Гэршэлгэ 12

1Тиин тэнгэри дээрэ гайхамшаг дүлгэ тэмдэг үзэгдэбэ: нараар хубсаһа хэжэ үмдэһэн эхэнэр; тэрэнэй хүл доронь һара, толгойдонь – арбан хоёр одо мүшэтэй титим малгай. 2Хүл хүндэ байһан тэрэ эхэнэр түрэхын урдахана тохёолдодог үбшэнһѳѳ зобожо хашхарна. 3Тэнгэридэ баһа ондоо нэгэ дүлгэ тэмдэг бии болобо: долоон толгойтой, арбан эбэртэй, толгойнууд дээрээ долоон титимтэй томо гэгшын улаан луу харагдаба. 4Тэрэнь одо мүшэдэй гурбанай нэгэ хубиие һүүлээрээ хамаад, тэнгэриһээ газарта хаяба. Үхибүүнэй түрэмсѳѳр залгижархихаяа бэлдээд, нарайлха эхэнэрэй урда луу зогсожо байба. 5Нарайлха эхэнэр хүбүү түрэбэ. Тэрэнь бүхы арадуудые түмэр таягаараа ударидан зонхилжо байха юм. Тэрэ хүбүүниинь Бурханда, Бурханай хаан шэрээдэ дэгдүүлэн абаашагдаба. 6Харин эхэнэр сүл губи руу тэрьелжэ ошобо. Тэндэ эхэнэрэй байха байрые Бурхан түхеэрээ һэн. Мянга хоёр зуун жаран үдэрэй турша соо тэрэ байрадань эхэнэрые харууһалжа байха юм. 7Харин тэнгэри дээрэ дайн сэрэг боложо байгаа: Михаил ѳѳрынгѳѳ эльгээмэлнүүдтэй суг луугай урдаһаа тэмсэн дайлалдаа һэн. Луу ѳѳрынгѳѳ эльгээмэлнүүдтэй хамта дайлалдаа. 8Теэд луу эльгээмэлнүүдтэйгээ диилдэжэ, тэнгэридэ байха һуури байраяа алдаа һэн. 9Юртэмсэ дэлхэйн бүхы зониие мэхэлжэ хууража байһан шолмос, сатана гэжэ нэрэтэй ехэ үнинэй Могой бологшо луу тэнгэриһээ газарта шэдүүлһэн, тэрээнтэйгээ хамта эльгээмэлнүүдыньшье шэдүүлһэн юм. 10Тэнгэри дээрэһээ шангаар хэлэһэн иимэ үгэнүүдые би дуулаа һэм: – Одоошье Бурханай хүнүүдэй абарагдаха саг ерэбэ. Одоошье манай Бурхан засаг түрые абаад, хаан болохо. Тиин Бурханай Табисуурта бүхы дэлхэйе ударидан зонхилжо байха. Юуб гэбэл, бидэнэй аха дүүнэрые Бурханаймнай урда үдэр һүнигүй гэмнэгшэ газар руу шэдүүлэн унаба. 11Манай аха дүүнэр Үргэлэй Хурьганай шуһаар, мүн гэршэлһэн үгѳѳрѳѳ тэрэ гэмнэгшые илаа. Аха дүүнэрнай ами наһаа гамнаагүй, үхэлһѳѳ айгаагүй. 12Огторгой тэнгэри, тэндэ байгшад бултадаа баясан хүхигты! Газар дэлхэйнхидтэ, уһан далайнхидта гашуудал зоболон болохонь! Айхабтар ехэ уур сухалтай шолмос танда бууба: хаһа сагынь бага үлѳѳ гэжэ тэрэ шолмос ойлгоо. 13Луу газарта шэдүүлһэнээ мэдээд, хүбүү түрэһэн эхэнэрые хойноһоонь мүшхэн намнаба. 14Болзоото сүл губи газартаа лууда баригдангүй ниидэжэ ошохынь тула тэрэ эхэнэртэ бүргэд шубуунай аргагүй томо хоёр дали үгтэбэ. Гурба хахад жэл соо тэрэ эхэнэрые харууһалжа байха юм. 15Далай ехэ уһанда абтажа тэрэ эхэнэрэй урдашахынь тула тэрэнэй хойноһоонь луу хадаа гол мүрэн шэнги ехэ уһа аман сооһоо гаргажархиба. 16Теэд эхэнэртэ газар туһалаа: луугай гаргаһан уһа мүрэниие газар амаа ангайлгаад уужархиба. 17Тиихэдэнь луу тэрэ эхэнэртэ ехээр сухалдан хэрүүлхэжэ, эхэнэрэй бусад үхибүүдтэй дайлалдахаяа ошобо. Тэдэ үхибүүдынь Бурханай захяа заабариие дүүргэжэ, Иисусай үнэн зүб һургаалые үнэн сэхээр сахидаг һэн. 18Тэрэ луу далайн эрьедэ зогсожо байгаа.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\