Гэршэлгэ 14

1Би иимэ юумэ харааб: Сион хада дээрэ Үргэлэй Хурьган зогсоно, тэрээнтэй хамта зуун дүшэн дүрбэн мянган хүнүүдэй духада Үргэлэй Хурьганай нэрэ, тэрэнэй Эсэгын нэрэ бэшээтэй. 2Уһан хүүюур шэнги, тэнгэриин дуун шэнги абяан огторгойһоо дуулдаба. Намда тэрэ абяан ятагаар наадахадаа, ятагашадай наададаг дуундал адляар һанагдаба. 3Тэдэнэр хаан шэрээгэй урда, дүрбэн амитадай болон ахамадуудай урда байгаад, магтаал дуу зэдэлүүлнэ. Газар дэлхэйһээ сүлѳѳлэгдэһэн зуун дүшэн дүрбэн мянган тэдэ хүнүүдһээ бэшэ ондоо хэншье эдэ дуунуудые дуулажа шадаагүй. 4Тэдэ хүнүүд эхэнэрнүүдээр орёоһолдон бэеэ бузарлаагүй, гэр бүлэ болоогүй зандаа үлѳѳ, Үргэлэй Хурьганай ошоһон тээшэ дахажа ябаа. Гансал тэдэ хүнүүд газар дэлхэйһээ абтан абарагдаһан байгаа. Тэдэнэр Бурханда болон Хурьганда үргэһэн түрүүшын ургасын дээжэ мэтэ бэлэй. 5Тэдэнэр хэзээдэшье худал хуурмаг үгэ хэлэдэггүй, гэм зэмэгүй байһан юм. 6Газар дэлхэй дээрэ һуугшадта, али бүхы арадуудта, угсаатанда, элдэб янзын хэлэтэй зондо, бүхы үндэһэ яһатанда хэтэ мүнхын Һайн Мэдээсэл дуулгахын тула Бурханай үшѳѳ нэгэ эльгээмэлэй огторгойдо элин ниидэжэ ябахые би удаань харааб. 7«Бурханһаа айжа түбэгшѳѳжэ байгыт! Тэрэнэй алдар солые суурхуулан магтажа байгыт! Юуб гэбэл, Бурханай зарга шүүбэри хэхэ сагынь ерээд байнал! Огторгой тэнгэриие, газар дайдые, далай, мүрэнүүдые Бүтээгшын урда һүгэдэн мүргыт!» 8Дары хойноһоонь баһа ондоо, хоёрдохи эльгээмэл иигэжэ хашхаран ниидэжэ ябаа: «Бүхы арад үндэһэтэниие забхайралайнгаа бузар архи уулгажа хорлоһон агуу ниислэл Вавилон хото хосороо, хосороо!» 9Тэдэнэй хойноһоо баһа ондоо, гурбадахи эльгээмэл шанга шангаар иигэжэ хашхаран ооглобо: «Арьяатанда, тэрэнэй хүрэг дүрсэдэ мүргэн һүгэдэжэ, духадаа гү, али баруун гартаа тамгатай байгаа һаа, 10Бурханай уур сухалай аягаһаа тэрэнэй уур сухалай холисогүй сэбэр архи ууха, тэдэ хүнүүдые арюун нангин эльгээмэлнүүдэй урда, Үргэлэй Хурьганай урда асараад, гал түймэр руу, хүхэрэй хүхэ дүлэн руу хаяжа, тамалан хэһээхэ. 11Тэдэниие зобоогшо галай хара утаан хэтын хэтэдэ ѳѳдѳѳ хѳѳрэн дэгдэхэ, тиин арьяатанда, тэрэнэй хүрэг дүрсэдэ һүгэдэн мүргэгшэдтэ, тэрэнэй нэрэтэй тамгатайшуулда үдэр һүнигүй амар заяа үзүүлэгдэхэгүй». 12Бурханай табисуурта зон, Бурханай захяа заабари сахижа, Иисуста үнэн сэхэ ябадаг хүнүүд тэсэбэритэй шанга байха ёһотой гэжэ эдэ үгэнүүдһээ элирнэ бшуу! 13Удаань огторгойһоо иигэжэ дуугарха абяа дуулааб: «Буулгажа бэшээд аба: энэ сагһаа эхилэн Дээдын Эзэндэ үнэн сэхэ байжа наһа бараһан хүнүүд ямар жаргалтайб даа!» «Тиимэл даа, тэдэнэр хүндэ хүшэр ажалһаа одоол сүлѳѳржэ амархань, юундэб гэбэл, тэдэнэй бүтээһэн буянтай һайхан хэрэгүүдынь хойноһоонь ябалсана гэжэ Нангин Һүлдэ хэлэнэ». 14Иимэ юумэ харааб: сагаан үүлэн, тэрэнэй дээрэнь хүнтэй адлирхуу амитан һууна. Толгой дээрэнь алтан титим, гартаа хурса хадуур баринхай. 15Һүмэ сооһоо баһа нэгэ эльгээмэл гараад, үүлэн дээрэ Һуугшада хандан, иигэжэ шангаар ооглон дуугарба: «Хадуураа наашань эльгээ, тиигээд таряагаа хада! Газар дээрэ ургаса таряан эдеэшээ – хуряаха саг ерээ!» 16Үүлэн дээрэ Һуугаашань хадуураа газар уруу шэдэбэ. Тиихэдэнь газар дээрэхи таряан хадагдашаба. 17Ондоо нэгэ эльгээмэл тэнгэриин Һүмэ сооһоо гараба, баһал хурса хадуур гартаа баринхай. 18Гал гуламта даажа байһан баһа нэгэ эльгээмэл Һүмын үргэлэй газарһаа гараба. Хурса хадууртай эльгээмэлдэ хандан, тэрэнь иигэжэ хашхарба: «Хурса хадуураа абаад яба, тиигээд газар дээрэ ургадаг үзэмэй модоной жэмэсүүдые хада, тэдэнь эдеэшээд байна». 19Тэрэ эльгээмэлынь хадуураа газар уруу шэдэжэ, газарай үзэмэй баглаануудые отолоод, үзэмэй шүүһэ шахадаг, Бурханай уур сухалай томо тогоо худар шэдэжэрхибэ. 20Хотын гадна оршоһон томо мандагар тогоон соо үзэмэй баглаа жэмэсүүдые низа тэһэ дэбһэбэ, тиихэдэнь тогооной халитар улаан шуһан урдажа, мориной хазаарта хүрэмѳѳр гурбан зуун хараа модоной зайда халин тарашаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\