Гэршэлгэ 10

1Удаань үүлэ нэмэрһэн бата хүсэтэй ондоо нэгэ эльгээмэлэй тэнгэриһээ буужа ябахые харабаб. Толгой дээгүүрнь һолонго татанхай, нюур шарайнь наран шэнги, хоёр хүлынь гал баханануудтал адли һэн. 2Дэлгээтэй багахан ном тэрэнэй гарта байба. Тиигээд баруун хүлѳѳ далай дээрэ, зүүн хүлѳѳ газар дээрэ табиба. 3Тиигээд Бурханай Эльгээмэл арсаланай хэрхирһэндэл шангаар хашхарба. Тиихэдэнь долоон аянганууд ѳѳһэдынгѳѳ абяагаар дуугаралдаба. 4Тиигэжэ дуугаралдахадань, юумэ бэшэхэеэ бэлдээд байгааб, теэд: «Долоон аянгануудай хэлээшые бү бэшэ, нюугаад бай», – гэжэ тэнгэри дээрэһээ хэлэхые дуулабаб. 5Далай дээрэ, газар дээрэ байхыень минии хараһан Бурханай Эльгээмэл баруун гараа огторгой ѳѳдэ үргэбэ. 6Огторгой тэнгэриие, газар дэлхэйе, уһан далайе, тэндэхи бүхы юумэнүүдые заяаһан хэтэ мүнхэдѳѳ Амидаран мандагшын алдар нэрээр Бурханай тэрэ эльгээмэл иигэжэ тангариглан хэлэбэ: «Саашадаа удааруулагдахагүй. 7Теэд Бурханай долоодохи эльгээмэлэй бүреэгээ дуугаргахадань, Бурханай нюуса түсэб бүрин бэелүүлэгдэхэ. Бурхан энэ түсэб тухай ѳѳрынгѳѳ зарасанар-лүндэншэдтэ урид мэдээсэһэн байгаа». 8Удаань тэнгэриһээ дуулдаһан абяан дахин намда хандажа: «Далай газар хоёрой дээрэ зогсожо байһан эльгээмэлһээ дэлгээтэй ном ошожо аба», – гэбэ. 9Би тэрэ эльгээмэлдэ ошожо, дэлгээтэй номыень эрибэб. Тэрэ намда иигэжэ хэлэбэ: «Энэ ном абаад эдижэрхи. Хото гэдэһэндэшни гашуун байха, теэд аман соошни зүгын бал шэнги амтатай байха». 10Бурханай Эльгээмэлэй гарһаа номыень абаад эдижэрхибэб. Аман доторни ороходоо, зүгын бал шэнги амтатай байһанаа, харин тэрэ номоо эдихэдэмни, хото гэдэһэн соомни ехэ гашуун байгаа бэлэй. 11Тиигээд Бурханай Эльгээмэл намда иигэжэ айладхан хэлэһэн юм: «Ши олон ондоо арадууд, үндэһэ яһатан, элдэб янзын хэлэтэй зон, хаашуул тухай урид мэдэжэ, дахин саашадаа абарал буулгадаг болохош».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\