Гэршэлгэ 11

1Газар хэмжэдэг модон шэнги таяг намда үгѳѳд, иигэжэ хэлэбэд: «Ши ѳѳдѳѳ бодоод, Һүмэ, тахилай шэрээ хоёрые хэмжэ, тиигээд энэ Һүмэ дотор хэр олон хүнүүд Бурханда мүргэнэб гэжэ тооло. 2Теэд Һүмын гадаада хорёое бү тоололсо, бү хэмжэ, юуб гэбэл, тэрэ хорёонь бусад арадуудай мэдэлдэ үгтэнхэй юм. Тэдэ хүнүүд нангин хотые дүшэн хоёр һарын туршада хүлѳѳрѳѳ гэшхэжэ дэбһэжэ ябаха. 3Би хоёр гэршэнэрээ эльгээхэб: тэдэмни уйдхар гашуудалай хубсаһа үмдѳѳд, мянга хоёр зуун жаран үдэр соо Бурханай үгэ айладхажа ябаха». 4Эдэ лүндэншэд газарай Эзэнэй урдахи хоёр дэн, хоёр олива модон мүн гээшэ. 5Эдэ хоёр лүндэншэдые хорлохоёо һанаа һаань, тэдэ хоёрой аманһаа гал дүлэн гаража, дайсадыень үгы хэжэрхидэг байна. Эдэ хоёрто хоро хэхэеэ һанагшад үхэн хосорхо үйлэтэй юм. 6Тэдэ хоёрой Бурханай үгэ айладхажа байха бүхы үдэрнүүдтэнь хура бороогой орохогүйн тула тэдэндэ огторгой тэнгэриие хаажархиха эрхэ засаг үгтэхэ; уһа мүрэнүүдые шуһан болгожорхихо, газар дэлхэйдэ ѳѳһэдынгѳѳ дура зоргоор гай аюул тохёолдуулха эрхэ засаг үгтэхэ. 7Тэдэ хоёр лүндэншэдэй гэршэлгэеэ хэжэ дүүргэхэдэнь, оёоргүй нүхэн сооһоо ан арьяатан гаража ерээд, тэдэ хоёртой дайлалдан, алаха хюдаха байна. 8Тэдэнэй үхэһэн бэень Содом гү, али Египедтэл адли муу суутай хотонуудай нэгэ тон ехэ хотын гудамжада хэбтэхэ. Тэрэ хотодо мүн тэдэнэй Дээдын Эзэн хэрээһэндэ хадагдажа саазалуулаа һэн. 9Али бүхы арадууд, угсаатан, элдэб янзын хэлэтэй зон, бүхы үндэһэ яһатан тэдэ хоёрой үхэһэн бэеые гурба хахад үдэрэй туршада һонишоон хаража байгаа, хүдѳѳлүүлхыень зүбшѳѳнгүй байлгаа һэн. 10Газар дэлхэйдэ һуудаг хүнүүд хүхилдэн баясажа, найр зугаа хэнэ, бэе бэедээ бэлэг сэлэгүүдые барина, юундэб гэбэл, эдэ хоёр лүндэншэд газар дэлхэй дээрэ һуугшадые тамалан хэһээдэг байгаа. 11Теэд гурба хахад үдэрэй үнгэрхэдэ тэдэ хоёрой досоонь амидарал үгэдэг Бурханай һүлдэ орожо, мүнѳѳхи хоёрынь хүл дээрээ бодошобо, тиихэдэнь тэндэ хаража байһан хүнүүд айхын ехээр айжа мэгдээ бэлэй. 12«Наашаа дэгдэгты!» гэжэ тэнгэри дээрэһээ шангаар дуугарха абяан лүндэншэдтэ дуулдаба. Тиин дайсадайнгаа хараһаар байтарынь, лүндэншэд үүлэнэй дээгүүр тэнгэри ѳѳдэ дэгдэшэбэ. 13Тэрэ үедэнь газар ехээр хүдэлжэ, хотын арбанай нэгэ хубинь һандарба. Долоон мянган хүн газарай хүдэлѳѳнһѳѳ боложо үхэбэ, бэшэниинь айжа мэгдээд, Тэнгэриин Бурханиие алдаршуулан магтаба. 14Хоёрдохи гай аюул үнгэрбэ. Тиигээд гурбадахи гай аюул дүтэлшэбэ! 15Долоодохи эльгээмэл бүреэгээ дуугаргаба. Тиихэдэнь тэнгэридэ иигэжэ шангаар дуугарха абяанууд дуулдаба: – Дэлхэйн засаг түрэ Эзэн Бурханаймнай, тэрэнэй Табисууртын засаг түрэ болоо. Тэрэ засаг түрые Бурхан хэтэ мүнхэдѳѳ барижа байха. 16Бурханай урдахи хаан шэрээ дээрэ һууһан хорин дүрбэн ахамадууд Бурханай урда нюураараа уруугаа хаража газарта унаад, һүгэдэн мүргэбэ. 17Тэдэ иигэжэ хэлэбэ: – Хододоо байһан, мүнѳѳшье байгаа Хамагые зонхилогшо Бурхан, шамда баяр баясхалан хүргэнэбди, ушарынь гэбэл, ши агууехэ һүр хүсэеэ харуулжа, Хаан болобош. 18Бусад арадууд уур сухалаа хүрэбэ, баһа шишье уур сухалаа хүрэбэш – үхэһэн хүнүүдые шүүбэрилхэ сагшни, шинии зарасанар-лүндэншэдтэ, шинии арюун нангин арадта, шинии алдар нэрые хүндэлдэг юрыншье, засаг баридагшье хүнүүдтэ шагнал хайра үршѳѳхэ сагшни, газар дайда усадхан хосороогшодые үгы хэхэ сагшни хүрэжэ ерэбэ. 19Тэнгэри дээрэхи Һүмэ тайлдан нээгдэжэ, тэрэнэй Хэлсээнэй абдарынь Һүмэ дотор харагдаба. Тиин гал ехэ сахилгаан сахилба, оог шууяан болобо, тэнгэриин дуун нэрьебэ, газар хүдэлбэ, мүндэр ехээр оробо.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\