Гэршэлгэ 18

1Тэрэнэй удаа иимэ юумэ харабаб: аргагүй ехэ эрхэ засагтай ондоо нэгэ эльгээмэл тэнгэриһээ буужа байба, тиин газар дайда тэрэнэй алдар солоор гэрэлтэн толоршобо. 2Тэрэ эльгээмэл бардаастай шангаар иигэжэ хашхарба: Агуу ниислэл Вавилон һалаа, һалаа! Энэ ниислэл ада шүдхэрнүүдэй шэбээлдэг газар, элдэб эсын боохолдойнуудай обооролдодог үүр, элдэб эсын бузар шубуудай суглардаг үүр, элдэб эсын бузар булай, жэрхэштэй муухай арьяатадай шэбээлдэг газар болошоо. 3Юундэб гэхэдэ, ниислэл Вавилон забхайралайнгаа бузар архяар бүхы арадуудые һогтоогоо, тиин газар дэлхэйн хаашуул тэрээнтэй холбоорилдоо, наймаашад хонжоошодшье үлүүсэ һайн байдалдань дашууран орожо, хэтэртэрээ баяжаа. 4Тэнгэриһээ иигэжэ хэлэһэн ондоо абяан намда дуулдаа: Энэ ниислэлэй нүгэл шэбэлынь таанарта нүлѳѳлхэгүйн тула, гай аюулынь таанарые дайрахагүйн тула, арад зомни тэрэ хотые орхиит. 5Юундэб гэбэл, тэрэнэй нүгэл шэбэлынь огторгой тэнгэридэ туласараа обооршоод байна, тиин тэрэ ниислэлэй хэһэн гэмтэ ябадалые Бурхан һанаандаа оруулба. 6Тэрэ ниислэлые хэһэн үйлэйнь хэмжээгээр хэһээгты, хэһэн үйлэ хэрэгүүдэйнь түлѳѳ хоёр дахин хатуугаар хэһээгты, хоёр дахин хатуу архи тэрэнэй аяга руу хэгты! 7Ѳѳрыгѳѳ тэрэ хэды ехээр магтуулаа гээшэб, хэды ехэ баялиг соо умбаа гээшэб, тэды ехэ ядарал зоболон, уйдхар гашуудал тэрээндэ асарагты! Юундэб гэбэл, тэрэ ниислэл иигэжэ досоогоо һанаа: «Би хатан шэнги һайн һуунаб, би бэлбэһэн эхэнэр бэшэб, уйдхар гашуудалые үзэхэгүйб!» 8Тиимэһээ али бүхы гай аюулнууд: үхэл хосорол, гай гашуудал, үлэсхэлэн зоболон тэрэ эмэдэ гэнтэ буужа ерэхэ даа! Тэрэниие галда шатааха, ушарынь гэбэл, тэрэниие шүүбэрилхэ Эзэн Бурхан угаа хүсэтэй юм. 9Тэрэ ниислэлэй шатахада гараһан гал түймэрэй утаа уняар харахадаа, зальхайралга, баялиг соогуур дураараа хүльбэрэлдэжэ ябаһан газар дайдын хаашуул тэрэ ниислэлые шаналжа уйлаха гашуудаха байна. 10Тиин хаашуул холо зогсон тэрээниие хараад, ядарал зоболонһоонь үхэтэрѳѳ айжа, иигэжэ хэлэхэ юм: Аргагүй хүсэтэй, агуу ниислэл Вавилон, аймшагтай ехэ гашуудал зоболон шамда тудаба – зарга шүүбэридэ шаамайе үгэжэ хэһээхэ саг гэб гэнтэ ерэбэ! 11Наймаашад хонжоошодшье тэрэ хотые шаналан уйлана, гашуудан зобоно, ушарынь гэбэл, тэдэнэй эд бараае хэншье худалдажа абахагүй. 12Тэдэнэй обоо собоо алта, мүнгые, үнэтэ шулуунуудые, һубад һубһые, нарин улһые, шад улаан бүдѳѳр, дардам торгоор, үнэтэй улаабтар бүдѳѳр оёһон хубсаһыень, хоншуухан үнэртэй модонуудые, заанай яһаар хэһэн бүтээлнүүдые, үнэтэ модоор, гуули, түмэрѳѳр, гантиг шулуугаар хэһэн амһартануудыень ондоо хэншье саашадаа абахагүйл. 