: хаража байһан юумэеэ ном соо бэшээд, Эфесэй, Смирнын, Пергамай, Тиатирай, Сардисай, Филадельфиин, Лаодикиин һүзэглэгшэдэй бүлгэмүүдтэ эльгээлши. 12Намтай хэн хѳѳрэлдэнэб гэжэ һонирхон гэдэргээ эрьехэдээ, алтан долоон дэнгүүдые харабаб. 13Долоон дэнгүүдэй дундань хүнтэй адлирхуу амитанай зогсохые харааб. Тэрэ болбол уужам ута хубсаһатай, сээжээрээ бооһон алтан бэһэтэй һэн. 14Тэрэнэй үһэниинь сагаанаар будаһан нооһондли, саһан шэнги саб сагаан, нюдэниинь дүлэтэн носожо байһан гал шэнги байгаа бэлэй. 15Хүлнүүдынь шатама халуун пеэшэндэ халаажа улайлгаһан зэд шэнги, хоолой гээшэнь хүүюур уһан мэтэ хүнхинэжэ байгаа һэн. 16Тэрэ хүн баруун гартаа долоон одонуудые баряад байгаа, тиин хоёр тээшээ хурса эритэй элдэ аманһаань бултайжа байгаа, шарайнь шатама шанга гэрэлтэй наран шэнги байһан юм. 17Тэрэниие харамсаараа, би үхэһэн шэнгеэр хүлэйнь хажууда унашабаб. Тиихэдэмни тэрэ хүн баруун гараа мүрэ дээрэмни табяад, намда иигэжэ хэлэбэ: бү ай; би хадаа Түрүүшынхинь, Һүүлшынхинь гээшэб, 18би амидыб; үхѳѳд байһанаа мүнѳѳ хэтэ мүнхэдѳѳ амиды ябахаб; үхэлэй ба үхэлэй ороной түлхюурнүүдынь намда бии юм. 19Ши юу хараабши, мүнѳѳ ямар юумэн боложо байнаб, хожом юун болохоб – энээн тухай ши бэшээрэй. 20Минии гартаа баряад байхые шинии хараһан долоон одонуудай, алтан долоон дэнгүүдэй нюусань иимэ: долоон одонууд һүзэглэгшэдэй долоон бүлгэмүүдэй Бурханай Эльгээмэлнүүд мүн, шинии хараһан долоон дэнгүүд һүзэглэгшэдэй долоон бүлгэмүүд мүн гээшэ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\