Гэршэлгэ 17

1Долоон аягатай долоон эльгээмэлнүүдэй нэгэниинь ерээд, намтай хѳѳрэлдэжэ эхилбэ: «Наашаа ерэ даа, олон гол мүрэнүүдэй эрьедэ һуугша аргагүй забхай Янхан эмые ямар хатуу шанга хэһээлтэдэ оруулха байһыень шамда харуулхамни. 2Газар дэлхэйн хаашуул тэрэ янхантай холбоорилдон забхайрдаг, газар дэлхэйнхид тэрэ эмын зальхайралай архиие һогтосороо уудаг байгаа». 3Удаань тэрэ эльгээмэл Нангин Һүлдэтэй болгогдоһон намайе сүл губида асарба. Бурханиие доромжолһон нэрэнүүдэй бэшээтэй, улаан арьяатанай дээрэ һуужа байһан эхэнэрые харабаб. Тэрэ арьяатан долоон толгойтой, арбан эбэртэй һэн. 4Тэрэ эхэнэр улаабтар хүхэ ба шад улаан бүдѳѳр оёһон хубсаһатай, шэжэр алта, эрдэниин шулуу, һубад һубһа ялалзуулан зүүгээд байба. Гартаа алтан хундага баринхай. Тэрэ хундага соонь янхан эмын һамуу зальхай ябадалай жэрхэштэй муухай, бузар булай юумэнүүд хэгдээд байгаа. 5Духа дээрэнь нюуса удхатайгаар иигэжэ бэшээтэй: «Агуу ниислэл Вавилон – газар дэлхэйн янхан эмэнүүдэй жэрхэштэй муухай юумэнүүдэй эхэ». 6Бурханай арад зоной шуһа, Иисусай гэршэнэрэй шуһа уугаад, тэрэ эхэнэрэй һогтошоод байхые харахадаа, гайхахын ехээр гайхабаб. 7Эльгээмэл иигэжэ намда хэлэбэ: «Ши юундэ гайхаабши? Эхэнэрэй нюусые, тэрэ эхэнэрэй унажа ябагша долоон толгойтой, арбан эбэртэй арьяатанай нюусые, шамда тайлбарилан хэлэжэ үгэхэб. 8Шинии хараһан арьяатан бии байһанаа, мүнѳѳ үгы болонхой. Оёоргүй гүнзэгы нүхэн сооһоо һаяар гаража ерэхэ, теэд тэрэ хосорон һалаха. Дэлхэйн бүтээгдэхэһээ нааша угай дэбтэртэ бэшэгдээгүй газар дэлхэйнхид тэрэ арьяатаниие харахадаа, хүхихэ баярлаха, ушарынь гэбэл, бии байһанаа, үгы болоод, дахин бии болохо арьяатаниие хараха юм. 9Эндэ сэсэн ухаан бодол хэрэгтэй. Долоон толгой гээшэнь эхэнэрэй һуугша долоон добо гүбээнүүдынь мүн. Тэдэ долоон гүбээнүүдынь мүн баһа долоон хаанууд гээшэ. 10Тэдэ хаануудай табаниинь хосоронхой, нэгэниинь бии, нүгѳѳдэхинь үшѳѳ ерээдүй, ерэхэдээшье удаан байхагүй юм. 11Бии байһанаа, үгы болоһон арьяатан наймадахи хааниинь болоно; энэнь түрүүшын долоон хаануудай нэгэниинь тиин хосорон һалаха тээшээ боложо байна. 12Шинии хараһан арбан эбэрнүүд хадаа хаан түрые үшѳѳл абаагүй арбан хаанууд гээшэ, теэд тэдэнэр арьяатантай хамта нэгэ сагай турша соо хаанай засаг түрэ абаад байха. 13Тэдэнэр хаба шадалаа, засаг түрэеэ арьяатанда үгэхэ гэһэн гансал зорилготой. 14Тэдэ хаанууд Үргэлэй Хурьганай урдаһаа дайлалдаха, тиин Үргэлэй Хурьган тэрэнэй урижа асарагшадтай, тэрэнэй шэлэжэ абагшадтай, тэрээндэ үнэн шударгы байгшадтай хамта тэмсэжэ тэдэниие диилэхэ. Юуб гэбэл, Үргэлэй Хурьган эзэдүүдэй Дээдын Эзэн, хаануудай Хаан мүн». 15Эльгээмэл намда иигэжэ хэлээ: «Янхан эмын һуугша гол мүрэнүүд хадаа элдэб янзын арадууд, улад зон, үндэһэ яһатан, янза бүриин хэлэтэй зон гээшэ. 16Шинии хараһан эдэ арбан эбэрнүүд, мүн арьяатан тэрэ Янхан эмые үзэн ядажа зэбүүрхэхэ, тэрэниие үгырүүлэн хооһоруулха, салдаган нюсэгѳѳр үлѳѳхэ, тэрэ эмые эдижэрхихэ, тиигээд галда шатааха байна. 17Юундэб гэбэл, Бурхан номнол үгэнүүдыень бэелүүлэгдэтэр табиһан зорилгыень бэелүүлхэ хүсэл арбан хаануудай зүрхэ сэдьхэлдэ хадуун оруулаа. Бурханай хүсэл иимэ: тэдэ хаанууд хоорондоо зүбшѳѳд, хаанай засаг түрые арьяатанда үгэхэ. 18Шинии хараһан эхэнэр болбол газар дэлхэйн хаануудые зонхилогшо агууехэ ниислэл мүн гээшэ».


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\