Гэршэлгэ 16

1Удаань долоон эльгээмэлнүүдтэ хандан, Һүмэ доторһоо шангаар иигэжэ хэлэхые дуулааб: «Эндэһээ ошожо, Бурханай уур сухалай долоон аяга соохиие газарта адхагты!» 2Нэгэдэхи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие газарта адхаба, тиигэмсээрнь арьяатанай тамгатай хүнүүдэй ба арьяатанай дүрсэдэ һүгэдэн мүргэгшэдэй бэедэнь бузар муухай эдеэртэй шарханууд гарашаба. 3Хоёрдохи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие далайда адхаба, далай тиихэдэнь үхэһэн хүнүүдэй шуһан шэнги боложо, далайн амитад бултадаа хосорон һалашаба. 4Гурбадахи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие гал мүрэн, уһа горхо руу адхаба, тиихэдэнь гол мүрэнүүд, уһа горхонууд улаан шуһан болошобо. 5Уһа мүрэнүүдэй эльгээмэлэй иигэжэ хэлэхыень дуулабаб: мүнѳѳнэйшье, урданайшье Нангин гэгээн Бурхан, ши, зүбѳѳр иигэжэ шиидхэһэн байнаш: 6Тэдэнэр Бурханай арадай, лүндэншэдэй улаан шуһа адхаруулаа, тиихэдэнь ши тэдэндэ шуһа уулгажа, тэдэнэй гэмые зүб амсуулааш! 7Тахилай шэрээгэй хажууһаа иигэжэ хэлэхыень би дуулааб: Тиимэ даа, Хамагые зонхилогшо Эзэн Бурхан, шинии гаргаһан шиидхэбэринүүд үнэн зүб байна! 8Дүрбэдэхи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие нара руу адхаба, тиихэдэнь хүнүүдые шатааха эрхэ наранда үгтэһэн байна. 9Аргагүй халуун болоходонь, хүнүүд шататараа халуудажа байгаа бэлэй. Иимэ ехэ гай аюул даажа байһан Бурханай нэрые хүнүүд хараалай муугаар хараагаа һэн. Теэд тэдэ хүнүүд гэм хэхэеэ болёогүй, Бурханиие магтаагүй бэлэй. 10Табадахи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие арьяатанай хаан шэрээ руу адхаба, тиихэдэнь арьяатанай засаг түрэ соо балай харанхы болошобо. Тэнсэлгүй үбшэнтэй байһан туладань тэндэхи хүнүүд хэлээ хазажа байбад. 11Тиин үбшэн зоболон, яра шарха асарһанайнь түлѳѳ тэдэнэр Тэнгэриин Бурханиие хараалай муугаар хараажа байгаа. Теэд тэдэ хүнүүд гэм хэхэеэ болёогүй һэн. 12Зургаадахи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие асари ехэ Евфрат мүрэн руу адхаба. Тиихэдэнь тэрэ мүрэн хатажа, Зүүн зүгэй хаашуулай хуурай газараар ябаха харгы гаргагдашаба. 13Луугай аман сооһоо, арьяатанай аман сооһоо, худал хуурмаг лүндэншын аман сооһоо бахын түхэлтэй гурбан һүнэһэ һүлдэнүүдэй гаража байхые харабаб. 14Эдэ болбол дүлгэ тэмдэг үйлэдэдэг ада шүдхэрнүүдэй һүнэһэ һүлдэнүүд мүн: Хамагые зонхилогшо Бурханай агууехэ Үдэртэ дайлалдахыень бүхы замбуулин дайдын хаашуулые суглуулхаяа тэдэ ошожо ябаа. 15Обёоржо байгты! Би хулгайшан шэнгеэр гэб гэнтэ орожо ерэхэб. Хубсаһаа бэлдээд, һэргэлэн байһан хүн жаргалтай: тэрэ хүн улад зоной дунда салдаган нюсэгѳѳр гаража, нэрээ гутаахагүйл. 16Тиин гурбан һүнэһэ һүлдэнүүдынь еврей хэлээр Армагедон гэжэ нэрэтэй газарта бүхы хаануудые суглуулба. 17Долоодохи эльгээмэл ѳѳрынгѳѳ аяга соохиие агаар руу сасан адхаба. Тиихэдэнь «Бүтэбэ даа!» – гэһэн шанга абяан Һүмын хаан шэрээгэй зүгһѳѳ дуулдаба. 18Сахилгаан сахилгаалба, ооглоон хашхараан болохонь дуулдаба, тэнгэри дуугарба, газар хүдэлбэ. Дэлхэй дээрэ хүн амитанай бии болохоһоо нааша тиимэ ехээр газар хүдэлѳѳгүй юм. 19Аргагүй томо хото гурбан хуби боложо бутаран һандаршаба, бусад арадуудай хотонууд хяа бута һүрэн унашаба. Агуу ниислэл Вавилон тухай Бурхан һанажа, аргагүй ехэ уур сухалайнгаа аягатай архиие тэрэ ниислэлдэ уулгаба. 20Ольторог аралнууд баран булта тэрьелшэбэ, хада уулануудшье олдохоёо болишобо. 21Огторгой тэнгэриһээ дүшэн килограмм шахуу болохо томо гэгшын мүндэр орожо, хүнүүд дээрэ унаба. Теэд аргагүй томо мүндэр оруулжа, аюул тодхор асарһанайнь түлѳѳ Бурханиие хүнүүд хараалай муугаар харааба. Юундэб гэбэл, айхабтар ехэ гай аюул тохёолдоо бшуу.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\