Гэршэлгэ 13

1Далай сооһоо арбан эбэртэй, долоон толгойтой арьяатанай гаража ябахые харааб. Эбэрнүүд дээрэнь арбан титим табяатай, толгой дээрэнь Бурханиие доромжолһон нэрэнүүд бэшээтэй байба. 2Минии хараһан арьяатан болбол эрбэдэй түхэлтэй, хүлнүүдынь баабгайнхитай адлишуу, аманиинь арсаланайхи шэнги байгаа бэлэй. Тэрэ арьяатанда луу ѳрынгѳѳ хаба шадал, хаан шэрээ, тон ехэ түрэ засаг үгэбэ. 3Арьятанай нэгэ толгойнь үхэлэй ехээр шархатаһан байбашье, эдэгэжэ, газар дэлхэйн хүнүүд бултадаа гайхалдан, тэрэ арьяатанай хойноһоо дахаба. 4Тэдэ хүнүүд арьяатанда засаг үгэһэн луугай урда һүгэдэн мүргѳѳд, мүн арьяатанда һүгэдэн мүргэхэ зуураа, иигэжэ хэлэбэ: «Энэ арьяатантай тэнсэхэ амитад олдохо аал? Энээнтэй дайлалдажа шадаха хүн амитан байха аал?» 5Ѳѳрыгѳѳ магтаха, Бурханиие доромжолхо эрхэ засаг тэрэ арьяатанда үгтэһэн байна. Дүшэн хоёр һара соо тиимэ юумэ хэжэ байха эрхэ тэрээндэ олгогдоһон юм. 6Бурханиие муушалхаяа, тэрэнэй алдар нэрые, майхан байрые, тэнгэридэ һуугшадые муушалхаяа тэрэ арьяатан амаа ангайлгаба. 7Бурханай табисуурта арад зоной урдаһаа тэмсэжэ, тэрэ зониие илаха эрхэ засаг тус арьяатанда үгтэнхэй. Алишье угсаатаниие, арадуудые, элдэб янзын хэлэтэй зониие, бүхы яһатан үндэһэтэниие захиран зонхилжо байха эрхэ засаг тэрэ арьяатанда үгтэнхэй. 8Үргэлэй Хурьганай тэмдэглэдэг амидаралай ном соо нэрэнүүдэйнь бэшэгдээгүй бүхы газар дайдын зон тэрэ арьяатанда һүгэдэн мүргэхэ. Үргэлэй Хурьган тахил болгогдон Бурханда үргэгдэхэ юм гэжэ газар дэлхэйн бүтээгдэхэһээ түрүүн хараалагдаа һэн. 9Шэхэтэй юм һаа, шагнаг лэ! 10Плендэ орохо хубитай хүн плендэ орохо. Һэлмээр сабшуулжа үхэхэ хубитай хүн һэлмээр сабшуулжа үхэхэ. Бурханай табисуурта арад зон хатуу зоригтой, үнэн шударгы байха ёһотой гэжэ эдэ үгэнүүдһээ элирнэ бшуу! 11Удаань газар дороһоо гаража ябаһан ондоо арьяатаниие харабаб. Тэрэнь Үргэлэй Хурьгандал адли хоёр эбэртэй байгаа һэн, теэд луу шэнгеэр дуугараа. 12Энэ арьяатаниинь үхэтэрѳѳ шархатуулаад эдэгэһэн нэгэдэхи арьяатанда мүргэгты гэжэ газар дэлхэйн бүхы зониие баадхана. Хоёрдохи арьяатаниинь нэгэдэхи арьяатанай нэрээр, тэрэнэй эрхэ засагые хэрэглэн, тиимэ юумэ хэнэ. 13Хоёрдохи арьяатаниинь гайхамшаг ехэ дүлгэ тэмдэгүүдые үйлэдэнэ: хүнүүдэй хараһаар байтар тэнгэри дээрэһээ газар уруу гал дүлэ буулгана. 14Тиин энэнь нэгэдэхи арьяатанай нэрээр гайхамшаг ехэ дүлгэ тэмдэгүүдые харуулжа, газар дэлхэйн зониие мэхэлнэ. Һэлмээр сабшуулаад амидырһан арьяатанай нэрэ хүндэдэ тэрэнэй хүрэг дүрсэ хэгты гэжэ газар дэлхэйн зондо хоёрдохи арьяатан захиралта үгэбэ. 15Нэгэдэхи арьяатанай хүрэг дүрсые амидыруулха эрхэ, тэрэ хүрэг дүрсыень юумэ хэлэжэ шададаг болгохо эрхэ, нэгэдэхи арьяатанай хүрэг дүрсэдэ һүгэдэн мүргэдэггүй хүнүүдые алаха эрхэ хоёрдохи арьяатанда үгтэһэн байгаа. 16Энэ хоёрдохи арьяатан бүхы хүнүүдые: юрыншье, засаг баридагшье, баяншье, үгытэйшье уладые, эрхэ сүлѳѳтэйшье зониие, богоол барлагуудыешье баруун гартаа гү, али духа магнайдаа тамга табюулха гэжэ баадхадаг бэлэй. 17Тамгагүй һаа, хэншье юумэ наймаалха, худалдажа абаха эрхэгүй һэн. Тамга гээшэнь арьяатанай нэрэ гү, али тэрэнэй нэрын тоо мүн. 18Иихэдээ мэргэн бодолтой ябахые уряална гээшэ: ухаансар хүниинь арьяатанай тоое бодожо гаргаг лэ. Энэ тоонь, хүнэйхидэл адли, зургаан зуун жаран зургаа юм.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\