Гэршэлгэ 19

1Тэрэнэй удаа аргагүй олоороо хүнүүдэй суглараад, дүүелдэн шууялдан байһан шэнгеэр иигэжэ хашхаралдаха абяан намда тэнгэри дээрэһээ дуулдаба: Бурханда магтаал соло! Манай Бурханда абарал, алдар соло, хүсэ шадал байна! 2Ушарынь хэлэбэл, тэрэнэй шиидхэбэринүүд үнэн зүб юм: бүхы газар дэлхэйнхидые зальхайруулһанайнь түлѳѳ аргагүй забхай Янхан эмые Бурхан шүүбэрилэн гэмнээ: зарасанарайнь шуһа адхаруулһанайнь түлѳѳ Янхан эмые Бурхан хэһээгээ! 3Тиин тэдэ дахин ооглон хашхаралдаа: Бурханда магтаал соло! Янхан эмые шатаахада гараһан утаан хэтын хэтэдэ дэгдэжэ байна! 4Хорин дүрбэн ахамадууд, дүрбэн амитад ерэжэ, хаан шэрээдээ һууһан Бурханай урда һунан унаад, һүгэдэн мүргэхэ зуураа: Болтогой! Бурханда магтаал соло! – гэжэ хэлэбэд. 5Хаан шэрээгэй зүгһѳѳ иигэжэ хэлэхэ абяан дуулдаба: Бурханай бүхы зарасанар, Бурханиие хүндэлдэг бүхы хүнүүд, юрыншье хүнүүд, засаг баридагшье хүнүүд, манай Бурханиие магтан һайшаагыт! 6Аргагүй олоороо хүнүүдэй суглараад дүүелдэжэ байһан шэнги гү, али уһан хүүюурэй шууяжа, шангаар тэнгэри дуугаржа байһан шэнги иимэ абяан намда дуулдаба: Бурханда магтаал соло! Хамагые зонхилогшо Бурхамнай, Дээдын Эзэн засаг түрѳѳ абаба! 7Бидэ баярлахабди, хүхихэбди, тэрэниие магтан, алдар сууень дуудахабди, ушарынь хадаа Үргэлэй Хурьганай түрэ болохонь! Хадамда ошохо басаганиинь бэлэн болоод, тэрэнээ хүлеэжэ байна: 8Басагандань нарин улһаар оёһон ялагар, сэбэр хубсаһан үгтэнхэй. Нарин улһан гээшэнь Бурханай арад зоной үнэн зүб үйлэ хэрэг гэһэн удхатай. 9Удаань намда Бурханай Эльгээмэл иигэжэ хэлэбэ: «Буулгажа бэшээд аба! Үргэлэй Хурьганай түрэ найрта урилга абагшад жаргалтай! Энэ Бурханай хэлэһэн ёһотойл үнэн зүб үгэнүүд гээшэ!» 10Би газарта һунан хэбтэжэ, хүлдэнь мүргѳѳб. Теэд тэрэ намда хэлэбэ: «Иимэ юумэ бү хээрэй, мэдэжэ бай! Би Иисус тухай гэршэлдэг шамтайл адли, шинии аха дүүнэртэл адли зарасань гээшэб! Бурханда һүгэдэн мүргэ! Иисус тухай гэршэлэгшэд лүндэншэдые урмашуулдаг һүлдэтэй юм». 11Тиин сэлеэтэй байһан тэнгэри харабаб – тэндэ сагаан морин байба, тэрэниие хүн унаад һууба. Мори унаашань Үнэн зүб, Сэхэ шударгы гэжэ нэрэтэй юм. Тэрэ һуугаашань зарга шүүбэриие, дайн сэрэгые үнэн зүбѳѳр хэгшэ юм. 12Тэрэнэй нюдэнүүдынь гал дүлэн шэнги ялалзана, толгой дээрэнь олон тоото титимүүд байна. Бэе дээрэнь нэрэнь бэшээтэй, тэрэнииень ѳѳрһѳѳнь бэшэ хэншье мэдэнэгүй. 13Шуһан соо шиихажа норгоһон суба нэмэрэнхэй; тэрэнэй нэрэнь – Бурханай Үгэ юм. 14Тэнгэри дээрэхи сэрэгшэд сагаан моринуудые унаад, нарин сагаан улһаар оёһон сэбэрхэн хубсаһа үмдѳѳд, хойноһоонь дахажа ябанад. 15Арадуудые илан дарахын тула амандаа хурса һэлмэтэй; тэрэнь бүхы арадуудые түмэр таягаараа ударидан зонхилжо байха. Тэрэ Хамагые зонхилогшо Бурханай ехэ уур сухалай томо тогоон соо үзэмэй жэмэсые низа тэһэ дэбһэнэ. 16Тэрэнэй суба дээрэ, гуя дээрэ иигэжэ бэшээтэй: хаашуулай Хаан, эзэдүүдэй Дээдын Эзэн. 17Нара дээрэ зогсожо байһан эльгээмэлые би харааб. Огторгой доохонуур ниидэжэ ябаһан бүхы шубуудта хандан, тэрэ эльгээмэл иигэжэ шангаар хашхаржа байба: «Бурханай ехэ эдеэ хоол барихаяа эндэ сугларагты! 18Хаашуулай, сэрэгэй дарганарай, хүсэ ехэтэ хүнүүдэй мяха, моринуудай, тэдэниие унаад ябагшадай мяха, сүлѳѳ ажалтанай, барлаг богоолнуудай мяха, багашуул, ехэшүүлэй мяха эдихэт». 19Сагаан мори унаад ябагшын, тэрэнэй сэрэгшэдэй урдаһаа тэмсэн дайлалдахаяа арьяатанай, газар дэлхэйн хаашуулай, тэдэнэй сэрэгүүдэй суглараад байхые би харааб. 20Арьяатаниие шүүрэн бариба, тэрээнэй урда элдэб дүлгэ тэмдэг харуулжа, арьяатанай тамга табяад, тэрэнэй хүрэг дүрсэдэ һүгэдэн мүргүүлжэ байһан хуурмаг лүндэншые арьяатантай хамта шүүрэн бариба. Тэдэ хоёрые хоюулыень дүрэжэ байһан хүхэртэй нуур худар амидыгаар шэдэбэ. 21Бэшэниинь сагаан мори унаад ябагшын аман соохи һэлмээр сабшуулжа алуулһан байна. Тэдэнэй мяхые бүхы шубуу шонхорнууд эдижэ садаба.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\