Гэршэлгэ 15

1Удаань баһа нэгэ аргагүй ехэ, гайхамшаг дүлгэ тэмдэг: һүүлшын долоон гай аюултай долоон эльгээмэлнүүдые тэнгэри дээрэ харабаб. Юундэ һүүлшын гай аюул юм гэбэл, Бурханай уур сухалынь эдэнээр түгэсэһэн байна. 2Галтай холиһон шэл далай шэнги юумэ харабаб. Энэ шэл далайн хажууда арьяатаниие, тэрэнэй хүрэг дүрсые, арьяатанай нэрын тоое илаашад байна. Тэдэнэр тус бүридѳѳ Бурханай ятага баряад зогсоно. 3Тиихэ зуураа, Бурханай зараса Моисейн дууе, Үргэлэй Хурьганай иимэ дууе дууланад: шинии бүтээһэн хэрэг аргагүй ехэл, гайхалтай һайхан лэ, Хамагые зонхилогшо Дээдын Бурхан! Арадуудай Хаан! Шинии хэрэгүүд үнэхѳѳр зүб, үнэн сэхэ лэ! 4Хэн шамһаа айхагүйб даа, Эзэн Бурхан, шинии нэрэ солые хэн алдаршуулан магтахагүйб даа?! Гансал ши нангин гэгээн ха юмши! Бүхы арадууд шинии урда һүгэдэн унажа мүргэхэл. Юундэб гэбэл, шинии үнэн зүб хэрэгые бултадаа үзэһэн хараһан ха юм. 5Удаань иимэ юумэ харааб: тэнгэри дээрэ Гэршэлгын Майханай Хамагай Нангин газарынь нээгдэбэ. 6Тэндэһээ долоон гай аюултай долоон эльгээмэлнүүд гараба. Тэдэнэр сэбэрхэн, ялагар нарин улһаар оёһон хубсаһа үмдэнхэй, сээжээрээ алтан бэһэ бэһэлэнхэй байба. 7Дүрбэн амитадай нэгэниинь долоон эльгээгдэмэлнүүдтэ хэтэ мүнхэ оршодог Бурханай угаа ехэ уур сухалай долоон алтан аягануудые барюулба. 8Һүмэнь Бурханай Алдар солын, тэрэнэй Хүсэ шадалай утаагаар дүүрэшэбэ, тиин долоон эльгээмэлнүүдэй долоон гай аюулай дууһан зайлатар Һүмэдэ хэншье орожо шадаагүй.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\