13Эдеэ амтатай болгодог зүйлнүүдыень, һайхан үнэртэй ургамалай шүүһыень, хүжэ санзайень, либанон гэдэг уталгыень, архи дарһыень, оливай тоһыень, хурабшаадхан сагаан гурилыень, шэниисэ таряаень, үхэр, хони, моринуудыень, ута тэргэнүүдыень, барлагуудыень, сэрэгэй плендэ абтаһан хүнүүдыень ондоо хэншье саашадаа абахагүйл. 14Шинии сэдьхэн шунажа байдаг юумэнүүдшни үгы болошобо, шинии бүхы алдар соло, үнэтэ баялигшни хосорон һалаа. Ондоо тэдэшни хэзээш бусажа ерэхэгүй! 15Эдэ бүхы эд бараануудые худалдажа, тэһэ баяжаһан наймаашад тэрэ ниислэлые холоһоо хараад, ядарал зоболонһоонь үхэтэрѳѳ айһандаа, уйлан, гэгэн, 16иигэжэ хэлэхэ юм: Нарин гэгшын улһаар, алта мүнгѳѳр, үнгэтэ шулуу, һубадаар толоржо байһан үнэтэй сэнтэй улаан бүд хубсаһа үмдэһэн агуу ниислэл, шамда гашуудал зоболон тудаба! 17Тиимэ ехэ баялиг зѳѳри гэб гэнтэ һалашабал! Тиин бүхы капитанууд, уһан далайгаар тамарагшад, морягууд, далайн албанда ябажа, амидарагша бүхы хүнүүд холо зогсоод, 18ниислэл хотын шатаха дүрэхэдэ гараһан утаа уняарые харахадаа, орилон шашхан, иигэжэ хэлэхэ: «Агуу ниислэлтэй жэшэмээр хото байха гү? 19Тиин тэдэ зон тархи дээрээ үнэһэ адхан, уйлалдан гэгэлдэн иигэжэ хашхаралдаха: Агуу ниислэл, шамда айхабтар ехэ гашуудал зоболон тудаба! Далайда онгосотой байһан хүнүүд ниислэл хотын баялигаар тэһэ баяжаа. Харин тэрэ хото гэб гэнтэ хооһон сүл губи болошоо! 20Огторгой тэнгэри, Бурханай хүнүүд, элшэд, лүндэншэд, энээндэ хүхин баясыт! Таанарай түлѳѳ тэрэ ниислэлые Бурхан хэһээгээл! 21Удаань баатар ехэ хүсэтэй эльгээмэл тээрмын шулуунай зэргын томо гэгшын шулуу үргэжэ, далай руу шэдэхэ зуураа, иигэжэ үгүүлбэ: Агуу ниислэл Вавилониие иимэл хүсэтэйгѳѳр холо шэдэжэ хаяхань! Энэ ниислэл саашадаа оршохоёо болёо! 22Хүгжэмэй дуугархань дахин дуулдахагүй, ятага, жэмбүүршэдэйшье, бүреэ дуугаргагшадайшье хүгжэм дуун дахин дуулдахагүй. Гар дархашуулшье, урлалгын ажалшье саашадаа эндэ хэхэгүй. Тээрмын шулуунай эрьелдэн түерхые ондоо хэншье дуулахагүй. 23Дэнгэй гэрэлые хотодо ондоо хэншье харахагүй. Гэрлэхэеэ байгаа хүбүүн басаган хоёрой хѳѳрэлдэжэ зугаалхые ондоо хэншье дуулахагүй. Юундэб гэбэл, шинии наймаашад газар дэлхэйн амбан һайдууд байгаа, шинии үйлэдэн хэдэг байһан эльбэ жадханууд али бүхы арад зониие мэхэлээ. 24Бурханай хүнүүдэй, лүндэншэдэй, газар дэлхэйдэ амидаржа ябахадаа алуулһан зоной шуһа адхарһанда энэ хото зэмэтэй!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\